Andrej Kiska vo Veľ­kej Bri­tá­nii očami slo­ven­ských star­tu­pis­tov

Lukáš Gašparík jr. / 23. júna 2015 / Tools a produktivita

Už si pomaly začí­name zvy­kať na to, že pre­zi­dent SR Andrej Kiska sa stáva vo svete akýmsi amba­sa­dá­rom slo­ven­ských star­tu­pov a snaží sa im pomôcť ako len vie. Inak tomu nebolo ani počas jeho posled­nej náv­števy Veľ­kej Bri­tá­nie. O tom, ako to na tejto ceste vyze­ralo, nám poroz­prá­val Zdenko Hos­chek, zakla­da­teľ por­tálu ZlavaDna.sk.

Počas prvého dňa náv­števy Veľ­kej Bri­tá­nie mal pre­zi­dent Andrej Kiska na prog­rame hneď nie­koľko dôle­ži­tých bodov. Vrcho­lom celého dňa bolo jeho stret­nu­tie s prin­com Char­le­som z Walesu. Celá debata trvala asi 45 minút a ich hlav­nými témami bola najmä cha­rita a star­tupy! Princ Char­les sa sti­hol nášmu pre­zi­den­tovi pochvá­liť, že pro­stred­níc­tvom jeho nadá­cie inves­to­val už do viac ako 90-tisíc star­tu­pov.

Na znak úcty daro­val Andrej Kiska prin­covi z Walesu foto­gra­fiu Filipa Kuli­seva, na kto­rej sú Spiš­ský hrad a Tatry, a pozval ho na náv­števu Slo­ven­skej repub­liky. Uvi­díme, kedy sa princ Char­les roz­hodne prísť pozrieť našu kra­jinu a možno aj inves­to­vať do nie­kto­rých našich star­tu­pov.

Po stret­nutí s prin­com Char­le­som mal Andrej Kiska na prog­rame kla­de­nie ven­cov na vojen­skom cin­to­ríne Bro­ok­wood k pamät­níku slo­ven­ských a čes­kých voja­kov.

V pon­de­lok večer čakalo pre­zi­denta Kisku ešte sláv­nostné podu­ja­tie v Lon­dýne na pôde veľ­vys­la­nec­tva Slo­ven­skej repub­liky za účasti osob­ností brit­ského poli­tic­kého, kul­túr­neho či pod­ni­ka­teľ­ského pro­stre­dia a tiež za účasti kra­ja­nov, slo­ven­ských mla­dých pro­fe­si­oná­lov a štu­den­tov, ktorí pôso­bia vo Veľ­kej Bri­tá­nii. Na podu­jatí pred­sta­vili slo­ven­ský Aero­mo­bil. Jeden z jeho pro­to­ty­pov bude vysta­vený pred zastu­pi­teľ­ským úra­dom v Lon­dýne.

Počas dru­hého dňa mal Andrej Kiska na prog­rame stret­nu­tie so sta­ros­tom City of Lon­don Alder­ma­nom Ala­nom Yar­ro­wom a účasť na pane­lo­vej dis­ku­sii v rámci podu­ja­tia Star­tup Grind. Dis­ku­sia bola zame­raná na pre­zen­tá­ciu Slo­ven­ska ako kra­jiny s poten­ciá­lom pre ino­va­tívne firmy, roz­voj pod­ni­ka­teľ­ských eko­sys­té­mov a vytvá­ra­nie nových firiem. V sprie­vode pre­zi­denta vo Veľ­kej Bri­tá­nii sú aj zástup­co­via slo­ven­skej pod­ni­ka­teľ­skej sféry.

Jed­ným z nich bol aj Zdenko Hos­chek, ktorý nám poroz­prá­val o tom, ako vní­mal túto 2-dňovú pra­covnú cestu s pánom pre­zi­den­tom.

1. Zdenko, ako si sa dostal k tomu, že si bol s pre­zi­den­tom na pra­cov­nej ceste v Lon­dýne?

Dostal som sa tam vďaka tomu, že ako ZlavaDna.sk a Cweb.sk sme čle­nom SAPIE. Hlavnú zásluhu mal ale Rasťo Kulich, šéf slo­ven­ského Google, ktorý pomá­hal vybe­rať firmy s poten­ciá­lom glo­bál­neho rastu a záro­veň firmy, ktoré už niečo v biz­nise aj dosiahli. Čiže majú poten­ciál na scale-up — to je nový ter­mín, ktorý som sa na tomto tripe naučil:) Išlo nás tam cca. 40 pod­ni­ka­te­ľov. Musím pove­dať, že sa vytvo­rila výborná par­tia.

2. Aký bol váš prog­ram? Absol­vo­vali ste náv­števu Veľ­kej Bri­tá­nie spolu s pre­zi­den­tom, alebo ste tam mali každý svoje “vyba­vo­vačky”?

Pán pre­zi­dent mal svoj vlastný prog­ram, keďže bol na svo­jej prvej ofi­ciál­nej náv­števe Lon­dýna, no určitú časť prog­ramu sme mali spo­ločnú. My sme sa zúčast­nili naprí­klad works­hopu v Lon­dýn­skom McKin­sey, kde sme tvo­rili víziu pre Slo­ven­sko. Našou úlo­hou bolo vytvo­riť kon­krétny akčný plán, aby Slo­ven­sko vedelo “vypro­du­ko­vať” firmy, ktoré budú úspešné mini­málne v stre­do­európ­skom pries­tore a ide­álne, budú glo­bálne. Tak ako sa to naprí­klad poda­rilo ESETu. Následne sme nav­ští­vili via­ceré Lon­dýn­ske akce­le­rá­tory a clus­tre. Spo­ločne s pánom pre­zi­den­tom sme nav­ští­vili akce­le­rá­tor Level 39, ktorý je naj­väčší v Európe a pri­tom exis­tuje iba 2 roky. Dnes tam majú už 187 star­tu­pov a ďalej výrazne rastú.

Zdenko Hos­chek

3. Kto všetko bol ešte pozvaný, z tých zná­mej­ších star­tu­pis­tov?:)

Bolo nás 40 ľudí, všetko šikovní a super ľudia vrá­tane Miša Tru­bana, Miša Meška, Peťa Vido­viča a ďal­ších. Pre mňa bolo výborné to, že som si mohol s nimi dva dni vymie­ňať skú­se­nosti a baviť sa o tom, čo fun­guje a čo nie. Čiže už len tento networ­king bola pre mňa vyni­ka­júca skú­se­nosť.

4. Čo ti dala táto cesta, naučil si sa niečo?

Pomohlo mi to zme­niť “Mind­set”. Že naozaj byť glo­bálny je reálne, treba sa len roz­hod­núť a ísť si za tým, to je to naj­dô­le­ži­tej­šie. Počas cesty som absol­vo­val aj dis­ku­siu s jed­ným star­ším pánom, volá sa Mark Shaw, ktorý v pod­ni­kaní vo Veľ­kej Bri­tá­nii, ale aj vo svete dosia­hol veľa. Dnes robí men­tora a pomáha biz­ni­som rásť. Robí to čisto ako hobby, nebe­rie za to žiadne peniaze a ako on sám pove­dal, robí to “for the Queen”, teda pre Bri­tá­niu, lebo vie, že pomáha rásť celej eko­no­mike.

Pove­dal som mu o našej firme, že spolu ako ZlavaDna.sk a SlevaDne.cz máme obrat 25 mili­ó­nov eur, a že sme pre­dali reštau­račné por­tály Zomatu za 3 mili­óny dolá­rov. Ďalej sme sa bavili aj o tom, že práve máme nové soft­vé­rové rie­še­nia pre reštau­rá­cie a hotely, ktoré tes­tu­jeme už okrem Prahy a Bra­ti­slavy, aj v Buda­pešti a vo Viedni. A ak sa nám pro­dukt potvrdí, chceme ísť aj do Lon­dýna. Pána Shawa to veľmi nadchlo a pove­dal, že máme za sebou per­fektnú “suc­cess story”, s kto­rou nás vie bez prob­lé­mov pre­dať po celom Lon­dýne. Hneď nám ponú­kal inves­tora, všetky svoje kon­takty a akú­koľ­vek pomoc. To bol pre mňa veľmi pekný a povzbu­dzu­júci záži­tok, ktorý mi uká­zal, že všetko je možné. Samoz­rejme, s pánom Sha­wom zostá­vame aj naďa­lej v kon­takte, ale naj­skôr musíme dotiah­nuť náš pro­dukt. ;)

5. Vieme, že pre­zi­dent sa stre­tol aj s prin­com Char­le­som. Boli na tomto stret­nutí prí­tomní aj slo­ven­skí star­tu­pisti?

Nie, to bola tá časť kde bol sám. Pán pre­zi­dent však spo­mí­nal, že ho princ Char­les veľmi inšpi­ro­val, a že keď raz skončí pre­zi­den­to­va­nie, tak založí a pod­porí pod­ni­ka­teľ­ské fórum, kde budú skú­sení pod­ni­ka­te­lia bez­platne pomá­hať mlad­ším. Evi­den­tne sa bavili o nie­čom podob­nom, čo som ja zažil s pánom Sha­wom. :)

6. Ako hod­no­tíš akti­vity pána pre­zi­denta, ktoré vyvíja na pomoc slo­ven­ským star­tu­pom?

Na tomto tripe som si uve­do­mil, že môžeme byť nesku­točne vďační za to, akého pre­zi­denta sme si zvo­lili. Jeden spe­a­ker začí­nal debatu s ním so slo­vami, že Slo­ven­sko je “bles­sed coun­try”, a že má za pre­zi­denta pod­ni­ka­teľa. A mys­lel to naozaj úprimne. Veľká Bri­tá­nia vníma veľmi dobre, že pod­ni­ka­nie vytvára hod­noty, pra­covné miesta a pod­po­ruje slo­bodu a demok­ra­ciu. Nedalo sa nevi­dieť, že pán Kiska má obrov­ský rešpekt u všet­kých, s kto­rými sa v Lon­dýne stre­tol. Nebolo to len kvôli tomu, že je pre­zi­den­tom, ale aj kvôli tomu, čo v živote dosia­hol, ako inten­zívne sa veno­val cha­rite a s akým šar­mom repre­zen­tuje našu kra­jinu. Tento pocit vďač­nosti ma silno spre­vá­dzal po celé dva dni. :)

7. Sti­hol si počas cesty pre­ho­diť s pre­zi­den­tom aj nejaké to slovo?

Len veľmi málo, o pána pre­zi­denta bola veľká bitka a stáli sa na neho rady. :)

zdroj: prezident.sk

Pridať komentár (0)