Ani­má­cia uka­zu­je zne­čis­te­nie ves­mí­ru za posled­ných 58 rokov

Barbora Prochovníková / 22. januára 2016 / Tech a inovácie

Ľud­stvo pre­kro­či­lo všet­ky hra­ni­ce v zne­čis­te­ní pla­né­ty. Hor­šie však je, že to nepla­tí len pre našu pla­né­tu, ale aj celý ves­mír. Na obež­nej drá­he sa vzná­ša toľ­ko odpa­du, že vás to roz­hod­ne šoku­je.

NASA moni­to­ru­je oko­lo 20 tisíc kusov sta­rých rake­to­vých čas­tí, nefunkč­ných sate­li­tov a iných tro­siek väč­ších ako soft­ba­lo­vá lop­ta. Oko­lo našej pla­né­ty obie­ha­jú rých­los­ťou väč­šou ako 27 tisíc kilo­met­rov za hodi­nu.

Vo ves­mí­re by ste tiež našli pri­bliž­ne pol mili­ó­na men­ších objek­tov, kto­ré tam zane­cha­lo ľud­stvo. Mili­ó­ny ďal­ších frag­men­tov sú prí­liš malé na to, aby ich NASA moh­la zachy­tiť.

Len ťaž­ko si pred­sta­viť toľ­ko odpa­du. Video, kto­ré vytvo­ri­li ved­ci z Roy­al Ins­ti­tu­ti­on of Gre­at Bri­tain, doku­men­tu­je koľ­ko odpa­du sme na obež­nej drá­he Zeme zane­cha­li od roku 1957 až dodnes.

pripravenevspolupraci_vedelisteze

Zdroj: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)