Áno, Mark Zuc­ker­berg zalo­žil Face­book keď mal 19. Ale Char­les Flint zalo­žil IBM ako 61 ročný.

Andrej Kras / 27. novembra 2014 / Tools a produktivita

Aj keď sa Hol­ly­wo­odu môže páčiť prí­beh vyso­koš­ko­láka, ktorý spus­til miliar­dový biz­nis zo svo­jej inter­nát­nej izby, je to len jeden z prí­be­hov. Pre mno­hých začína pod­ni­ka­teľ­ský život až oveľa neskôr.

Uvážte: Legen­dárna návrhárka sva­dob­ných šiat Vera Wang začala navrho­vať šaty až v 39-tke. Bohyňa inte­ri­é­ro­vého dizajnu a cárovná biz­nisu, Martha Ste­wa­dová sa nedos­tala k inte­ri­é­ro­vému dizajnu skôr ako v 35-ke. A angel inves­tor zo San Fran­cisca — zakla­da­teľ inku­bá­tora 500 Star­tups Dave McC­lure do šty­rid­siatky nein­ves­to­val do žiad­neho star­tupu.

Teda aspoň podľa dvoch info­gra­fík tu dole, ktoré vytvo­rila Anna Vital, infor­mačný dizaj­nér v star­tu­po­vej orga­ni­zá­cii Fun­ders and Foun­ders.

Keď príde na zakla­da­nie biz­nisu, to čo člo­veku môže chý­bať v mla­díc­kej ener­gii sa vra­cia nie­koľ­ko­ná­sobne v skú­se­nos­tiach. Reid Hoff­man zalo­žil kari­érne zame­ranú networ­kin­govú sieť Lin­ke­dIn, keď mal 36. Sam Wal­ton zalo­žil Wal­mart v šty­rid­sia­tich šty­roch a Joseph Camp­bell začal vyrá­bať Camp­bel­lovu polievku keď mal 52.

Pozrite sa na 2 info­gra­fiky tu dole. Inšpi­rujte sa. A pre­staňte počí­tať tie šedivé vlasy na hlave.

Zdroj: enterpreneur.com

Pridať komentár (0)