Ako vyze­ra­li zná­me mes­tá kedy­si a ako teraz? Ten pokrok je úžas­ný

Ľudo Nastišin, sketcher.sk / 10. júla 2016 / Tech a inovácie

Za posled­ných 100 rokov sa svet menil tak rapíd­ne, že je ťaž­ké pred­sta­viť si, ako nie­kto­ré mies­ta vyze­ra­li pred časom. Mno­ho zo sve­to­vých miest dokon­ca pred nie­koľ­ký­mi rok­mi ani neexis­to­va­lo.

Pozri sa na tie­to obráz­ky a hneď uvi­díš, čo máme na mys­li. Vďa­ka tým­to obráz­kom zís­kaš sku­toč­ne odliš­nú per­spek­tí­vu.

Tokyo, Japon­sko – 1945 a teraz

how-famous-city-changed-timelapse-evolution-before-after-1-57736d1784fde__880

For­ta­le­za, Bra­zí­lia – 1975 a teraz

how-famous-city-changed-timelapse-evolution-before-after-2-57736d1fe550e__880

Bang­kok, Thais­ko, 1988 a teraz

how-famous-city-changed-timelapse-evolution-before-after-3-57736d2323eae__880

Dubai, UAE – 2000 a teraz

how-famous-city-changed-timelapse-evolution-before-after-6-5774df333b03e__880

Vilius, Lotyš­sko – 1900 a teraz

how-famous-city-changed-timelapse-evolution-before-after-8-5774e326bfacd__880

Shen­zen, Čína – 1964 a teraz

how-famous-city-changed-timelapse-evolution-before-after-9-5774e6518e421__880

Soul, Juž­ná Kórea – 1900 a teraz

how-famous-city-changed-timelapse-evolution-before-after-14-577a0536ca778__880

Abu Dha­bi, UAE – 1970 a teraz

how-famous-city-changed-timelapse-evolution-before-after-20-577a1bb3c091d__880

Dubai, UAE – 2005 a teraz

how-famous-city-changed-timelapse-evolution-before-after-21-577a1d5606c15__880

Sin­ga­po­re – 2000 a teraz

how-famous-city-changed-timelapse-evolution-before-after-24-577ce9d8a5313__880

Toron­to, Kana­da – 1930 a teraz

how-famous-city-changed-timelapse-evolution-before-after-25-577cebe089e28__880

Syd­ney, Aus­trá­lia – 1932 a teraz

how-famous-city-changed-timelapse-evolution-before-after-26-577cf3679a293__880

Ber­lín, Nemec­ko – 1945 a 90te roky

how-famous-city-changed-timelapse-evolution-before-after-30-577f568726933__880

sketcher_banner

zdroj: sketcher.sk, zdroj foto­gra­fií: bored­pan­da

Pridať komentár (0)