Andrej Kiska ml.: “Každý star­tup by mal mať glo­bálne ambí­cie”

Lukáš Gašparík jr. / 19. apríla 2015 / Tools a produktivita

Andrej Kiska ml. má k star­tu­pom vždy čo pove­dať. Aj napriek svojmu pomerne mla­dému veku má za sebou skú­se­nosti, kto­rými dokáže pomôcť nejed­nému star­tupu a odha­liť tak jeho poten­ciál. Viac sa dočí­tate v samot­nom roz­ho­vore s Andre­jom.

Andrej, vieme, že momen­tálne pôso­bíš v Prahe, ako sa ti tam darí?

Výborne, ďaku­jem za opý­ta­nie.

Nášho pre­zi­denta pred­po­kla­dám, že dôverne poznáš. :) Boli tvoje začiatky ovplyv­nené aj akti­vi­tami tvojho otca na pod­poru star­tu­pov a ino­va­tív­nych firiem?

Áno, už som ho pár krát stre­tol:). Oboch nás spája chuť pod­ni­kať, vymýš­ľať niečo nové a to nás moti­vuje anga­žo­vať sa aj v pod­pore pod­ni­ka­teľ­ského pro­stre­dia. Ja, z pozí­cie ven­ture kapi­ta­listu sa zau­jí­mam hlavne o tech­no­lo­gické star­tupy, ale otec sa snaží zlep­šiť pod­ni­ka­teľ­ské pro­stre­die pre všetky firmy, či už ino­vujú viac alebo menej.

Ste často v kon­takte? Radí sa občas aj s tebou na tému star­tupy?

Samoz­rejme, v kon­takte sme každý týž­deň a skoro vždy sa bavíme aj na tému star­tu­pov.

Ako hod­no­tíš uply­nulý rok 2014 z pohľadu vývoja vecí na slo­ven­skej a čes­kej star­tu­po­vej scéne?

Obe scény mali veľmi dyna­mický rok. Na Slo­ven­sku sa naplno roz­behli štátne a EÚ fondy, takže sme videli väč­šie množ­stvo hlavne seed inves­tí­cií. V Čechách sa okrem tých men­ších inves­tí­cií poda­rilo zre­a­li­zo­vať aj pár veľ­kých peciek, uda­los­ťou roka je pre mňa jed­no­značne $26 mili­ó­nov inves­tí­cia do Social­ba­kers. Ďal­ších $26 mili­ó­nov narai­so­val aj Good Data.

Dá sa pove­dať, že sa veci začali hýbať tem­pom, ktoré sme všetci oča­ká­vali alebo ešte stále máme obrov­ské rezervy?

Rezervy sú podľa mňa stále veľmi veľké a náš star­tu­pový eko­sys­tém je stále iba na začiatku. Naprí­klad, Social­ba­kers narai­so­val viac peňazí ako všetky slo­ven­ské star­tupy dohro­mady, o Good Date ani neho­vo­rím. Uvi­díme, či sa na Slo­ven­sku podarí vytvo­riť z toho veľ­kého množ­stva seed inves­tí­cií nejaký väčší úspech. Ja som opti­mis­tom, pre­tože vidíme čoraz viac zau­jí­ma­vých star­tu­pov aj zo Slo­ven­ska. Keď sa na to pozriem cez optiku nasle­du­jú­cich 10-tich rokov, tak si mys­lím, že aj napriek tomu, že sme len na začiatku, ale napre­du­jeme tým správ­nym sme­rom a prav­du­po­ve­diac aj rých­lym tem­pom.

Mám pocit, že sa na Slo­ven­sku a v Čechách rai­sujú stále len drobné sumy v porov­naní so zahra­ni­čím? Je hlav­ným dôvo­dom vyzre­tosť samot­ných star­tu­pov?

Podľa mňa je medzi Čes­kom a Slo­ven­skom dosť veľký roz­diel, takže by som tieto dva trhy zatiaľ nehá­dzal do toho istého vreca. AVG je na New York Stock Exchange s valu­áciou vyše miliardy dolá­rov, Good Data narai­so­val vyše 100 mili­ó­nov dolá­rov, Social­ba­kers ďal­ších 35 mili­ó­nov a jedna z našich čes­kých firiem sa blíži k 10-tke. Slo­ven­sko je v tomto porov­naní o pozna­nie men­šie, a máš pravdu, súvisí to aj nevyz­re­tos­ťou nášho eko­sys­tému.

O stred­nej Európe je známe, že je tu viac peňazí ako kva­lit­ných star­tu­pov, tento fakt zrejme nena­po­máha ani Credo Ven­tu­res. Ako to celé vní­maš?

Poze­rám sa na to z per­spek­tívy nasle­du­jú­cich 5-tich až 10-tich rokov. Credo fun­guje v stred­nej Európe 5 rokov, keď sme začí­nali, tak slovo star­tup moc ľudí nepoz­nalo. V porov­naní s dneš­kom bola vtedy naša komu­nita za opi­cami a aj napriek tomu sa nám poda­rilo nájsť v stred­nej Európe skvelé star­tupy, ako naprí­klad Cog­ni­tive Secu­rity (ktoré si kúpilo Cisco) alebo Apiary. Ak sa nám v takýchto pod­mien­kach darí nachá­dzať veľké glo­bálne úspe­chy, tak sa už veľmi teším na to, čo tu bude za 5 až 10 rokov.

Slo­ven­ské ven­ture kapi­tál fondy sa naplno roz­behli len v posled­ných mesiacoch/rokoch, mys­líš, že začí­najú dosa­ho­vať kva­lít tých zahra­nič­ných?

Mys­lím, že na aké­koľ­vek hod­no­te­nie je zatiaľ určite pri­skoro. Musíme si počkať, ako sa bude zain­ves­to­va­ným star­tu­pom dariť a záro­veň byť trpez­liví – neús­pešné inves­tí­cie sa ukážu vždy skôr, ako tie úspešné.

Ako podľa teba ovplyv­nili európ­ske peniaze (napr. z prog­ramu Jere­mie), vývoj na slo­ven­skej star­tu­po­vej scéne? Pomohlo to, či viac uško­dilo?

Určite zís­kalo svoje inves­tí­cie omnoho viac star­tu­pov, ako keby tu tie peniaze neboli. Má to svoje lep­šie aj hor­šie stránky. Cel­kovo si však mys­lím, že sa naši star­tu­pisti naučia viac, keď im dá nie­kto inves­tí­ciu, ako keď by žiadnu nedos­tali. Aj keď nie vždy vytvo­ria nejaký glo­bálny úspech, tak zís­kajú veľmi cenné skú­se­nosti, ktoré môžu zúro­čiť vo svo­jich ďal­ších star­tu­poch. To posúva celú našu komu­nitu ďalej, aj za cenu poten­ciálne niž­šej návrat­nosti takýchto inves­tí­cií. A presne na toto sú podľa mňa európ­ske alebo štátne peniaze veľmi vhodné.

Do kto­rých star­tu­pov Credo Ven­tu­res v posled­nej dobe inves­to­val?

Mys­lím, že posled­nou ozná­me­nou inves­tí­ciou je TVbeat. Odvtedy sme uro­bili ďal­šie tri inves­tí­cie a ďal­šie dve sú v pro­cese príp­ravy trans­akč­nej doku­men­tá­cie, len sme sa zatiaľ ešte nedos­tali k ich zve­rej­ne­niu. Ale teším sa z toho, že nie­ktoré z týchto inves­tí­cii sú aj slo­ven­ské. Viac bohu­žiaľ pre­zra­diť nemô­žem:).

Tvorí vaše port­fó­lio viac slo­ven­ských či čes­kých star­tu­pov?

Čes­kých.

Má Credo ambí­cie väč­šie ako je len CEE?

Každý náš star­tup by mal mať glo­bálne ambí­cie a tomu koreš­pon­du­júci pro­dukt, nein­ves­tu­jeme do firiem, ktoré sa poze­rajú len na nejaký región, napr. na strednú Európu. Čo sa týka geo­gra­fic­kého zame­ra­nia našich inves­tí­cii, tak pre nás nedáva zmy­sel inves­to­vať mimo CEE. Sna­žíme sa byť nablízku našim star­tu­pom, aby sme im vedeli pomôcť, keď treba. Je veľmi ťažké byť v aktív­nom spo­jení so star­tupmi, ktoré napr. sedia na inom kon­ti­nente.

Ktoré slo­ven­ské star­tupy sú podľa teba na veľmi dob­rej ceste za úspe­chom?

Je ich via­cero v ran­ných (seed/Series A) fázach, ale prí­liš veľa pokro­či­lých nevi­dím. Dúfam, že sa darí dobre väč­ším slo­ven­ským tech­no­lo­gic­kým fir­mám ako Sygic alebo Pixel Fede­ra­tion.

Kedy podľa teba príde exit prvého 100 mili­ó­no­vého star­tupu? (mys­lím tým star­tup mladší ako 5 rokov so síd­lom na Slo­ven­sku:) )

Mys­lím, že do tých 5 až 10 rokov sa tu určite objaví niečo.

Ako hod­no­tíš život v Prahe oproti tomu na Slo­ven­sku? Neplá­nu­ješ sa časom vrá­tiť?

V Prahe sa mi veľmi páči. Nie­kde som dokonca čítal, že tu žije viac Slo­vá­kov ako v Koši­ciach, takže to na to Slo­ven­sko moc ďaleko nemám:).

A teraz otá­zočka, Startitup.sk čítaš?

Poc­tivo:).

Na záver, čo by si odká­zal Slo­vá­kom?

Ako Donald Trump hovorí, “if you are going to be thin­king anyt­hing, you might as well think big”.

foto­gra­fie: iCol­lege 

Pridať komentár (0)