Ama­zon Echo: tech­no­lo­gic­ký orgaz­mus

Marek Schwarz / 20. januára 2015 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť Ama­zon odha­li­la svoj naj­nov­ší hard­vé­ro­vý pro­dukt, kto­rým je digi­tál­ny domá­ci asis­tent Echo. Doká­že poskyt­núť podob­né služ­by ako vir­tu­ál­na asis­tent­ka Siri či Cor­ta­na. Je to repro­duk­tor, kto­rý vás počú­va, zazna­me­ná bež­né reči a vie zod­po­ve­dať vaše otáz­ky. Je to vše­ved­ko, asis­tent­ka aj hudob­ný DJ v jed­nom. Mož­no sa z Echa vykľu­je revo­luč­né zaria­de­nie, mož­no je to vízia, kto­rá pred­beh­la tech­no­lo­gic­ké mož­nos­ti doby. A mož­no len doko­na­lý mar­ke­tin­go­vý nástroj obchod­né­ho impé­ria Ama­zon.

Hľa­dá­te neja­ký zlo­ži­tej­ší recept? Chce­te poznať pred­po­veď poča­sia na zaj­tra ale­bo si len na ráno nasta­viť budí­ček? Sta­čí pove­dať a Ama­zon Echo to pre vás zaria­di. Nemu­sí­te pri­tom ani vyťa­ho­vať tele­fón z vrec­ka, zapí­nať počí­tač či čokoľ­vek iné. Sta­čí pros­te len vyslo­viť žela­nie ale­bo dotaz.

Ama­zon Echo je teda taký malý valec, kto­rý si môže­me jed­no­du­cho polo­žiť nie­kam na stôl či inú plo­chu. Ozna­če­ný bol za digi­tál­ne­ho domá­ce­ho asis­ten­ta, kto­rý bude schop­ný rozo­zná­vať hlas a zna­me­ná to ďal­šie roz­ši­ro­va­nie vply­vu fir­my Ama­zon na trhu so spot­re­bi­teľ­ský­mi zaria­de­nia­mi. V posled­nej dobe pred­sta­vil tiež svo­ju Fire TV a prí­sluš­ný Fire TV adap­tér.

Asis­ten­ta Echo akti­vu­je­te slo­vom Ale­xa, čo má pôvod v kniž­ni­ci v Ale­xan­drii. Ama­zon udá­va, že zaria­de­nie má veľ­mi cit­li­vé mik­ro­fó­ny, kto­rých je tu cel­kom sedem a schop­né sú vraj rozo­znať hlas aj naprieč celej miest­nos­ti, a to aj pri hra­jú­cej hud­be. 

Pridať komentár (0)