Ame­rická vláda má fetiš v sle­do­vaní vlast­ných obča­nov

Martin Kráľ / 18. november 2014 / Tools a produktivita

V súvis­losti s tým, ako nie­len Ame­riku sle­duje NSA, vás asi neprek­vapí ďalší spô­sob, akým vláda USA špe­huje vlast­ných obča­nov. Pou­žíva k tomu prek­va­pivo lie­tadlá. Podľa den­níka Wall Street Jour­nal lie­tadlá Cessna ope­rujú naj­me­nej nad pia­timi met­ro­po­lit­nými letis­kami a pomo­cou při­de­le­ných zaria­dení sle­dujú komu­ni­ká­ciu mobil­ných tele­fó­nov.

Neroz­li­šujú pri­tom medzi nevin­nými ľuďmi a (poten­ciál­nymi) pácha­teľmi trest­ných činov. Kon­tro­verznú akciu má na sve­domí ame­rické minis­ter­stvo spra­vod­li­vosti. Sle­do­va­cie zaria­de­nia v pod­state napo­dob­ňujú mobilné vysie­lače, takže sa k nim nič netu­šiace zaria­de­nie pri­pojí a čo sa deje ďalej, si už iste viete pre­sta­viť.

Je schopné zís­kať polohu uží­va­teľa a infor­má­cie o hovo­roch, prí­padne ďal­šie dáta. Tento postup umož­ňuje tímu vyšet­ro­va­te­ľov obísť pomalé roko­va­nia s ope­rá­tormi. Jak vyna­lie­zavé :). Poten­ciálne tak môžu efek­tív­nej­šie zabrá­niť napr. tero­ris­tic­kým úto­kom, zhod­neme sa ale na tom, že právny sys­tém bol vytvo­rený z neja­kého dôvodu a je poru­šo­vaný. Etika dostáva jed­no­du­cho na frak.

Ame­rická vláda tento spô­sob sle­do­va­nia pova­žuje za správny, dátami o nevin­ných ľuďoch sa vraj ďalej neza­oberá. Nemala by však byť úplne trans­pa­rentná? Tak­tiež sa údajne naprieč kra­ji­nou podobné zaria­de­nia, ozna­čené ako Stin­grays, pou­ží­vajú na zber dát z mobil­ných tele­fó­nov.

V kri­tic­kých oka­mi­hoch môže byť faloš­nými vysie­lačmi zne­mož­nená mož­nosť tele­fo­no­vať, čo by v prí­pade krí­zo­vej situ­ácie v dôsledku nie­koho mohlo stáť život. Vláda sa vraj tomuto prob­lému snaží zabrá­niť. Ako, to ešte nešpe­ci­fi­ko­vala.

Zdroj: neowin

Pridať komentár (0)