Ako to vyze­rá v TOP star­tup kra­ji­nách Euró­py?

Rišo Néveri / 10. decembra 2014 / Lifehacking

Aké sú prí­le­ži­tos­ti, výzvy a aká je situ­ácia top 6 star­tup náro­dov v Euró­pe? Por­tál tech.eu si posvie­til na Izra­el, Spo­je­né krá­ľov­stvo, Fran­cúz­sko, Nemec­ko, Rus­ko a Švéd­sko aby zis­til aktu­ál­nu situ­áciu v daných kra­ji­nách.

Izra­el

Dob­ré:

- Pod­ni­ka­nie má v Izra­e­li hlbo­ké kore­ne a tamoj­ší ho majú zakó­do­va­né v DNA

- Keď­že samot­ný Izra­el pred­sta­vu­je malý trh, pod­ni­ka­te­lia sú núte­ní mys­lieť medzi­ná­rod­ne od prvé­ho dňa

- ”Lac­ný” prí­stup ku skú­se­nos­tiam vďa­ka mno­hým síd­lam medzi­ná­rod­ných tech­no­lo­gic­kých firiem, armá­de a vyso­ké­mu počtu star­tu­pov

- Vyspe­losť kra­ji­ny je odzr­kad­le­ná na množ­stve tech­no­lo­gic­kých spo­loč­nos­tí, úspeš­ných z dlho­do­bé­ho hľa­dis­ka a veľa úspeš­ných exi­tov

- Dostup­nosť inves­tí­cií a zdro­jov finan­cií, aj keď sa mno­hé star­tu­py budu­jú “za vlast­né”

- Slo­va­mi tamoj­šie­ho: “V Izra­e­li je zly­hať sku­toč­ne OK.”

Zlé:

- Spús­ta star­tu­pov, tech­no­lo­gic­ky kva­li­fi­ko­va­nej pra­cov­nej sily a pod­ni­ka­teľ­sky mys­lia­cich ľudí spô­so­bu­je ťaž­kos­ti v hľa­da­ní a udr­ža­ní talen­to­va­ných ľudí

- Popu­la­ri­ta star­tu­pov vytvá­ra mno­ho roz­ru­chu a ľudí, kto­rí by sa chce­li pod­ni­kať len kvô­li pre­stí­ži

- Izra­el­ské star­tu­py prí­liš čas­to túžia po rých­lom exi­te, ale poma­ly sa to mení

- Nut­nosť pod­ni­kať a mys­lieť medzi­ná­rod­ne od samot­né­ho začiat­ku spô­bu­je orga­ni­zač­né aj finanč­né výzvy

- Vlá­da síce star­tu­py pod­po­ru­je, čas­to však nevhod­ne a neefek­tív­ne

- Star­tu­py zame­ra­né na zákaz­ní­ka tu čas­to zani­ka­jú ešte v začiat­koch

Neprí­jem­né:

- V úvod­ných kolách finan­co­va­nia sú zakľa­da­te­lia star­tu­pov vysta­ve­ní vyso­kej stra­te podie­lu na vlast­níc­tve, dokon­ca aj pri prog­ra­moch pod­po­ro­va­ných vlá­dou

- Kým Izra­el­ské star­tu­py zís­ka­va­jú finan­cie v dolá­roch, pla­ty vyplá­ca­jú v domá­cej mene šeke­loch

- Dovoz a adap­tá­cia nových tech­no­ló­gií sú čas­to obme­dzo­va­né a spo­ma­le­né nevhod­ný­mi vlád­ny­mi regu­lá­cia­mi

- Aj keď si Izra­el­ča­nia vše­obec­ne cenia komu­ni­tu a zdie­la­nie, tamoj­ší sa čas­to vyjad­ru­jú, že mno­hí nema­jú vo zvy­ku pod­po­ro­vať sa navzá­jom

Spo­je­né krá­ľov­stvo

Dob­ré:

- Je domo­vom mno­hých veľ­kých tech­no­lo­gic­kých spo­loč­nos­tí, má vyspe­lý eko­sys­tém a nachá­dza sa tu celá gene­rá­cia sľub­ných star­tu­pov

- Spo­je­né krá­ľov­stvo je epi­cen­trom európ­ske­ho VC, inves­tí­cií a ban­kov­níc­tva, je tu vyso­ká kon­cen­trá­cia angel inves­to­rov, medzi­ná­rod­ných akce­le­rá­to­rov a fon­dov

- Veľ­ká pod­po­ra zo stra­ny vlá­dy napr. Tech city

- Veľa nad­ná­rod­ných spo­loč­nos­tí, kto­ré síd­lia v Lon­dý­ne, čo zvy­šu­je šan­cu nových par­tners­tiev a akvi­zí­cií

- Zopár veľ­kých exi­tov zvý­ši­lo akti­vi­tu zo stra­ny zakla­da­te­ľov, inves­to­rov aj VC inves­to­rov

- Spo­loč­nos­ti čas­to využí­va­jú Lon­dýn ako “most” na ame­ric­ký trh. Mes­to si to uve­do­mu­je a láka zámor­ské spo­loč­nos­ti, aby si v mes­te otvo­ri­li poboč­ky, čím vytvá­ra pro­stre­die pre star­tu­py.

- Nie­koľ­ko sil­ných oblas­tí ako “fintech”(TransferWise, GoCard­less, Nut­meg, Fun­ding­Circ­le…) a “e-commerce”(Net-A-Porter, AO, Far­fetch, Lyst…)

Zlé:

- Boj o tech­no­lo­gic­ký talent. Veľ­ké tech­no­lo­gic­ké, ale aj netech­no­lo­gic­ké spo­loč­nos­ti a star­tu­py boju­jú o rov­na­kú pra­cov­nú silu, čo vedie k rých­lo sa zvy­šu­jú­cim pla­tom.

- Nedos­ta­tok ceno­vo dostup­ných pries­to­rov. O co-wor­kin­go­vé pries­to­ry a inku­bá­to­ry je väč­ší záu­jem ako majú pries­to­rov a mno­hé star­tu­py majú prob­lém s hľa­da­ním väč­ších pries­to­rov.

Neprí­jem­né:

- Vyso­ké život­né nákla­dy v porov­na­ní s väč­ši­nou Euró­py

- Až nad­by­toč­ne veľa even­tov a pries­to­rov v Lon­dý­ne, kto­ré v nepos­ky­tu­jú sku­toč­nú hod­no­tuFran­cúz­sko

Dob­ré:

- Pod­po­ra Fran­cúz­skej vlá­dy pre star­tu­py. Vlá­da sa tu sna­ží na tech­no­lo­gic­ké star­tu­py počú­vať, vytvo­ri­la znač­ku na pod­po­ru fran­cúz­skych star­tu­pov v zahra­ni­čí (La French Tech) a vyme­no­va­la minis­tra digi­tál­nych technológií(Axelle Lemai­re), kto­rý má na sta­ros­ti aj star­tu­py

- Solíd­ny VC eko­sys­tém, tvo­re­ný skú­se­ný­mi, pria­teľ­ský­mi inves­tor­mi a zahra­nič­ný­mi inves­tor­mi, kto­rý vo Fran­cúz­sku čas­to vyhľa­dá­va­jú nové prí­le­ži­tos­ti

- Fran­cúz­sko má sil­nú komu­ni­tu s dosta­toč­ným počtom co-wor­kin­go­vých pries­to­rov, akce­le­rá­to­rov, even­tov a orga­ni­zu­je sa tu aj nie­koľ­ko veľ­kých medzi­ná­rod­ných kon­fe­ren­cií

- Okrem Parí­ža sa však aj regi­ó­ny ako Lil­le, Nan­tes, Lyon, Gre­nob­le, Tou­lou­se, Bor­de­aux vyzna­ču­jú solíd­ny­mi sie­ťa­mi star­tu­pov a vytvá­ra­jú sa tu kva­lit­né pro­stre­dia

- Kľú­čo­ví ľudia s ambi­ci­óz­ny­mi sna­mi, z kto­rých naj­výz­nam­nej­ším je Xavier Niel, vlast­ník Eco­le 42 coding scho­ol, inku­bá­to­ra 1000 star­tups a seed inves­tič­nú spo­loč­nosť Kima Ven­tu­res

- Pod­ni­ka­nie je vo Fran­cúz­sku vďa­ka digi­tál­nym star­tu­pom a kľú­čo­vým oso­bám z oblas­ti vystu­pu­jú­ci­mi v médiách a tele­ví­zii stá­le viac in

- Fran­cúz­sko je kra­ji­na s mno­hý­mi medzi­ná­rod­ne uzná­va­ný­mi inži­nier­mi a pod­ni­ka­teľ­ský­mi ško­la­mi

Zlé:

- Vo Fran­cúz­sku sú nie­kto­ré odvet­via nepre­po­je­né a neko­mu­ni­ku­jú. Ľudia pra­cu­jú­ci pre vlá­du nav­šte­vo­va­li väč­ši­nou rov­na­kú ško­lu (l’Ecole Nati­ona­le de l’Administration) a robi­li iba pre verej­ný sek­tor, pre­to sú od pod­ni­ka­teľ­ské­ho a star­tu­po­vé­ho sve­ta úpl­ne izo­lo­va­ní

- Opro­ti ostat­ným kra­ji­nám, kto­ré do svoj­ho štu­dij­né­ho prog­ra­mu zara­di­li aj prog­ra­mo­va­nie Fran­cúz­sko zaos­tá­va v tech­no­lo­gic­kom vzde­la­ní

- Časy sa menia, ale Fran­cú­zi vní­ma­jú pod­ni­ka­nie, zará­ba­nie veľ­kých peňa­zí a zly­ha­nie kvô­li ris­ko­va­niu stá­le nega­tív­ne

- Aj keď je La French Tech dob­rá ini­cia­tí­va, vyža­du­je si viac spo­lu­prá­ce s podob­ný­mi prog­ra­ma­mi ako Tech­Ci­ty v Spo­je­nom krá­ľov­stve

- Čo sa jed­ná zmien, fran­cúz­ska vlá­da je čas­to ľahos­taj­ná a poma­lá

Neprí­jem­né:

- Podob­ne ako v Izra­e­li, pod­ni­ka­nie a star­tu­py sú tren­dom, z čoho vzni­ká nepros­peš­ný šum v pod­ni­ka­ní a záu­jem o pod­ni­ka­nie len kvô­li pre­stí­ži

- Fran­cú­zi sú stá­le zaťa­že­ní na pod­ni­ka­te­ľov, kto­rí Fran­cúz­sko opúš­ťa­jú a neuve­do­mu­jú si, kto do Fran­cúz­ska pri­chá­dza, ale­bo sa vra­cia. Naprí­klad inves­to­ri ale­bo úspeš­ní foun­de­ri.

- Neus­tá­la potre­ba domá­cich porov­ná­vať svoj star­tu­po­vý eko­sys­tém s tým v USA, Nemec­ku ale­bo Spo­je­nom krá­ľov­stveNemec­ko

Dob­ré:

- Mla­dý ale rých­lo zre­jú­ci eko­sys­tém, kto­ré­ho cen­trom sa stá­va pod­ni­ka­nie

- Ber­lín sa vyzna­ču­je medzi­ná­rod­nou atmo­sfé­rou a živo­tom, kto­rí láka mno­hých ľudí, čím sa vytvá­ra fareb­ná star­tu­po­vá scé­na boha­tá na talen­ty a cudzie jazy­ky

- Kan­ce­lár­ske pries­to­ry a uby­to­va­nie sú v Ber­lí­ne, Ham­bur­gu a Kolí­ne na roz­diel od ostat­ných význam­ných európ­skych kra­jín ceno­vo dostup­nej­šie

- Vlád­ne tu túž­ba nemec­kých pod­ni­ka­te­ľov o vytvá­ra­nie veľ­kých medzi­ná­rod­ných spo­loč­nos­tí (napr. SoundC­loud, Wooga, Rese­arch­Ga­te, EyeEm ale­bo Deli­ve­ry Hero)

- Ber­lín sa teší veľ­ké­mu záuj­mu obrov­ských spo­loč­nos­tí napr. Goog­le Cam­pus a medzi­ná­rod­ných inves­tič­ných spo­loč­nos­tí

- Ber­lín je plný ume­nia, čo láka kre­a­tív­nych ľudí

-Nemec­ká vlá­da pod­ni­ká mno­hé kro­ky pre zlep­še­nie pro­stre­dia star­tu­pom

Zlé:

- Kon­ku­renč­ný boj o talen­ty z tech­no­lo­gic­kých oblas­tí a seni­or manaž­men­tu. Jed­nou z prí­čin nedos­tat­ku pra­cov­nej sily je zvy­šo­va­nie pro­duk­cie obrov­ských spo­loč­nos­tí ako Roc­ket Inter­net a Zalan­do

- Pomer­ne níz­ke sumy za akvi­zí­cie nie­kto­rých z naj­sľub­nej­ších nemec­kých star­tu­pov ako Gid­sy, Amen, Moped ale­bo Just­bo­ok, vďa­ka čomu vzni­ká otáz­ka, kedy sa ude­jú neja­ké oprav­du veľ­ké exi­ty

- Mno­ho pod­ni­ka­te­ľov využí­va trend star­tu­pov a zne­uží­va dob­rú povesť nemec­kých firiem na vytvá­ra­nie star­tu­pov s oko­pí­ro­va­ným nápa­dom zo zahra­ni­čia

- Lokál­na VC scé­na je stá­le mla­dá a vo vývo­ji

-Veľ­ké spo­loč­nos­ti ako SAP, Sie­mens a Deuts­che Tele­kom nema­jú žiad­ne pre­po­je­nie zo star­tu­po­vou scé­nou, aj keď sa to rých­lo mení

Neprí­jem­né:

- Súťa­ži­vosť veľ­kých miest brá­ni v spo­lu­prá­ci jed­not­li­vých regi­ó­nov a výme­ne skú­se­nos­tí

- Byrok­ra­cia a nad­mer­né regu­lá­cie spo­ma­ľu­jú pokrok star­tu­pov

- Aj keď nemec­ko nie je výnim­kou, médiá tu nad­mie­ru zve­li­ču­jú star­tu­py

- Nie­kto­rí ľudia tvr­dia, že v Ber­lí­ne je nie­ke­dy až “prí­liš” zába­vaRus­ko

Dob­ré:

- Vďa­ka obrov­ské­mu domá­ce­mu trhu sa môžu domá­ce fir­my znač­ne roz­ši­ro­vať, aj keď sa zame­ra­jú len na samot­né Rus­ko

- V Rus­ku sú obrov­ské množ­stvá kapi­tá­lu, dokon­ca aj sta­ré penia­ze z ropy sa čím ďalej, tým čas­tej­šie inves­tu­jú do tech­no­ló­gií

- Hoj­nosť talen­tu a kva­lit­né­ho vzde­la­nia v oblas­tiach vedy, tech­no­ló­gií, stro­jár­stva a mate­ma­ti­ky

- Rých­lo ras­tú­ca digi­tál­na eko­no­mi­ka a trh e-com­mer­ce

- Veľ­mi výraz­ná časť oby­va­te­ľov vlast­ní a pou­ží­va smart­fón a je prí­tom­ná onli­ne

- Rus­ko je pomer­ne atrak­tív­nou kra­ji­nou, cenou aj mož­nos­ťa­mi, vďa­ka čomu doká­že pri­lá­kať a udr­žať talen­ty

Zlé:

- I keď je kapi­tá­lu dosta­tok, je nedos­ta­tok “smart-money”

- Veľ­ký domá­ci trh, ale pre spo­loč­nos­ti je veľ­mi ťaž­ké roz­ši­ro­va­nie do zahra­ni­čia

- Zahra­nič­ní inves­to­ri stá­le ozna­ču­jú Rus­ko ako rizi­ko­vé

- Vlá­da je tu nie­ke­dy až prí­liš zapo­je­ná do star­tu­po­vej scé­ny, obzvlášť v počas počia­toč­né­ho finan­co­va­nia, čím star­tu­py obme­dzu­je, pri­čom prog­ra­my pre pod­po­ru star­tu­pov by vyža­do­va­li jej pozor­nosť omno­ho viac

- Rusi tra­dič­ne postrá­da­jú pod­ni­ka­teľ­skú kul­tú­ru

Neprí­jem­né:

- Geopo­li­ti­ka rus­kej vlá­dy má nega­tív­ny dopad na pod­ni­ky

- Rus­ká legis­la­tí­va je úžas­ne kom­plex­ná a papie­ro­vá, čo čas­to vedie k potre­be nespo­čet­ných práv­ni­kov a účtov­ní­kov

- Naras­tá tu počet prí­snych pra­vi­diel na regu­lá­ciu Inter­ne­tu a využí­va­nie médií

- Pod­prie­mer­ná infra­štruk­tú­ra, nedos­ta­toč­né rých­los­ti širo­ko­pás­mo­vé­ho pri­po­je­nia a zlé sta­vy ciest

Švéd­sko

Dob­ré:

- Podob­ne ako v Izra­e­li, domá­ci trh je prí­liš malý na to aby pod­ni­ka­te­lia a star­tu­pis­ti mys­le­li lokál­ne. Od začiat­ku sa musia zame­ria­vať na medzi­ná­rod­ný trh.

- Škan­di­náv­ci sú vše­obec­ne pra­co­vi­tý a majú tú správ­nu pra­cov­nú eti­ku

- Oby­va­te­lia majú dob­ré tech­nic­ké zruč­nos­ti vďa­ka koníč­kom a solíd­ne­mu škols­tvu čo sa čas­to odô­vod­ňu­je švéd­skou tmou počas zimy

- Cel­ko­vo dob­rá zna­losť anglič­ti­ny. Mno­ho star­tu­pov má anglič­ti­nu ako hlav­ný jazyk,čo im umož­ňu­je jed­no­duch­šiu pro­pa­gá­ciu v zahra­ni­čí a láka­nie talen­tov zo zahra­ni­čia

- Vo Švéd­sku je vyso­ký počet sve­to­vých tech­no­lo­gic­kých firiem na oso­bu, z čoho ply­nie mno­ho skú­se­nos­tí a inšpi­ra­týv­nych vzo­rov

- Stock­holm má obzvlášť solíd­ne zastú­pe­nie star­tu­pov v hud­be (Spo­ti­fy, Auxy, Tee­na­ge Engi­ne­e­ring…), oblas­ti fin­tech (Klar­na, iZett­le) a hrách (Minec­raft, King.com)

- Mož­nosť finan­co­va­nia verej­nos­ťou a pod­po­ra vlá­dy výraz­ne pris­pie­va­jú a pozi­tív­ne ovplyv­ňu­jú švéd­sky star­tu­po­vý eko­sys­tém

- Švéd­ske kor­po­rá­cie majú stá­le väč­ší záu­jem o star­tu­po­vú scé­nu

Zlé:

- Zno­vu ako v Izra­e­li, malý domá­ci trh pri­ná­ša mno­hé výzvy

- Škan­di­náv­ci väč­ši­nou nie sú ochot­ní pra­co­vať viac ako danú pra­cov­nú dobu. Sú zvyk­nu­tí upred­nost­ňo­vať rodi­nu pred prá­cou

- Dlhé let­né dovo­len­ko­vé obdo­bie, počas kto­ré­ho sa toho veľa neuro­bí… Trvá až 10 týž­dňov

- Vo Švéd­sku je obme­dze­ný počet VC inves­to­rov vyso­kej kva­li­ty a pre­to čas­to prvé kolá inves­tí­cií pri­chá­dza­jú zo zahra­ni­čia. V kra­ji­ne je jas­ný nedos­ta­tok skú­se­ných angel inves­to­rov, kto­rí posky­tu­jú počia­toč­ný kapi­tál

- Mno­ho talen­to­va­ných zamest­nan­cov je zamest­na­ných boha­tý­mi pora­den­ský­mi spo­loč­nos­ťa­mi a finanč­ný­mi inšti­tú­cia­mi

Neprí­jem­né:

- Níz­ke ohod­no­te­nie švéd­skych star­tu­pov po počia­toč­nom finan­co­va­ní sťa­žu­je hľa­da­nie ďal­ších zdro­jov

- Ako vša­de v Euró­pe, fyzic­ké huby, co-wor­kin­go­vé pries­to­ry a inku­bá­to­ry sa zby­toč­ne pre­mno­ži­li, pri­čom sú stá­le mla­dé a neskú­se­né

- Tech­no­lo­gic­ká a star­tup komu­ni­ta je stá­le prí­liš nejed­not­ná, hlav­ne medzi mla­dý­mi a star­ší­mi pod­ni­ka­teľ­mi a jed­not­li­vý­mi odvet­via­mi

- Nedos­ta­tok vlád­nych sti­mu­lov pre zakla­da­nie star­tu­pov

- Zlé daňo­vé pod­mien­ky

Pridať komentár (0)