V Anglic­ku otvo­ri­li obchod s potra­vi­na­mi, kde zapla­tíš len toľ­ko, koľ­ko chceš

interez.sk / 1. októbra 2016 / Eko

V mes­te Pud­sey v Anglic­ku si odte­raz môžeš kúpiť jed­lo, s kto­rým sa vo veľ­kom plyt­vá. Zapla­tíš for­mou dob­ro­voľ­né­ho prís­pev­ku.

Plyt­va­nie jed­lom je otáz­ka, o kto­rej sa dis­ku­tu­je čoraz viac, a pre­to vznik­li ini­cia­tí­vy, kto­ré sa sna­žia bojo­vať s veľ­ký­mi potra­vi­no­vý­mi reťaz­ca­mi. Tie­to spo­loč­nos­ti roč­ne vyho­dia jed­nu tre­ti­nu potra­vín, čo je zhru­ba 1,3 tri­li­ó­nov ton.Aj vďa­ka tomu­to nemá viac než 795 mili­ó­nov ľudí čo jesť. Ini­cia­tí­va The Real Junk Food Pro­ject otvo­ri­la vo Veľ­kej Bri­tá­nii v mes­te Pud­sey neďa­le­ko Leeds jedi­neč­ný obchod s potra­vi­na­mi. Pre­dá­va pro­duk­ty, kto­ré boli vyra­de­né z obcho­dov a urče­né na lik­vi­dá­ciu len kvô­li tomu, že mali poško­de­ný obal ale­bo boli tes­ne pred dátu­mom spot­re­by.

obchod-s-vyradenim-jedlom2foto:independent.co.uk

Ich sklad fun­gu­je veľ­mi jed­no­du­cho. Keď prí­deš, vybe­rieš si potra­vi­ny, kto­ré potre­bu­ješ a zapla­tíš toľ­ko, koľ­ko chceš, res­pek­tív­ne, koľ­ko si môžeš dovo­liť.

obchod-s-vyradenim-jedlom

foto:independent.co.uk

Ini­cia­tí­va The Real Jun Food Pro­jekt sa už v minu­los­ti pre­slá­vi­la svo­ji­mi kaviar­ňa­mi, kto­ré fun­gu­jú na podob­nom prin­cí­pe. Dúfa­me, že takých­to obcho­dí­kov a nápa­dov bude vzni­kať čoraz viac a viac a počet zby­toč­ne vyho­de­ných potra­vín bude čoraz niž­ší.

preze-startitup

zdroj: interez.sk

Pridať komentár (0)