Aktivisti zachránili 174 líšok, ktoré na kožušinovej farme nečakalo nič dobré

Lenka Sidorová / 1. februára 2019 / Eko

  • Ak­ti­vis­tka za­chrá­nila pred zby­toč­nou smr­ťou tak­mer 200 lí­šok
  • Te­raz majú šancu po­môcť aj os­tatní
  • Ak­ti­vis­tka za­chrá­nila pred zby­toč­nou smr­ťou tak­mer 200 lí­šok
  • Te­raz majú šancu po­môcť aj os­tatní

Ko­žu­ši­nové farmy sú miesta, kde sa dejú prí­šerné veci. Náj­deš ich v tak­mer kaž­dej kra­jine, i na Slo­ven­sku. Mi­mo­riadne roz­ší­rené sú ale vo Vý­chod­nej Ázii. Proti tý­ra­niu zvie­rat vo­lajú mnohí ak­ti­visti, no po­li­tika a biz­ni­sový svet voči nim býva hlu­chý.

Sku­pinka ak­ti­vis­tov na čele s Ka­ren Gif­ford v Číne za­chrá­nili pred kru­tým kon­com 174 utrá­pe­ných lí­šok. Zvie­ratá roky žili v mi­nia­túr­nych kliet­kach, na ple­tive bez pev­nej pod­lahy a boli vy­sta­vené zlým po­ve­ter­nost­ným pod­mien­kam, bez mož­nosti úkrytu, aby ich ko­žu­chy na­rástli čo naj­viac.

Farma sa mala zru­šiť, čo však pre líšky ne­zna­me­nalo zá­chranu ale ma­sové usmr­te­nie. Ak­ti­vis­tom sa ich ale po­da­rilo za­chrá­niť a nájsť  im nový do­časný do­mov, kto­rým sa stal pries­tor pri bud­his­tic­kom kláš­tore v Mu­dan­jiang. Tam môžu pr­vý­krát v ži­vote voľne be­hať, pri­čuc­hnúť k prí­rode, hrať sa a le­žať na pev­nom pod­klade. 

Za líšky sa po­sta­vila najmä Ka­ren Gif­ford v spo­lu­práci so zá­chran­ky­ňou BoHe, ktorá po­máha za­chra­ňo­vať psy ur­čené na mäso. Ka­ren zá­chranu ko­mu­ni­ko­vala a do­ku­men­to­vala aj na svo­jom fa­ce­bo­oko­vom pro­file.

Te­raz vy­zýva všet­kých dob­rých ľudí a dob­ro­činné or­ga­ni­zá­cie, aby líš­kam pris­peli buď fi­nančne alebo jed­lom. Do­kiaľ sa líš­kam ne­po­darí nájsť nový do­mov, budú žiť na po­zemku kláš­tora. Zá­chran­kyne uva­žujú aj o po­sta­vení útulku. 

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (1)
zdroj: fa­ce­book.com/ka­ren.gif­ford
Pridať komentár (0)