Ama­zon doru­čil prvý balí­ček dro­nom zákaz­ní­ko­vi na záh­ra­du

Linda Cebrová / 15. decembra 2016 / Tech a inovácie

Dro­nu Pri­me Air sa poda­ri­lo za 13 minút doru­čiť balí­ček aj s pop­cor­nom.

Ama­zon potvr­dil, že úspeš­ne otes­to­val roz­náš­ko­vú služ­bu Pri­me Air vo Veľ­kej Bri­tá­nií. Išlo o doru­če­nie TV stre­a­min­go­vé­ho balíč­ku spo­lu s nádo­bou plnou pop­cor­nu. Prvý šťast­ný zákaz­ník si svoj balí­ček pre­vzal pria­mo na tráv­ni­ku jeho záh­ra­dy. Táto služ­ba má poten­ciál stať sa živo­ta­schop­ným biz­ni­som. Využiť ju však budú zatiaľ môcť len zákaz­ní­ci, kto­rí býva­jú v blíz­kos­ti skla­du, majú veľ­kú záh­ra­du a ich objed­náv­ka nepre­sa­hu­je hmot­nosť 2,6 kg.

amazon-prime

zdroj fotografie:tone.co.uk
Donáš­ko­vá služ­ba bude síce k dis­po­zí­cií 7 dní v týžd­ni, no dro­ny budú schop­né lie­tať len počas dňa a za slneč­né­ho poča­sia. Donáš­ka dro­nom sa zatiaľ tes­tu­je na dvoch vybra­ných zákaz­ní­koch. Postu­pom času však Ama­zon sľu­bu­je roz­ší­re­nie služ­by. V najb­liž­ších mesia­coch by dro­ny moh­li obslú­žiť už nie­koľ­ko desia­tok zákaz­ní­kov. Pre všet­kých vybra­ných šťast­liv­cov je Pri­me Air bez navý­še­ných poplat­kov. Tak­že kla­sic­kým poš­tov­ným sa zákaz­ní­ci zaobe­rať nemu­sia.

dorn

zdroj fotografie:amazon.com

Fir­ma tvr­dí, že donáš­ka vyko­na­ná minu­lý týž­deň bolo vyba­ve­ná auto­nóm­ne, teda člo­vek do samot­né­ho ria­de­nia dro­nu neja­ko neza­sa­ho­val. Samot­né doda­nie balíč­ku bolo naozaj bles­ko­vé. Od momen­tu, kedy zákaz­ník kli­kol na tla­čít­ko objed­nať až po samot­né pri­stá­tie dro­nu na záh­ra­de pre­šlo len 13 minút. Tes­to­va­nie dro­nu od Ama­zo­nu sa skú­ša­lo na okra­ji Cam­brid­ge už od leta 2015. Spo­loč­nosť dokon­ca pri­zva­la na sle­do­va­nie tes­to­va­cích letov aj Úrad pre civil­né letec­tvo, aby sa sta­li prvý­mi sved­ka­mi.

Mož­no sa pýtaš, pre­čo fir­ma ako Ama­zon netes­tu­je ich dro­ny na úze­mí USA. Dôvod je jed­no­du­chý, mali by s tým viac prob­lé­mov, ako úžit­ku.
Vo Veľ­kej Bri­tá­nií sú vlád­ne pred­pi­sy vše­obec­ne pova­žo­va­né za veľ­mi priaz­ni­vé pre spo­loč­nos­ti, kto­ré sa zau­jí­ma­jú o expe­ri­men­to­va­nie s auto­nóm­ny­mi lie­tad­la­mi.


Opti­mis­tic­ké hla­sy hovo­ria, že Ama­zon by mohol donáš­ky dro­nom napl­no odštar­to­vať už v roku 2018. Stá­le je tu však rad obáv oko­lo krá­de­ží, zod­po­ved­nos­ti a bez­peč­nos­ti pri služ­be ako je táto. Ama­zon pri­tom nie je v tej­to oblas­ti sám. Goog­le ho dobie­ha so svo­jím Pro­jet Wing. Vytvo­re­ný poro­typ bol zostro­je­ný na donáš­ku tova­ru do mimo­riad­ne odľah­lých oblas­tí, kam sa kuri­ér len tak ľah­ko nedos­ta­ne.

zdroj:theguardian.com zdroj titul­nej fotografie:boredpanda.com

Pridať komentár (0)