Ako to vyzerá v TOP star­tup kra­ji­nách Európy?

Rišo Néveri / 10. decembra 2014 / Tools a produktivita

Aké sú prí­le­ži­tosti, výzvy a aká je situ­ácia top 6 star­tup náro­dov v Európe? Por­tál tech.eu si posvie­til na Izrael, Spo­jené krá­ľov­stvo, Fran­cúz­sko, Nemecko, Rusko a Švéd­sko aby zis­til aktu­álnu situ­áciu v daných kra­ji­nách.

Izrael

Dobré:

- Pod­ni­ka­nie má v Izra­eli hlboké korene a tamojší ho majú zakó­do­vané v DNA

- Keďže samotný Izrael pred­sta­vuje malý trh, pod­ni­ka­te­lia sú nútení mys­lieť medzi­ná­rodne od prvého dňa

- ”Lacný” prí­stup ku skú­se­nos­tiam vďaka mno­hým síd­lam medzi­ná­rod­ných tech­no­lo­gic­kých firiem, armáde a vyso­kému počtu star­tu­pov

- Vyspe­losť kra­jiny je odzr­kad­lená na množ­stve tech­no­lo­gic­kých spo­loč­ností, úspeš­ných z dlho­do­bého hľa­diska a veľa úspeš­ných exi­tov

- Dostup­nosť inves­tí­cií a zdro­jov finan­cií, aj keď sa mnohé star­tupy budujú “za vlastné”

- Slo­vami tamoj­šieho: “V Izra­eli je zly­hať sku­točne OK.”

Zlé:

- Spústa star­tu­pov, tech­no­lo­gicky kva­li­fi­ko­va­nej pra­cov­nej sily a pod­ni­ka­teľ­sky mys­lia­cich ľudí spô­so­buje ťaž­kosti v hľa­daní a udr­žaní talen­to­va­ných ľudí

- Popu­la­rita star­tu­pov vytvára mnoho roz­ru­chu a ľudí, ktorí by sa chceli pod­ni­kať len kvôli pre­stíži

- Izra­el­ské star­tupy prí­liš často túžia po rých­lom exite, ale pomaly sa to mení

- Nut­nosť pod­ni­kať a mys­lieť medzi­ná­rodne od samot­ného začiatku spô­buje orga­ni­začné aj finančné výzvy

- Vláda síce star­tupy pod­po­ruje, často však nevhodne a neefek­tívne

- Star­tupy zame­rané na zákaz­níka tu často zani­kajú ešte v začiat­koch

Neprí­jemné:

- V úvod­ných kolách finan­co­va­nia sú zakľa­da­te­lia star­tu­pov vysta­vení vyso­kej strate podielu na vlast­níc­tve, dokonca aj pri prog­ra­moch pod­po­ro­va­ných vlá­dou

- Kým Izra­el­ské star­tupy zís­ka­vajú finan­cie v dolá­roch, platy vyplá­cajú v domá­cej mene šeke­loch

- Dovoz a adap­tá­cia nových tech­no­ló­gií sú často obme­dzo­vané a spo­ma­lené nevhod­nými vlád­nymi regu­lá­ciami

- Aj keď si Izra­el­ča­nia vše­obecne cenia komu­nitu a zdie­la­nie, tamojší sa často vyjad­rujú, že mnohí nemajú vo zvyku pod­po­ro­vať sa navzá­jom

Spo­jené krá­ľov­stvo

Dobré:

- Je domo­vom mno­hých veľ­kých tech­no­lo­gic­kých spo­loč­ností, má vyspelý eko­sys­tém a nachá­dza sa tu celá gene­rá­cia sľub­ných star­tu­pov

- Spo­jené krá­ľov­stvo je epi­cen­trom európ­skeho VC, inves­tí­cií a ban­kov­níc­tva, je tu vysoká kon­cen­trá­cia angel inves­to­rov, medzi­ná­rod­ných akce­le­rá­to­rov a fon­dov

- Veľká pod­pora zo strany vlády napr. Tech city

- Veľa nad­ná­rod­ných spo­loč­ností, ktoré síd­lia v Lon­dýne, čo zvy­šuje šancu nových par­tners­tiev a akvi­zí­cií

- Zopár veľ­kých exi­tov zvý­šilo akti­vitu zo strany zakla­da­te­ľov, inves­to­rov aj VC inves­to­rov

- Spo­loč­nosti často využí­vajú Lon­dýn ako “most” na ame­rický trh. Mesto si to uve­do­muje a láka zámor­ské spo­loč­nosti, aby si v meste otvo­rili pobočky, čím vytvára pro­stre­die pre star­tupy.

- Nie­koľko sil­ných oblastí ako “fintech”(TransferWise, GoCard­less, Nut­meg, Fun­ding­Circle…) a “e-commerce”(Net-A-Porter, AO, Far­fetch, Lyst…)

Zlé:

- Boj o tech­no­lo­gický talent. Veľké tech­no­lo­gické, ale aj netech­no­lo­gické spo­loč­nosti a star­tupy bojujú o rov­nakú pra­covnú silu, čo vedie k rýchlo sa zvy­šu­jú­cim pla­tom.

- Nedos­ta­tok cenovo dostup­ných pries­to­rov. O co-wor­kin­gové pries­tory a inku­bá­tory je väčší záu­jem ako majú pries­to­rov a mnohé star­tupy majú prob­lém s hľa­da­ním väč­ších pries­to­rov.

Neprí­jemné:

- Vysoké životné náklady v porov­naní s väč­ši­nou Európy

- Až nad­by­točne veľa even­tov a pries­to­rov v Lon­dýne, ktoré v nepos­ky­tujú sku­točnú hod­notuFran­cúz­sko

Dobré:

- Pod­pora Fran­cúz­skej vlády pre star­tupy. Vláda sa tu snaží na tech­no­lo­gické star­tupy počú­vať, vytvo­rila značku na pod­poru fran­cúz­skych star­tu­pov v zahra­ničí (La French Tech) a vyme­no­vala minis­tra digi­tál­nych technológií(Axelle Lemaire), ktorý má na sta­rosti aj star­tupy

- Solídny VC eko­sys­tém, tvo­rený skú­se­nými, pria­teľ­skými inves­tormi a zahra­nič­nými inves­tormi, ktorý vo Fran­cúz­sku často vyhľa­dá­vajú nové prí­le­ži­tosti

- Fran­cúz­sko má silnú komu­nitu s dosta­toč­ným počtom co-wor­kin­go­vých pries­to­rov, akce­le­rá­to­rov, even­tov a orga­ni­zuje sa tu aj nie­koľko veľ­kých medzi­ná­rod­ných kon­fe­ren­cií

- Okrem Paríža sa však aj regi­óny ako Lille, Nan­tes, Lyon, Gre­noble, Tou­louse, Bor­de­aux vyzna­čujú solíd­nymi sie­ťami star­tu­pov a vytvá­rajú sa tu kva­litné pro­stre­dia

- Kľú­čoví ľudia s ambi­ci­óz­nymi snami, z kto­rých naj­výz­nam­nej­ším je Xavier Niel, vlast­ník Ecole 42 coding school, inku­bá­tora 1000 star­tups a seed inves­tičnú spo­loč­nosť Kima Ven­tu­res

- Pod­ni­ka­nie je vo Fran­cúz­sku vďaka digi­tál­nym star­tu­pom a kľú­čo­vým oso­bám z oblasti vystu­pu­jú­cimi v médiách a tele­ví­zii stále viac in

- Fran­cúz­sko je kra­jina s mno­hými medzi­ná­rodne uzná­va­nými inži­niermi a pod­ni­ka­teľ­skými ško­lami

Zlé:

- Vo Fran­cúz­sku sú nie­ktoré odvet­via nepre­po­jené a neko­mu­ni­kujú. Ľudia pra­cu­júci pre vládu nav­šte­vo­vali väč­ši­nou rov­nakú školu (l’Ecole Nati­onale de l’Administration) a robili iba pre verejný sek­tor, preto sú od pod­ni­ka­teľ­ského a star­tu­po­vého sveta úplne izo­lo­vaní

- Oproti ostat­ným kra­ji­nám, ktoré do svojho štu­dij­ného prog­ramu zara­dili aj prog­ra­mo­va­nie Fran­cúz­sko zaos­táva v tech­no­lo­gic­kom vzde­laní

- Časy sa menia, ale Fran­cúzi vní­majú pod­ni­ka­nie, zará­ba­nie veľ­kých peňazí a zly­ha­nie kvôli ris­ko­va­niu stále nega­tívne

- Aj keď je La French Tech dobrá ini­cia­tíva, vyža­duje si viac spo­lu­práce s podob­nými prog­ra­mami ako Tech­City v Spo­je­nom krá­ľov­stve

- Čo sa jedná zmien, fran­cúz­ska vláda je často ľahos­tajná a pomalá

Neprí­jemné:

- Podobne ako v Izra­eli, pod­ni­ka­nie a star­tupy sú tren­dom, z čoho vzniká nepros­pešný šum v pod­ni­kaní a záu­jem o pod­ni­ka­nie len kvôli pre­stíži

- Fran­cúzi sú stále zaťa­žení na pod­ni­ka­te­ľov, ktorí Fran­cúz­sko opúš­ťajú a neuve­do­mujú si, kto do Fran­cúz­ska pri­chá­dza, alebo sa vra­cia. Naprí­klad inves­tori alebo úspešní foun­deri.

- Neus­tála potreba domá­cich porov­ná­vať svoj star­tu­pový eko­sys­tém s tým v USA, Nemecku alebo Spo­je­nom krá­ľov­stveNemecko

Dobré:

- Mladý ale rýchlo zre­júci eko­sys­tém, kto­rého cen­trom sa stáva pod­ni­ka­nie

- Ber­lín sa vyzna­čuje medzi­ná­rod­nou atmo­sfé­rou a živo­tom, ktorí láka mno­hých ľudí, čím sa vytvára farebná star­tu­pová scéna bohatá na talenty a cudzie jazyky

- Kan­ce­lár­ske pries­tory a uby­to­va­nie sú v Ber­líne, Ham­burgu a Kolíne na roz­diel od ostat­ných význam­ných európ­skych kra­jín cenovo dostup­nej­šie

- Vládne tu túžba nemec­kých pod­ni­ka­te­ľov o vytvá­ra­nie veľ­kých medzi­ná­rod­ných spo­loč­ností (napr. SoundC­loud, Wooga, Rese­arch­Gate, EyeEm alebo Deli­very Hero)

- Ber­lín sa teší veľ­kému záujmu obrov­ských spo­loč­ností napr. Google Cam­pus a medzi­ná­rod­ných inves­tič­ných spo­loč­ností

- Ber­lín je plný ume­nia, čo láka kre­a­tív­nych ľudí

–Nemecká vláda pod­niká mnohé kroky pre zlep­še­nie pro­stre­dia star­tu­pom

Zlé:

- Kon­ku­renčný boj o talenty z tech­no­lo­gic­kých oblastí a senior manaž­mentu. Jed­nou z prí­čin nedos­tatku pra­cov­nej sily je zvy­šo­va­nie pro­duk­cie obrov­ských spo­loč­ností ako Roc­ket Inter­net a Zalando

- Pomerne nízke sumy za akvi­zí­cie nie­kto­rých z naj­sľub­nej­ších nemec­kých star­tu­pov ako Gidsy, Amen, Moped alebo Just­book, vďaka čomu vzniká otázka, kedy sa udejú nejaké opravdu veľké exity

- Mnoho pod­ni­ka­te­ľov využíva trend star­tu­pov a zne­užíva dobrú povesť nemec­kých firiem na vytvá­ra­nie star­tu­pov s oko­pí­ro­va­ným nápa­dom zo zahra­ni­čia

- Lokálna VC scéna je stále mladá a vo vývoji

–Veľké spo­loč­nosti ako SAP, Sie­mens a Deuts­che Tele­kom nemajú žiadne pre­po­je­nie zo star­tu­po­vou scé­nou, aj keď sa to rýchlo mení

Neprí­jemné:

- Súťa­ži­vosť veľ­kých miest bráni v spo­lu­práci jed­not­li­vých regi­ó­nov a výmene skú­se­ností

- Byrok­ra­cia a nad­merné regu­lá­cie spo­ma­ľujú pokrok star­tu­pov

- Aj keď nemecko nie je výnim­kou, médiá tu nad­mieru zve­li­čujú star­tupy

- Nie­ktorí ľudia tvr­dia, že v Ber­líne je nie­kedy až “prí­liš” zábavaRusko

Dobré:

- Vďaka obrov­skému domá­cemu trhu sa môžu domáce firmy značne roz­ši­ro­vať, aj keď sa zame­rajú len na samotné Rusko

- V Rusku sú obrov­ské množ­stvá kapi­tálu, dokonca aj staré peniaze z ropy sa čím ďalej, tým čas­tej­šie inves­tujú do tech­no­ló­gií

- Hoj­nosť talentu a kva­lit­ného vzde­la­nia v oblas­tiach vedy, tech­no­ló­gií, stro­jár­stva a mate­ma­tiky

- Rýchlo ras­túca digi­tálna eko­no­mika a trh e-com­merce

- Veľmi výrazná časť oby­va­te­ľov vlastní a pou­žíva smart­fón a je prí­tomná online

- Rusko je pomerne atrak­tív­nou kra­ji­nou, cenou aj mož­nos­ťami, vďaka čomu dokáže pri­lá­kať a udr­žať talenty

Zlé:

- I keď je kapi­tálu dosta­tok, je nedos­ta­tok “smart-money”

- Veľký domáci trh, ale pre spo­loč­nosti je veľmi ťažké roz­ši­ro­va­nie do zahra­ni­čia

- Zahra­niční inves­tori stále ozna­čujú Rusko ako rizi­kové

- Vláda je tu nie­kedy až prí­liš zapo­jená do star­tu­po­vej scény, obzvlášť v počas počia­toč­ného finan­co­va­nia, čím star­tupy obme­dzuje, pri­čom prog­ramy pre pod­poru star­tu­pov by vyža­do­vali jej pozor­nosť omnoho viac

- Rusi tra­dične postrá­dajú pod­ni­ka­teľ­skú kul­túru

Neprí­jemné:

- Geopo­li­tika rus­kej vlády má nega­tívny dopad na pod­niky

- Ruská legis­la­tíva je úžasne kom­plexná a papie­rová, čo často vedie k potrebe nespo­čet­ných práv­ni­kov a účtov­ní­kov

- Narastá tu počet prí­snych pra­vi­diel na regu­lá­ciu Inter­netu a využí­va­nie médií

- Pod­prie­merná infra­štruk­túra, nedos­ta­točné rých­losti širo­ko­pás­mo­vého pri­po­je­nia a zlé stavy ciest

Švéd­sko

Dobré:

- Podobne ako v Izra­eli, domáci trh je prí­liš malý na to aby pod­ni­ka­te­lia a star­tu­pisti mys­leli lokálne. Od začiatku sa musia zame­ria­vať na medzi­ná­rodný trh.

- Škan­di­návci sú vše­obecne pra­co­vitý a majú tú správnu pra­covnú etiku

- Oby­va­te­lia majú dobré tech­nické zruč­nosti vďaka koníč­kom a solíd­nemu škols­tvu čo sa často odô­vod­ňuje švéd­skou tmou počas zimy

- Cel­kovo dobrá zna­losť anglič­tiny. Mnoho star­tu­pov má anglič­tinu ako hlavný jazyk,čo im umož­ňuje jed­no­duch­šiu pro­pa­gá­ciu v zahra­ničí a láka­nie talen­tov zo zahra­ni­čia

- Vo Švéd­sku je vysoký počet sve­to­vých tech­no­lo­gic­kých firiem na osobu, z čoho ply­nie mnoho skú­se­ností a inšpi­ra­týv­nych vzo­rov

- Stock­holm má obzvlášť solídne zastú­pe­nie star­tu­pov v hudbe (Spo­tify, Auxy, Tee­nage Engi­ne­e­ring…), oblasti fin­tech (Klarna, iZettle) a hrách (Minec­raft, King.com)

- Mož­nosť finan­co­va­nia verej­nos­ťou a pod­pora vlády výrazne pris­pie­vajú a pozi­tívne ovplyv­ňujú švéd­sky star­tu­pový eko­sys­tém

- Švéd­ske kor­po­rá­cie majú stále väčší záu­jem o star­tu­povú scénu

Zlé:

- Znovu ako v Izra­eli, malý domáci trh pri­náša mnohé výzvy

- Škan­di­návci väč­ši­nou nie sú ochotní pra­co­vať viac ako danú pra­covnú dobu. Sú zvyk­nutí upred­nost­ňo­vať rodinu pred prá­cou

- Dlhé letné dovo­len­kové obdo­bie, počas kto­rého sa toho veľa neurobí… Trvá až 10 týž­dňov

- Vo Švéd­sku je obme­dzený počet VC inves­to­rov vyso­kej kva­lity a preto často prvé kolá inves­tí­cií pri­chá­dzajú zo zahra­ni­čia. V kra­jine je jasný nedos­ta­tok skú­se­ných angel inves­to­rov, ktorí posky­tujú počia­točný kapi­tál

- Mnoho talen­to­va­ných zamest­nan­cov je zamest­na­ných boha­tými pora­den­skými spo­loč­nos­ťami a finanč­nými inšti­tú­ciami

Neprí­jemné:

- Nízke ohod­no­te­nie švéd­skych star­tu­pov po počia­toč­nom finan­co­vaní sťa­žuje hľa­da­nie ďal­ších zdro­jov

- Ako všade v Európe, fyzické huby, co-wor­kin­gové pries­tory a inku­bá­tory sa zby­točne pre­mno­žili, pri­čom sú stále mladé a neskú­sené

- Tech­no­lo­gická a star­tup komu­nita je stále prí­liš nejed­notná, hlavne medzi mla­dými a star­šími pod­ni­ka­teľmi a jed­not­li­vými odvet­viami

- Nedos­ta­tok vlád­nych sti­mu­lov pre zakla­da­nie star­tu­pov

- Zlé daňové pod­mienky

Pridať komentár (0)