V Anglicku otvo­rili obchod s potra­vi­nami, kde zapla­tíš len toľko, koľko chceš

interez.sk / 1. októbra 2016 / Eko

V meste Pud­sey v Anglicku si odte­raz môžeš kúpiť jedlo, s kto­rým sa vo veľ­kom plytvá. Zapla­tíš for­mou dob­ro­voľ­ného prís­pevku.

Plyt­va­nie jed­lom je otázka, o kto­rej sa dis­ku­tuje čoraz viac, a preto vznikli ini­cia­tívy, ktoré sa sna­žia bojo­vať s veľ­kými potra­vi­no­vými reťaz­cami. Tieto spo­loč­nosti ročne vyho­dia jednu tre­tinu potra­vín, čo je zhruba 1,3 tri­li­ó­nov ton.Aj vďaka tomuto nemá viac než 795 mili­ó­nov ľudí čo jesť. Ini­cia­tíva The Real Junk Food Pro­ject otvo­rila vo Veľ­kej Bri­tá­nii v meste Pud­sey neďa­leko Leeds jedi­nečný obchod s potra­vi­nami. Pre­dáva pro­dukty, ktoré boli vyra­dené z obcho­dov a určené na lik­vi­dá­ciu len kvôli tomu, že mali poško­dený obal alebo boli tesne pred dátu­mom spot­reby.

obchod-s-vyradenim-jedlom2foto:independent.co.uk

Ich sklad fun­guje veľmi jed­no­du­cho. Keď prí­deš, vybe­rieš si potra­viny, ktoré potre­bu­ješ a zapla­tíš toľko, koľko chceš, res­pek­tívne, koľko si môžeš dovo­liť.

obchod-s-vyradenim-jedlom

foto:independent.co.uk

Ini­cia­tíva The Real Jun Food Pro­jekt sa už v minu­losti pre­slá­vila svo­jimi kaviar­ňami, ktoré fun­gujú na podob­nom prin­cípe. Dúfame, že takýchto obcho­dí­kov a nápa­dov bude vzni­kať čoraz viac a viac a počet zby­točne vyho­de­ných potra­vín bude čoraz nižší.

preze-startitup

zdroj: interez.sk

Pridať komentár (0)