Ako zosta­viť a ria­diť tím, ktorý vydrží dlh­šie ako 6 mesia­cov?

David Belousov / 22. júl 2015 / Tools a produktivita

Tím nie je dôle­ži­tou súčas­ťou kaž­dého pod­ni­ka­nia, ale tou naj­dô­le­ži­tej­šou. Dobrý tím je jeden z kľú­čo­vých fak­to­rov pri dlho­do­bom fun­go­vaní spo­loč­nosti.

Je vhodné si defi­no­vať jed­not­livé role a pozí­cie vo vašej firme a zamys­lieť sa nad tým, s akými ľuďmi sa vám lep­šie pra­cuje. Obklo­pujte sa ľuďmi, ktorí sú kre­a­tívny, tvo­rivý a páči im váš nápad a vedia ho posu­núť ďalej. Či už na pra­co­visku, v športe alebo miest­nej komu­nite, budo­va­nie tímu si vyža­duje pocho­pe­nie ľud­ského sprá­va­nia, obja­viť ich silné stránky a čo koho moti­vuje do tímo­vej práce.

Tím pre­chá­dza rôz­nymi stup­ňami vývoja. Na začiatku, keď je pro­dukt a aj firma len v zárodku, sú jediní par­ti­ci­pu­júci vaši pria­te­lia alebo ľudia, kto­rých dobre poznáte a sú nad­šení tým, čo robíte. V úzkom kruhu kole­gov, tak pove­diac každý o kaž­dom všetko vie. Je to fáza, kedy každý robí všetko.

Potom pri­chá­dza fáza, že je potrebné si začať roz­de­ľo­vať úlohy a každý pre­berá zod­po­ved­nosť za svoju časť. Postupne sa pri­dá­vajú do tímu ďalší ľudia, pre­važne špe­cia­listi v oblasti. Je potrebné nových zamest­nan­cov a zaško­ľo­vať, uviesť ich do dia­nia všet­kých nepí­sa­ných pra­vi­diel a štan­dar­dov, na ktoré ste zvyk­nutý. Je to fáza, kedy sa vášmu pod­ni­ka­niu darí a je dobré sa sústre­diť na to, aby ste sa udr­žali a nie len mať veľké oči a nabe­rať nových ľudí a počí­tať s takým ras­tom znova (jedine, že ste niečo ako nový FB).

Keď už sú v tíme špe­cia­listi na všetky oblasti, je načase pre­stať pra­co­vať tak, ako na začiatku – že všetko ide cez vás, treba kúpiť nový toner, tak vy ako CEO idete na inter­net a hľa­dáte znova model tla­čiarne a idete ho objed­nať. Nie, na toto máte mla­dých IT kole­gov či sek­re­tárku. Nemô­žete pre­be­rať a sústre­ďo­vať všetku roz­ho­do­va­ciu moc na seba, je potreba efek­tívne dele­go­vať. Váš čas je dra­ho­cenný a veľmi rýchlo ply­nie.

Tak, ako na začiatku pod­ni­ka­nia je dôle­žité, aby firma rástla a napre­do­vala, je nutné, aby sa pop­ri­tom rea­li­zo­vali všetky potrebné pro­cesy bež­ného chodu firmy. Je dôle­žité sa znova posa­diť pred čistý papier a pove­dať si, čo sú kľú­čové role ako CEO star­tupu. Tituly ako „kapi­tán“ či „šefino“ exis­tujú práve z tohto dôvodu, určo­va­nie smeru a budúc­nosti je v rukách CEO.

Máte špe­cia­lis­tov vo firme na každú oblasť a vy buďte špe­cia­lis­tom na posu­nu­tie pod­ni­ka­nia zo star­tupu na fun­gu­júcu firmu s tra­dí­ciou a stá­lymi zákaz­níkmi.

Tím by mal vedieť, ak mám prob­lém A, tak idem za jed­ným dedi­ko­va­ným kole­gom, ale ak mám prob­lém B, tak idem za dru­hým kole­gom. Jasné role a komu­ni­ko­vané odbor­nosti jed­not­li­vých čle­nov tímu sú pred­po­kla­dom, že kre­a­tívny chaos nepre­ras­tie do vše­obec­nej pohromy. Pra­vidlá a spô­soby, ako CEO ope­ruje, by mali byť vše­obecne známe a uzná­vané, pomáha to k spre­hľad­ne­niu pro­ce­sov a hlavne zvý­še­niu efek­ti­vity.

Dajte pocí­tiť svo­jim zamest­nan­com, že sa na Vás môžu spo­ľa­hnúť, že vy ste ten, kto im kryje chr­bát. Oni vám to vrá­tia svo­jou odda­nos­ťou a nasa­de­ním a dosiah­nete výsledky skôr a bez zby­toč­ných ite­rá­cií.

Mať defi­no­vaný jasný cieľ, ktorý chce tím dosiah­nuť, je dôle­žité hlavne z dlho­do­bého hľa­diska vašej úspeš­nosti. Vytvo­riť eta­pové ciele, kam sa treba dopra­co­vať, pomáha krát­ko­do­bej orien­tá­cii čle­nov tímu a ich moti­vá­cii. Je vhodné pod­čiark­núť dosia­hnu­tie eta­po­vej méty naprí­klad dňom voľna na konci kvar­tálu, alebo iným bonu­som. Treba brať do úvahy, že všetci zamest­nanci máju roz­ličné osob­nosti a preto aj budú moti­vo­vaní inými bonusmi. Tento prí­stup tzv. seg­men­to­va­nia bonu­sov, ale nie je ľahké prak­ti­zo­vať.

Manaž­ment ľudí, je manaž­ment ľud­ského ega. Pri výbere zamest­nanca je potrebné, zame­rať sa na jeho osob­nostné stránky a vedieť si pred­sta­viť, ako ich využi­jete v tíme. Je dôle­žité umiest­niť zamest­nan­cov na to správne miesto.

Ako líder sa snažte odbú­rať byrok­ra­ciu a pod­ne­cujte tím v tom, aby vám pri­ná­šali návrhy na zlep­še­nia. Pri nez­ho­dách v tíme sa roz­hodne nene­chajte zatiah­nuť do hádok v štýle on pove­dal že.…, vaša úloha je pod­nie­tiť tím k spo­loč­nej roz­um­nej kon­ver­zá­cii a nechať pries­tor aj im, aby si to vyrie­šili medzi sebou.

zdroj: crowdberry.sk

Pridať komentár (0)