Andrej Kis­ka ml.: “Kaž­dý star­tup by mal mať glo­bál­ne ambí­cie”

Lukáš Gašparík jr. / 19. apríla 2015 / Lifehacking

Andrej Kis­ka ml. má k star­tu­pom vždy čo pove­dať. Aj napriek svoj­mu pomer­ne mla­dé­mu veku má za sebou skú­se­nos­ti, kto­rý­mi doká­že pomôcť nejed­né­mu star­tu­pu a odha­liť tak jeho poten­ciál. Viac sa dočí­ta­te v samot­nom roz­ho­vo­re s Andre­jom.

Andrej, vie­me, že momen­tál­ne pôso­bíš v Pra­he, ako sa ti tam darí?

Výbor­ne, ďaku­jem za opý­ta­nie.

Náš­ho pre­zi­den­ta pred­po­kla­dám, že dôver­ne poznáš. :) Boli tvo­je začiat­ky ovplyv­ne­né aj akti­vi­ta­mi tvoj­ho otca na pod­po­ru star­tu­pov a ino­va­tív­nych firiem?

Áno, už som ho pár krát stre­tol:). Oboch nás spá­ja chuť pod­ni­kať, vymýš­ľať nie­čo nové a to nás moti­vu­je anga­žo­vať sa aj v pod­po­re pod­ni­ka­teľ­ské­ho pro­stre­dia. Ja, z pozí­cie ven­tu­re kapi­ta­lis­tu sa zau­jí­mam hlav­ne o tech­no­lo­gic­ké star­tu­py, ale otec sa sna­ží zlep­šiť pod­ni­ka­teľ­ské pro­stre­die pre všet­ky fir­my, či už ino­vu­jú viac ale­bo menej.

Ste čas­to v kon­tak­te? Radí sa občas aj s tebou na tému star­tu­py?

Samoz­rej­me, v kon­tak­te sme kaž­dý týž­deň a sko­ro vždy sa baví­me aj na tému star­tu­pov.

Ako hod­no­tíš uply­nu­lý rok 2014 z pohľa­du vývo­ja vecí na slo­ven­skej a čes­kej star­tu­po­vej scé­ne?

Obe scé­ny mali veľ­mi dyna­mic­ký rok. Na Slo­ven­sku sa napl­no roz­beh­li štát­ne a EÚ fon­dy, tak­že sme vide­li väč­šie množ­stvo hlav­ne seed inves­tí­cií. V Čechách sa okrem tých men­ších inves­tí­cií poda­ri­lo zre­a­li­zo­vať aj pár veľ­kých peciek, uda­los­ťou roka je pre mňa jed­no­znač­ne $26 mili­ó­nov inves­tí­cia do Social­ba­kers. Ďal­ších $26 mili­ó­nov narai­so­val aj Good Data.

Dá sa pove­dať, že sa veci zača­li hýbať tem­pom, kto­ré sme všet­ci oča­ká­va­li ale­bo ešte stá­le máme obrov­ské rezer­vy?

Rezer­vy sú pod­ľa mňa stá­le veľ­mi veľ­ké a náš star­tu­po­vý eko­sys­tém je stá­le iba na začiat­ku. Naprí­klad, Social­ba­kers narai­so­val viac peňa­zí ako všet­ky slo­ven­ské star­tu­py dohro­ma­dy, o Good Date ani neho­vo­rím. Uvi­dí­me, či sa na Slo­ven­sku poda­rí vytvo­riť z toho veľ­ké­ho množ­stva seed inves­tí­cií neja­ký väč­ší úspech. Ja som opti­mis­tom, pre­to­že vidí­me čoraz viac zau­jí­ma­vých star­tu­pov aj zo Slo­ven­ska. Keď sa na to pozriem cez opti­ku nasle­du­jú­cich 10-tich rokov, tak si mys­lím, že aj napriek tomu, že sme len na začiat­ku, ale napre­du­je­me tým správ­nym sme­rom a prav­du­po­ve­diac aj rých­lym tem­pom.

Mám pocit, že sa na Slo­ven­sku a v Čechách rai­su­jú stá­le len drob­né sumy v porov­na­ní so zahra­ni­čím? Je hlav­ným dôvo­dom vyzre­tosť samot­ných star­tu­pov?

Pod­ľa mňa je medzi Čes­kom a Slo­ven­skom dosť veľ­ký roz­diel, tak­že by som tie­to dva trhy zatiaľ nehá­dzal do toho isté­ho vre­ca. AVG je na New York Stock Exchan­ge s valu­áci­ou vyše miliar­dy dolá­rov, Good Data narai­so­val vyše 100 mili­ó­nov dolá­rov, Social­ba­kers ďal­ších 35 mili­ó­nov a jed­na z našich čes­kých firiem sa blí­ži k 10-tke. Slo­ven­sko je v tom­to porov­na­ní o pozna­nie men­šie, a máš prav­du, súvi­sí to aj nevyz­re­tos­ťou náš­ho eko­sys­té­mu.

O stred­nej Euró­pe je zná­me, že je tu viac peňa­zí ako kva­lit­ných star­tu­pov, ten­to fakt zrej­me nena­po­má­ha ani Cre­do Ven­tu­res. Ako to celé vní­maš?

Poze­rám sa na to z per­spek­tí­vy nasle­du­jú­cich 5-tich až 10-tich rokov. Cre­do fun­gu­je v stred­nej Euró­pe 5 rokov, keď sme začí­na­li, tak slo­vo star­tup moc ľudí nepoz­na­lo. V porov­na­ní s dneš­kom bola vte­dy naša komu­ni­ta za opi­ca­mi a aj napriek tomu sa nám poda­ri­lo nájsť v stred­nej Euró­pe skve­lé star­tu­py, ako naprí­klad Cog­ni­ti­ve Secu­ri­ty (kto­ré si kúpi­lo Cis­co) ale­bo Apia­ry. Ak sa nám v takých­to pod­mien­kach darí nachá­dzať veľ­ké glo­bál­ne úspe­chy, tak sa už veľ­mi teším na to, čo tu bude za 5 až 10 rokov.

Slo­ven­ské ven­tu­re kapi­tál fon­dy sa napl­no roz­beh­li len v posled­ných mesiacoch/rokoch, mys­líš, že začí­na­jú dosa­ho­vať kva­lít tých zahra­nič­ných?

Mys­lím, že na aké­koľ­vek hod­no­te­nie je zatiaľ urči­te pri­sko­ro. Musí­me si počkať, ako sa bude zain­ves­to­va­ným star­tu­pom dariť a záro­veň byť trpez­li­ví – neús­peš­né inves­tí­cie sa uká­žu vždy skôr, ako tie úspeš­né.

Ako pod­ľa teba ovplyv­ni­li európ­ske penia­ze (napr. z prog­ra­mu Jere­mie), vývoj na slo­ven­skej star­tu­po­vej scé­ne? Pomoh­lo to, či viac uško­di­lo?

Urči­te zís­ka­lo svo­je inves­tí­cie omno­ho viac star­tu­pov, ako keby tu tie penia­ze nebo­li. Má to svo­je lep­šie aj hor­šie strán­ky. Cel­ko­vo si však mys­lím, že sa naši star­tu­pis­ti naučia viac, keď im dá nie­kto inves­tí­ciu, ako keď by žiad­nu nedos­ta­li. Aj keď nie vždy vytvo­ria neja­ký glo­bál­ny úspech, tak zís­ka­jú veľ­mi cen­né skú­se­nos­ti, kto­ré môžu zúro­čiť vo svo­jich ďal­ších star­tu­poch. To posú­va celú našu komu­ni­tu ďalej, aj za cenu poten­ciál­ne niž­šej návrat­nos­ti takých­to inves­tí­cií. A pres­ne na toto sú pod­ľa mňa európ­ske ale­bo štát­ne penia­ze veľ­mi vhod­né.

Do kto­rých star­tu­pov Cre­do Ven­tu­res v posled­nej dobe inves­to­val?

Mys­lím, že posled­nou ozná­me­nou inves­tí­ci­ou je TVbe­at. Odvte­dy sme uro­bi­li ďal­šie tri inves­tí­cie a ďal­šie dve sú v pro­ce­se príp­ra­vy trans­akč­nej doku­men­tá­cie, len sme sa zatiaľ ešte nedos­ta­li k ich zve­rej­ne­niu. Ale teším sa z toho, že nie­kto­ré z tých­to inves­tí­cii sú aj slo­ven­ské. Viac bohu­žiaľ pre­zra­diť nemô­žem:).

Tvo­rí vaše port­fó­lio viac slo­ven­ských či čes­kých star­tu­pov?

Čes­kých.

Má Cre­do ambí­cie väč­šie ako je len CEE?

Kaž­dý náš star­tup by mal mať glo­bál­ne ambí­cie a tomu koreš­pon­du­jú­ci pro­dukt, nein­ves­tu­je­me do firiem, kto­ré sa poze­ra­jú len na neja­ký regi­ón, napr. na stred­nú Euró­pu. Čo sa týka geo­gra­fic­ké­ho zame­ra­nia našich inves­tí­cii, tak pre nás nedá­va zmy­sel inves­to­vať mimo CEE. Sna­ží­me sa byť nablíz­ku našim star­tu­pom, aby sme im vede­li pomôcť, keď tre­ba. Je veľ­mi ťaž­ké byť v aktív­nom spo­je­ní so star­tup­mi, kto­ré napr. sedia na inom kon­ti­nen­te.

Kto­ré slo­ven­ské star­tu­py sú pod­ľa teba na veľ­mi dob­rej ces­te za úspe­chom?

Je ich via­ce­ro v ran­ných (seed/Series A) fázach, ale prí­liš veľa pokro­či­lých nevi­dím. Dúfam, že sa darí dob­re väč­ším slo­ven­ským tech­no­lo­gic­kým fir­mám ako Sygic ale­bo Pixel Fede­ra­ti­on.

Kedy pod­ľa teba prí­de exit prvé­ho 100 mili­ó­no­vé­ho star­tu­pu? (mys­lím tým star­tup mlad­ší ako 5 rokov so síd­lom na Slo­ven­sku:) )

Mys­lím, že do tých 5 až 10 rokov sa tu urči­te obja­ví nie­čo.

Ako hod­no­tíš život v Pra­he opro­ti tomu na Slo­ven­sku? Neplá­nu­ješ sa časom vrá­tiť?

V Pra­he sa mi veľ­mi páči. Nie­kde som dokon­ca čítal, že tu žije viac Slo­vá­kov ako v Koši­ciach, tak­že to na to Slo­ven­sko moc ďale­ko nemám:).

A teraz otá­zoč­ka, Startitup.sk čítaš?

Poc­ti­vo:).

Na záver, čo by si odká­zal Slo­vá­kom?

Ako Donald Trump hovo­rí, “if you are going to be thin­king anyt­hing, you might as well think big”.

foto­gra­fie: iCol­le­ge 

Pridať komentár (0)