Android Auto už tento rok

Martin Kráľ / 29. septembra 2014 / Tech a inovácie

Tento rok v janu­ári Google (a pár ďal­ších spo­loč­ností) zalo­žili novú pra­covnú sku­pinu Open Auto­mo­tive Alliance, ktorá si dala za cieľ pri­niesť Android do áut. Na júno­vej kon­fe­ren­cii I / O potom Google odha­lil názov a zmy­sel celého sys­tému. Bude to jed­no­du­cho Android Auto a hlav­nou fun­kciou bude spá­jať auto a váš tele­fón podobne, ako to vie kon­ku­renčný iOS in the car od Applu. 

Google už vydal SDK, takže tvor­co­via soft­véru môžu vymýš­ľať, k čomu všet­kému sa môže šikovný palubný počí­tač hodiť. Podľa pôvod­ných sľu­bov by sme sa prvých áut s Andro­idom mali doč­kať ešte pred kon­com roka. Pod­poru pri­sľú­bilo 40 auto­mo­bi­liek vrá­tane ško­dovky.

Na strán­kach pre vývo­já­rov pri­dal Google nové infor­má­cie a tiež scre­ens­hoty. Na nich je vidieť uží­va­teľ­ské pro­stre­die Android Auto. Jasne vychá­dza zo sys­tému pre smartp­hony alebo smart hodinky.

Zákla­dom sú veľké tla­čidlá a jed­no­du­chá gra­fika. Android Auto sa síce bude spo­lie­hať hlavne na hla­sové prí­kazy, ale skrz doty­kovú obra­zovku bude možné fun­kcie a režimy pre­pí­nať aj ručne.

Android Auto sa bude podobne ako Android Wear plne spo­lie­hať na mater­ský tele­fón. Z neho si po pri­po­jení auto­ma­ticky stiahne pokyny k navi­gá­cii alebo začne pre­hrá­vať hudbu spus­tenú už na mobile.

A ak palubný sys­tém zistí, že máte v mobile nain­šta­lo­vané apli­ká­cie, ktoré sú pris­pô­so­bené aj pre autá, zobrazí ich v hlav­nej ponuke.

Zdroj: andro­id­po­lice

Pridať komentár (0)