Ama­zon sa inšpi­ro­val Ube­rom. Kaž­do­den­ným vodi­čom platí za doru­čo­va­nie zásie­lok

Michal Sorkovský / 1. októbra 2015 / Business

Ama­zon spus­til novú službu, ktorá bude umož­ňo­vať vodi­čom za peňažnú odmenu doru­čo­vať zásielky. Služba s náz­vom Ama­zon Flex bola spus­tená v Seattli a čoskoro zavíta aj do Chi­caga, New Yorku a ďal­ších sied­mich miest v USA.

Vodiči, ktorí sa s Ama­zo­nom roz­hodnú spo­lu­pra­co­vať, budú od spo­loč­nosti dostá­vať 18 až 25 dolá­rov na hodinu, s tým, že budú doru­čo­vať zásielky objed­nané cez Ama­zon Prime Now, jed­no­ho­di­novú donáš­kovú službu, Ama­zon ich ale plá­nuje časom zapo­jiť aj do ostat­ných svo­jich slu­žieb. Aby člo­vek mohol takto spo­lu­pra­co­vať s Ama­zo­nom, musí mať naj­me­nej 21 rokov, vodičský pre­ukaz, vlast­niť auto, smart­fón s Andro­idom a prejsť kon­tro­lou. Následne si bude môcť vybrať, či bude chcieť pra­co­vať na dvoj­ho­di­nové, štvor­ho­di­nové alebo osem­ho­di­nové zmeny.
 

Okrem Seattlu, Chi­caga a New Yorku, bude Ama­zon Flex fun­go­vať aj v mes­tách Bal­ti­more, Miami, Dal­las, Aus­tin, India­na­po­lis, Atlanta a Port­land. Ama­zon tvrdí, že táto služba umožní vodi­čom zaro­biť peniaze na viac, navyše podľa svojho vlast­ného plánu. Spo­loč­nosť totiž umož­ňuje šofé­rom, ktorí s ňou budú spo­lu­pra­co­vať, doru­čo­vať zásielky vtedy, kedy budú môcť a len toľko, koľko budú chcieť. No a práve mož­nosť byť sám sebe šéfom, je tým, v čom Ama­zon vidí naj­väč­šiu výhodu pre šofé­rov, ktorí by s ním chceli spo­lu­pra­co­vať.Je zrejmé, že sa Ama­zon pri spus­tení Ama­zon Flex inšpi­ro­val Ube­rom a podob­nými služ­bami. Netreba ale zabú­dať, že rýchlo ras­túca oblasť, do kto­rej Ama­zon vstu­puje, sa dostáva čoraz pod väčší tlak a vlnu kri­tiky. Uber už čelí veľ­kej kri­tike za to, že nechce brať šofé­rov, s kto­rými spo­lu­pra­cuje, ako svo­jich zamest­nan­cov na plný úvä­zok, ale len ako samos­tat­ných pod­ni­ka­te­ľov. No a okrem toho sa začí­najú ozý­vať už aj nespo­kojné hlasy nie­kto­rých vodi­čov, ktorí sa necí­tia byť dosta­točne chrá­není.zdroj: theverge.com

Pridať komentár (0)