Ani­má­cia uka­zuje zne­čis­te­nie ves­míru za posled­ných 58 rokov

Barbora Prochovníková / 22. januára 2016 / Tech a inovácie

Ľud­stvo pre­kro­čilo všetky hra­nice v zne­čis­tení pla­néty. Hor­šie však je, že to neplatí len pre našu pla­nétu, ale aj celý ves­mír. Na obež­nej dráhe sa vznáša toľko odpadu, že vás to roz­hodne šokuje.

NASA moni­to­ruje okolo 20 tisíc kusov sta­rých rake­to­vých častí, nefunkč­ných sate­li­tov a iných tro­siek väč­ších ako soft­ba­lová lopta. Okolo našej pla­néty obie­hajú rých­los­ťou väč­šou ako 27 tisíc kilo­met­rov za hodinu.

Vo ves­míre by ste tiež našli pri­bližne pol mili­óna men­ších objek­tov, ktoré tam zane­chalo ľud­stvo. Mili­óny ďal­ších frag­men­tov sú prí­liš malé na to, aby ich NASA mohla zachy­tiť.

Len ťažko si pred­sta­viť toľko odpadu. Video, ktoré vytvo­rili vedci z Royal Ins­ti­tu­tion of Great Bri­tain, doku­men­tuje koľko odpadu sme na obež­nej dráhe Zeme zane­chali od roku 1957 až dodnes.

pripravenevspolupraci_vedelisteze

Zdroj: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)