Ako tra­fiť so star­tu­pom do čier­neho?

Harry Gavendová / 26. decembra 2014 / Tools a produktivita

Nebu­deme si kla­mať – snáď každý pod­ni­ka­teľ má nejaké vlastné rulezz podľa kto­rých sa snaží viesť si svoju spo­loč­nosť. No nie je na škodu zis­ťo­vať, čo si mys­lia a tak sa aspoň inšpi­ro­vať pri vašom star­tupe. Veď rady od úspeš­ných ľudí sa zídu vždy.

Úspešný pod­ni­ka­teľ, miliar­dár Mark Cuban pred­sta­vuje svo­jich 12 rád, ktoré sú podľa neho kľú­čové pri vašom roz­bie­ha­jú­com sa pro­jekte. Čítajte a dozviete sa, ako zve­ľa­diť svoje ima­nie!

1. Neza­kla­dajte spo­loč­nosť, ak to nie je vaša ozaj­stná posad­nu­tosť a niečo, čo sku­točne milu­jete.

2. Ak máte plán B, potom to už nie je posad­nu­tosť.

3. Naj­mite si ľudí, o kto­rých si mys­líte, že budú milo­vať prácu vo vašom star­tupe.

4. Pre­daj všetko vylieči – naplá­nujte, ako môže váš star­tup zaro­biť peniaze a ako budete pre­daj rea­li­zo­vať.

5. Spoz­najte svoje kľú­čové kom­pe­ten­cie a zame­rajte sa na to, aby ste v nich boli skvelí. Zaplaťte ľudí vo vašich kľú­čo­vých oblas­tiach star­tupu. Zís­kajte tých naj­lep­ších. V oblasti mimo tej kľú­čo­vej naj­mite ľudí, ktorí sa sem hodia no nie je také náročné ich zapla­tiť.

6. Auto­mat na espresso? Robíte si srandu? Káva je pre lúz­rov. Sóda je zdarma a k dis­po­zí­cii je 24 hodín denne. Ak vaši ľudia majú radi svoju prácu, nájdu si cestu ako využiť toľko, aby spra­vili, čo treba.

7. Žiadne uzav­reté kan­ce­lá­rie. Open office zabez­pečí, aby boli všetci na jed­nej vlne a udr­žali si ener­giu. Ak zamest­na­nec stojí o súkro­mie, ukážte mu, ako fun­guje kľú­čik na WC. Na star­tupe neexis­tujú žiadne taj­nosti. Mojím naj­väč­ším stra­chom bolo to, že naj­mem nie­koho, kto chce vysta­vať impé­rium. Ak chce dotyčný lie­tať prvou trie­dou a pri­niesť si osobnú asis­tentku – ute­kajte. Takýto ľudia zne­čis­tia vašu firmu.

8. Ak hovo­ríme o tech­no­ló­giách – robte to, s čím robiť viete. To je ten naj­lac­nejší spô­sob. Ak sa viac vyznáte v Apple, využí­vajte ho. Ak ste lepší vo Viste, spý­tajte sa sami seba prečo. A potom ju využite. Je to star­tup a máte iba pár zamest­nan­cov, nechajte teda ľudí, aby využí­vali to, v čom sa vyznajú.

9. Udr­žujte jasnú komu­ni­ká­ciu. Ak máte mana­žé­rov, ktorí sa zod­po­ve­dajú mana­žé­rom, ktorí sa zod­po­ve­dajú… – nepo­darí sa vám to. Ako­náhle spus­títe star­tup a máte tento typ hie­rar­chie, tvo­ríte skôr poli­tiku.

10. Nikdy neku­pujte swagy. Istá známka zly­ha­nia star­tupu je i v tom, ak mi nie­kto pošle polo-tričko s vyší­va­ným logom. Ak ste na turné či na show s vaším star­tu­pom – potom si to bez prob­lé­mov noste a kupujte to i vašim zamest­nan­com. No nemys­lite si, že ľudia budú len tak nosiť vaše olo­go­vané tričko, keď nie ste v dohľade. Inves­tu­jete tak zlým sme­rom.

11. Nena­jí­majte si PR firmu. Tí píšu zvy­čajne ľuďom i spo­loč­nos­tiam, ktoré sú vše­obecne známe. Vy však majte oči na stop­kách a ak začu­jete infor­má­cie o čom­koľ­vek, čo sa týka i vášho star­tupu, zis­tite si email a napíšte im osobnú správu s pred­sta­ve­ním vašej spo­loč­nosti. Je lep­šie dostať správu priamo od šéfa ako od PR agen­túry.

12. Spravte prácu zába­vou pre zamest­nan­cov. Udr­žte správny pulz a život vo firme a moti­vujte ľudí odme­nami. Okrem finanč­ných však naprí­klad v mojej spo­loč­nosti robíme aj slušné párty a máme vlastný drink Kami­ka­dze. Pre­daj­co­via skrátka milujú dobré večierky!

Zdroj: enterpreneur.com

Pridať komentár (0)