Aký bol Apps World 2015 v Ber­líne?

Gabika Krehľová / 17. máj 2015 / Business

Ber­lín­sky Apps World 2015 sa opäť pred­sta­vil v plnej paráde a náv­štev­níci sa mohli tešiť na dni plné zau­jí­ma­vých pred­ná­šok, works­ho­pov a pre­zen­tá­cií. Jed­ným z naj­väč­ších ťahá­kov bol Steve Woz­niak, ktorý stál pri zrode samot­ného Apple Com­pu­ters.

Pred nie­koľ­kými dňami som vďaka spon­tán­nej súťaži na Face­bo­oku od spo­loč­nosti The Hun­dert vyhrala zlatý lís­tok na dvoj­dňovú exi­bí­ciu Apps World v hod­note 1000 €.

Aj napriek tomu však mala 7 pódii, ktoré boli počas oboch dní nabité zau­jí­ma­vými pred­náš­kami. Celá exi­bí­cia a asi polo­vica pred­ná­šok boli zdarma. Pla­tené boli len nie­ktoré pred­nášky, poväč­šine ale tie zau­jí­mavé.

V koneč­nom dôsledku som si ale všimla, že málo­kto si zakú­pil pla­tený lís­tok a nako­niec ani nikoho nekon­tro­lo­vali, či ma lís­tok na pla­tenú časť exi­bí­cie alebo nie.

Pane­lové dis­ku­sie

Pane­lové dis­ku­sie boli súčas­ťou prog­ramu a pred­ná­šiek. V prí­pade, že sa s tým nie­kto ešte nestre­tol, tak pane­lová dis­ku­sia je dis­ku­sia nie­koľ­kých ľudí na kon­krétnu tému, ktorá je mode­ro­vaná jed­ným člo­ve­kom. Na Apps world sa dis­ku­sií zúčast­nilo v prie­mere 5 ľudí.

Za seba musím pove­dať, že mi táto forma “pred­ná­šok” veľmi nevy­ho­vo­vala, pre­tože som sa nič zau­jí­mavé nedoz­ve­dela. Bola som sa pozrieť na nie­koľko pane­lov, pre­tože témy dis­ku­sií zneli vždy veľmi zau­jí­mavo a s kaž­dým ďal­ším pane­lom som čakala, že to konečne bude dobré a že sa niečo dozviem. Bohu­žiaľ to tak nebolo. Občas padli nejaké zau­jí­mavé čísla a postrehy, ale tých bolo mini­málne, pre­tože z týchto dis­ku­sií som si zazna­me­nala úplne naj­me­nej pozná­mok v porov­naní s ostat­nými pred­náš­kami. Dis­ku­téri sa v zásade bavili o veľmi obec­ných veciach o kto­rých sa vyjad­ro­vali pomo­cou zby­toč­ných omá­čok.

Steve Woz­niak

Zdroj Obrázku: Ber­lin Web Week

Kľú­čo­vým spe­a­ke­rom kon­fe­ren­cie bol Steve Woz­niak, ktorý bol takisto úzko spo­jený s akou­koľ­vek pro­pa­gá­ciou Apps World. Aj práve preto má kon­fe­ren­cia tak zau­jala.

Steve mal svoj pries­tor v deve­lo­per­skej zóne, ktorá nebola pla­tená a bola teda prí­stupná pre kaž­dého. Jeho “vystú­pe­nie” malo začať o 15:00 h, no pries­tory are­álu sa začali vypl­ňo­vať ľuďmi oveľa skôr. Prišlo mi to cel­kom milé, ako každý čakal na celeb­ritu s napä­tím, obze­ral sa, sta­vial na špičky a šuš­kal si so suse­dom vedľa. Každý chcel vidieť Steva Woz­niaka na živo. Keď sa Steve začal pri­bli­žo­vať, všetci dvihli nad hlavu tele­fóny a začali si ho fotiť. Chá­pem to. Aj ja by som si naj­rad­šej uro­bila fotku. Ale neuro­bila som si ju, pre­tože už aj tak mi prišlo smutné, že sa na neho všetci poze­ráme cez obra­zovky tele­fó­nov.

Steve Woz­niak bol na pódiu pri­bližne hodinu. Nemal pred­nášku, ale odpo­ve­dal na otázky mode­rá­tora a pub­lika. Otázky sa týkali pre­dov­šet­kým toho ako vnímá moderné tech­no­ló­gie, čo si myslí o iWatch a čo od neho oča­kává. Nie­ktoré otázky sme­ro­vali aj na jeho osobný život.

Celá hodina bola veľmi inšpi­ra­tívná. Steve Woz­niak roz­prá­val zau­jí­mavo o tom, ako vnímá nové tech­no­ló­gie a čo pre neho zna­me­najú. Vysvet­ľo­val, že je pre neho dôle­žité pou­ží­vať vecí, tech­no­ló­gie a apli­ká­cie, ktoré mu uľah­čujú život a ktoré budú robiť určité akti­vity za neho. Aj keď s jeho myš­lien­kou na jed­nej strane súhla­sím, na dru­hej strane si uve­do­mu­jem, že vďaka týmto vymo­že­nos­tiam leni­vieme a vôbec sa neta­jíme tým, že to tak je.

Okrem toho som zis­tila, že Steve Woz­niak, nad­še­nec pre tech­no­ló­gie, ktorý stal za zro­dom nie­čoho veľ­kého, je takisto uči­teľ, ktorý učí deti v škole a robí to hrozne rád. Je to veľká súčasť jeho života a roz­prá­val o tom s veľ­kým nad­še­ním a entu­sias­mom!

Aj keď som si o ňom pôvodne mys­lela, že to je skromný a utia­hnutý geek, úplne tak na mňa nepô­so­bil. Z jeho roz­prá­va­nia som mala pocit, že je viac extro­vertná ako intro­vertná osob­nosť. Kaž­do­pádne vzhľa­dovo vyzerá ako na všet­kých fot­kách, ktoré som videla. Je to buc­ľatý, bra­datý deduško, ktorý sa až prí­liš podobá ame­ric­kému Santa Clau­sovi.

Čísla a zau­jí­ma­vosti z mobil­ného sveta

Z pred­ná­šok a pane­lo­vých dis­ku­sií zaznelo nie­koľko zau­jí­ma­vosti a čísel, ktorá stoja za zmienku.

 • Prie­merný uží­va­teľ smartp­honu má 45 apli­ká­cií. V prie­mer pou­žíva 10 z nich.
 • 20 % uží­va­te­ľov ani len neot­vorí apli­ká­ciu po tom, čo si ju stiahne.
 • 70 % uží­va­te­ľov už stia­hnutú apli­ká­ciu neot­vorí druhý krát.
 • Uží­va­te­lia Twit­teru majú v prie­mere o 25% viac apli­ká­cii ako “bežní uží­va­te­lia”.
 • Zákaz­nici spo­loč­nosti Adi­das upred­nost­ňujú zdie­ľa­nie fotiek na Ins­ta­grame ako na Face­bo­oku. Až 75% z tých, ktorí mali mož­nosť voľby medzi Face­bo­okom a Ins­ta­gra­mom, zvo­lili Ins­ta­gram. Len 25% zvo­lilo Face­book.
 • Tri hlavné vecí, ktoré spo­loč­nosti dopy­tujú od mediál­ných agen­túr za posledný rok sú: datové ana­lýzy, mobilný mar­ke­ting a con­tent mar­ke­ting.
 • V súčas­nosti sú firmy ochotné inves­to­vať do mobil­ných stra­té­gii, aj napriek tomu, že budú prvé mesiace v stráte.

Mar­ke­tin­gové tipy pre mobilné apli­ká­cie

 • Mimo kla­sický mar­ke­ting exis­tujú 2 spô­soby ako zís­kať nových zákaz­ní­kov apli­ká­cie. Apli­ká­cia sa musí obja­viť vo “Fea­tu­red apps” alebo v “Top charts” v App store. Bohu­žiaľ sa apli­ká­cia v týchto dvoch zálož­kach neob­javí sama. Je preto nevy­hnuté nad­via­zať spo­lu­prácu s App Store.
 • Naj­lep­ším mar­ke­tin­go­vým kaná­lom pre zís­ka­nie nových uží­va­te­ľov apli­ká­cií jeFace­book.
 • Pla­te­nou rekla­mou je možné zís­kať nie­len novú pla­tenú náv­štev­nosť, ale záro­veň náv­štev­nosť pri­ro­dzenú. Ak je apli­ká­cia aspoň tro­cha pod­po­rená rekla­mou, uží­va­te­lia ju začnú viac vní­mať a samy ju potom vyhľa­dá­vajú v App store.
 • Push noti­fi­ká­cie hrajú naj­dô­le­ži­tej­šiu rolu pri udr­žia­vaní uží­va­te­ľov pri pou­ží­vaní apli­ká­cii. S týmito noti­fi­ká­ciami je ale potreba zachá­dzať opatrne, nakoľko môžu napá­chať viac škody než úžitku. Pri ich pou­ží­vaní je potreba dbať na to, že by mali byť per­so­na­li­zo­vané a vra­ciať uží­va­te­ľov do tej časti apli­ká­cie, ktorú naj­viac pou­ží­vajú.
 • Push noti­fi­ká­cie nie je dobré pou­ží­vať hneď pri stia­hnutí apli­ká­cie. Stáva sa bežne, že už pri otvo­rení sa nás apli­ká­cia pýta, či chceme dostá­vať push hlá­se­nia. V tejto chvíli odrá­dza väč­šinu uží­va­te­ľov od jeho ďal­šieho pou­ží­va­nia. Preto by táto otázka mala zaznieť až po urči­tom čase, keď už sa mal mož­nosť uží­va­teľ zozná­miť s jej fun­go­va­ním.

Pred­nášky a prí­pa­dové štú­die

Coca Cola

 • Na tejto pred­náške nám CEO Coca Coly v Nemecku uká­zal rôzne apli­ká­cie, ktoré pou­ží­vajú pre komu­ni­ká­ciu so svo­jimi zákaz­níkmi v B2B sek­tore. Mobilné apli­ká­cie tak v Coca Cole nahra­dili rôzne tla­čené mate­riály a pod­klady.
 • Jedna z apli­ká­cii naprí­klad na základe GPS nájde všetky pre­dajne Coca Coly v okolí, zobrazí fotky pries­to­rov pre­dajne a na základe nie­koľ­kých fak­to­rov vypo­číta kva­litu pro­pa­gá­cie Coca Coly na danom mieste. Na základe týchto fak­to­rov tak môžu zamest­nanci Coca Coly pomôcť svo­jím zákaz­ní­kom so zvy­šo­va­ním obratu z pre­daja nápo­jov.
 • Jedna z ich hlav­ných apli­ká­cii sa poeticky volá “Get Happy”.

Twit­ter

 • Keďže som sa s rekla­mou na Twit­teri zatiaľ nikdy nestretla a neve­dela som ako fun­guje, táto pred­náška bola pre mňa veľmi zau­jí­mavá.
 • Zis­tila som, že pro­pa­gá­cia mobil­ných apli­ká­cii na Twit­teri je možná pomo­coukľú­čo­vých slov.
 • Mode­lový prí­klad na zís­ka­nie nových uží­va­te­ľov. Ak uží­va­teľ twe­etne niečo o tom, že sa nudí, zobrazí sa mu na základe kľú­čo­vých slov “nuda” naprí­klad reklama na online hru. “Nudíš sa? Zahraj si našu hru. Máš to hneď a zdarma!”
 • Mode­lový prí­klad na udr­ža­nie stá­va­jú­cich uží­va­te­ľov. Tweet, obsa­hu­júcí slovo Emi­nem alebo Bey­once je sig­ná­lom naprí­klad pre Spo­tify, aby zobra­zil svoju reklamu. “Vypo­čuj si nový album Emi­nema na Spo­tify!”

Sty­light App

 • Sty­light je apli­ká­cia a záro­veň online nákupný maga­zín, kde si môže uží­va­teľ rovno zakú­piť kon­krétný výro­bok.
 • Zau­jí­mavé je, že za Sty­light apli­ká­ciou stojí nie­koľko chla­pov vo veku 30 rokov.
 • Cie­ľová sku­pina sú však ženy vo veku 18 – 32.
 • Práve na pred­náške hovo­rili o tom, ako vytvo­riť pro­dukt, u kto­rého je veľmi ťažké vžiť sa do cie­ľo­vej sku­piny.
 • Pod­sta­tou je nikdy sa nespo­lie­hať na vlastný inštinkt a neus­tále tes­to­vať.
 • V Sty­light tes­tujú tak­mer každý týž­deň, hoci na malej vzorke ľudí, ale dopo­siaľ sa im to stále osved­čilo!

Vun­gle

 • Vun­gle je spo­loč­nosť, ktorá sa snaží vymýš­ľať kre­a­tívný spô­sob zobra­zo­va­nia reklám počas hra­nia hier. Zmys­lom je nespa­mo­vať uží­va­te­ľov reklam­nými ban­nermi, na ktoré sa kliká často len omy­lom.
 • Na pred­náške bolo uká­za­ných nie­koľko typov reklám. V skratke a v mojich slo­vách by som to zhr­nula nejako takto. “Práve ste pre­šli level 10. Gra­tu­lu­jeme vám k úspeš­nému výkonu. Abyste načer­pali sily do ďal­šieho levelu, dajte si malú pauzu a pozrite sa na krátké video, ktoré by vás mohlo zau­jí­mať. Za odmenu dosta­nete ďalší život naviac do ďal­šieho kola.”

Dis­ney

 • To naj­lep­šie nako­niec. Musím teda pove­dať, že pred­náška mana­žéra digi­tálu v Dis­ney sa mi páčila úlne naj­viac.
 • Jed­nak mi bol sym­pa­tický jeho štýl pred­ná­ša­nia, pre­tože roz­prá­val veľmi zro­zu­mi­teľne a jasne, nič nepre­há­ňal a nezve­li­čo­val a hneď na začiatku nám pove­dal, že nás nechce pou­čo­vať, ani o ničom pre­svied­čať. Jed­no­du­cho nám pred­ná­šal fakty.
 • Prí­pa­dová štú­dia o kto­rej roz­prá­val sa týkala jed­ného det­ského seriálu, ktorý bol veľmi úspešný v juž­nej Ame­rike a sna­žili sa s ním pre­sa­diť aj v Nemecku. Cie­ľová sku­pina boli deti 8 – 12 rokov a vysie­laci čas v tele­ví­zii bol o 14:00 poobede. Seriál však nemal ani zďa­leka oča­ká­vanú sle­do­va­nosť. V Dis­ney sa preto na základe rôz­nych pod­ne­tov roz­hodli otes­to­vať You­Tube, ktorý sa uká­zal ako veľký úspech. Aj napriek tomu sa roz­hodli ďal­šie seriály na You­Tube neumiest­ňo­vať, kvôli prob­lé­mom s pirát­stvom a preto využili svoje www stránky, kde umiest­nili videá a seriály. Aj keď webové stránky boli res­pon­sívne a veľmi jed­no­du­ché na ovlá­da­nie, nemali už taký veľký úspech. Na základe ďal­ších pod­ne­tov a na základe tes­to­va­nia prišli na to, že deti nechcú poze­rať videá v roz­hraní pre­hlia­dača, ale chcú mať k dis­po­zí­cii apli­ká­ciu. V Dis­ney sa preto roz­hodli vytvo­riť úplne jed­no­du­chú apli­ká­ciu, kde sa dá na základe jed­ného klik­nu­tia zhliad­nuť poža­do­vané video. Apli­ká­cia mala nie­koľ­ko­ná­sobne väčší úspech ako v Dis­ney pôvodne odha­do­vali.
 • Zau­jí­mavý je takisto fakt, že deti pou­ží­vajú apli­ká­ciu naj­čas­tej­šie v čase pred 8:00 ráno a o 14:00, čo je v pod­state zhodné s vysie­la­cím časom v telke.
 • Táto prí­pa­dovka iba doka­zuje silu mobil­ných apli­ká­cii, nie len medzi dospe­lými ale v dneš­nej dobe už pre­dov­šet­kým medzi deťmi.

Je na čase člá­nok ukon­čiť a dať mu nejaký záver. Apps World boli prí­jemne strá­vené 2 dni. Dozve­dela som sa zau­jí­mavé čísla z mobil­ného pro­stre­dia a utvr­dila som si jeho dôle­ži­tosť nie len v mar­ke­tingu ale cel­kovo v našich živo­toch. Na dru­hej strane som si uve­do­mila, že roz­ruch okolo mobil­ných apli­ká­cii je mies­tami až pre­hnaný a že vďaka tomu, že v tom každý momen­tálne vidí poten­ciál, tak sa snaží pre­sa­diť v star­tu­po­vom svete pomo­cou nových a často zby­toč­ných apli­ká­cii. Cel­kom sa ale teším na to, ako sa bude ďalej toto odvet­vie vyví­jať a kam bude rásť.

zdroj: gabkakrhelova.com

Pridať komentár (0)