Ama­zon Echo: tech­no­lo­gický orgaz­mus

Marek Schwarz / 20. januára 2015 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť Ama­zon odha­lila svoj naj­novší hard­vé­rový pro­dukt, kto­rým je digi­tálny domáci asis­tent Echo. Dokáže poskyt­núť podobné služby ako vir­tu­álna asis­tentka Siri či Cor­tana. Je to repro­duk­tor, ktorý vás počúva, zazna­mená bežné reči a vie zod­po­ve­dať vaše otázky. Je to vše­vedko, asis­tentka aj hudobný DJ v jed­nom. Možno sa z Echa vykľuje revo­lučné zaria­de­nie, možno je to vízia, ktorá pred­behla tech­no­lo­gické mož­nosti doby. A možno len doko­nalý mar­ke­tin­gový nástroj obchod­ného impé­ria Ama­zon.

Hľa­dáte nejaký zlo­ži­tejší recept? Chcete poznať pred­po­veď poča­sia na zaj­tra alebo si len na ráno nasta­viť budí­ček? Stačí pove­dať a Ama­zon Echo to pre vás zariadi. Nemu­síte pri­tom ani vyťa­ho­vať tele­fón z vrecka, zapí­nať počí­tač či čokoľ­vek iné. Stačí proste len vyslo­viť žela­nie alebo dotaz.

Ama­zon Echo je teda taký malý valec, ktorý si môžeme jed­no­du­cho polo­žiť nie­kam na stôl či inú plo­chu. Ozna­čený bol za digi­tál­neho domá­ceho asis­tenta, ktorý bude schopný rozo­zná­vať hlas a zna­mená to ďal­šie roz­ši­ro­va­nie vplyvu firmy Ama­zon na trhu so spot­re­bi­teľ­skými zaria­de­niami. V posled­nej dobe pred­sta­vil tiež svoju Fire TV a prí­slušný Fire TV adap­tér.

Asis­tenta Echo akti­vu­jete slo­vom Alexa, čo má pôvod v kniž­nici v Ale­xan­drii. Ama­zon udáva, že zaria­de­nie má veľmi cit­livé mik­ro­fóny, kto­rých je tu cel­kom sedem a schopné sú vraj rozo­znať hlas aj naprieč celej miest­nosti, a to aj pri hra­jú­cej hudbe. 

Pridať komentár (0)