Áno, Mark Zuc­ker­berg zalo­žil Face­bo­ok keď mal 19. Ale Char­les Flint zalo­žil IBM ako 61 roč­ný.

Andrej Kras / 27. novembra 2014 / Lifehacking

Aj keď sa Hol­ly­wo­odu môže páčiť prí­beh vyso­koš­ko­lá­ka, kto­rý spus­til miliar­do­vý biz­nis zo svo­jej inter­nát­nej izby, je to len jeden z prí­be­hov. Pre mno­hých začí­na pod­ni­ka­teľ­ský život až ove­ľa neskôr.

Uváž­te: Legen­dár­na návrhár­ka sva­dob­ných šiat Vera Wang zača­la navrho­vať šaty až v 39-tke. Bohy­ňa inte­ri­é­ro­vé­ho dizaj­nu a cárov­ná biz­ni­su, Mart­ha Ste­wa­do­vá sa nedos­ta­la k inte­ri­é­ro­vé­mu dizaj­nu skôr ako v 35-ke. A angel inves­tor zo San Fran­cis­ca — zakla­da­teľ inku­bá­to­ra 500 Star­tups Dave McC­lu­re do šty­rid­siat­ky nein­ves­to­val do žiad­ne­ho star­tu­pu.

Teda aspoň pod­ľa dvoch info­gra­fík tu dole, kto­ré vytvo­ri­la Anna Vital, infor­mač­ný dizaj­nér v star­tu­po­vej orga­ni­zá­cii Fun­ders and Foun­ders.

Keď prí­de na zakla­da­nie biz­ni­su, to čo člo­ve­ku môže chý­bať v mla­díc­kej ener­gii sa vra­cia nie­koľ­ko­ná­sob­ne v skú­se­nos­tiach. Reid Hoff­man zalo­žil kari­ér­ne zame­ra­nú networ­kin­go­vú sieť Lin­ke­dIn, keď mal 36. Sam Wal­ton zalo­žil Wal­mart v šty­rid­sia­tich šty­roch a Joseph Camp­bell začal vyrá­bať Camp­bel­lo­vu poliev­ku keď mal 52.

Pozri­te sa na 2 info­gra­fi­ky tu dole. Inšpi­ruj­te sa. A pre­staň­te počí­tať tie šedi­vé vla­sy na hla­ve.

Zdroj: enterpreneur.com

Pridať komentár (0)