Ama­zon doru­čil prvý balí­ček dro­nom zákaz­ní­kovi na záh­radu

Linda Cebrová / 15. decembra 2016 / Tech a inovácie

Dronu Prime Air sa poda­rilo za 13 minút doru­čiť balí­ček aj s pop­cor­nom.

Ama­zon potvr­dil, že úspešne otes­to­val roz­náš­kovú službu Prime Air vo Veľ­kej Bri­tá­nií. Išlo o doru­če­nie TV stre­a­min­go­vého balíčku spolu s nádo­bou plnou pop­cornu. Prvý šťastný zákaz­ník si svoj balí­ček pre­vzal priamo na tráv­niku jeho záh­rady. Táto služba má poten­ciál stať sa živo­ta­schop­ným biz­ni­som. Využiť ju však budú zatiaľ môcť len zákaz­níci, ktorí bývajú v blíz­kosti skladu, majú veľkú záh­radu a ich objed­návka nepre­sa­huje hmot­nosť 2,6 kg.

amazon-prime

zdroj fotografie:tone.co.uk
Donáš­ková služba bude síce k dis­po­zí­cií 7 dní v týždni, no drony budú schopné lie­tať len počas dňa a za slneč­ného poča­sia. Donáška dro­nom sa zatiaľ tes­tuje na dvoch vybra­ných zákaz­ní­koch. Postu­pom času však Ama­zon sľu­buje roz­ší­re­nie služby. V najb­liž­ších mesia­coch by drony mohli obslú­žiť už nie­koľko desia­tok zákaz­ní­kov. Pre všet­kých vybra­ných šťast­liv­cov je Prime Air bez navý­še­ných poplat­kov. Takže kla­sic­kým poš­tov­ným sa zákaz­níci zaobe­rať nemu­sia.

dorn

zdroj fotografie:amazon.com

Firma tvrdí, že donáška vyko­naná minulý týž­deň bolo vyba­vená auto­nómne, teda člo­vek do samot­ného ria­de­nia dronu nejako neza­sa­ho­val. Samotné doda­nie balíčku bolo naozaj bles­kové. Od momentu, kedy zákaz­ník kli­kol na tla­čítko objed­nať až po samotné pri­stá­tie dronu na záh­rade pre­šlo len 13 minút. Tes­to­va­nie dronu od Ama­zonu sa skú­šalo na okraji Cam­bridge už od leta 2015. Spo­loč­nosť dokonca pri­zvala na sle­do­va­nie tes­to­va­cích letov aj Úrad pre civilné letec­tvo, aby sa stali prvými sved­kami.

Možno sa pýtaš, prečo firma ako Ama­zon netes­tuje ich drony na území USA. Dôvod je jed­no­du­chý, mali by s tým viac prob­lé­mov, ako úžitku.
Vo Veľ­kej Bri­tá­nií sú vládne pred­pisy vše­obecne pova­žo­vané za veľmi priaz­nivé pre spo­loč­nosti, ktoré sa zau­jí­majú o expe­ri­men­to­va­nie s auto­nóm­nymi lie­tad­lami.


Opti­mis­tické hlasy hovo­ria, že Ama­zon by mohol donášky dro­nom naplno odštar­to­vať už v roku 2018. Stále je tu však rad obáv okolo krá­deží, zod­po­ved­nosti a bez­peč­nosti pri službe ako je táto. Ama­zon pri­tom nie je v tejto oblasti sám. Google ho dobieha so svo­jím Pro­jet Wing. Vytvo­rený poro­typ bol zostro­jený na donášku tovaru do mimo­riadne odľah­lých oblastí, kam sa kuriér len tak ľahko nedos­tane.

zdroj:theguardian.com zdroj titul­nej fotografie:boredpanda.com

Pridať komentár (0)