Ano­nymný pre­hlia­dač Tor zve­rej­nil svoje prin­cípy a pra­vidlá

Ondrej Chudáčik / 23. októbra 2016 / Tech a inovácie

Tor Bro­wser je nástroj slú­žiaci na ano­nymnú a zabez­pe­čenú výmenu dát medzi kon­co­vým uží­va­te­ľom a ser­ve­rom. Hlav­nou úlo­hou pre­hlia­dača je posil­ňo­va­nie ľud­ských práv a sprí­stup­ne­nie súčas­nej tech­no­ló­gie pre zais­te­nie ano­ny­mity a súkro­mia.

Tor Bro­wser je nástroj slú­žiaci na ano­nymnú a zabez­pe­čenú výmenu dát medzi kon­co­vým uží­va­te­ľom a ser­ve­rom. Hlav­nou úlo­hou pre­hlia­dača je posil­ňo­va­nie ľud­ských práv a sprí­stup­ne­nie súčas­nej tech­no­ló­gie pre zais­te­nie ano­ny­mity a súkro­mia. Samo­in­šta­lačný balík zahŕňa por­table ver­ziu Fire­foxu so špe­ci­fic­kou pod­po­rou, zabez­pe­čené apli­ká­cie a široké mož­nosti nasta­ve­nia. Tor Bro­wser v aktu­ál­nej podobe pred­sta­vuje skĺbe­nie sofis­ti­ko­va­nej tech­no­ló­gie s prí­ve­ti­vým uží­va­teľ­ským pro­stre­dím Fire­foxu. Ano­ny­mi­začné pros­triedky buď kon­fi­gu­ruje úplne sám, alebo je ich možné akti­vo­vať manu­álne behom pár klik­nutí. V prí­pade, že nie si fanú­ši­kom Fire­foxu, je asi lep­šie Tor nepou­ží­vať vôbec. Snaha spo­lu­pra­co­vať s vývo­jo­vým tímom Google Chrome na imple­men­tá­cii chý­ba­jú­ceho API bola zatiaľ bohu­žiaľ neús­pešná. To zna­mená, že aktu­álne nie je možné pou­žiť iný bro­wser na dosia­hnu­tie rov­na­kého stupňa zabez­pe­če­nia ako pri pou­žití Tor Bro­wseru.

pic_1

zdroj: filehippo.com

Kódex vývo­já­rov pre­hlia­dača Tor

  • Trans­pa­rentný vývoj je kľú­čom k úspe­chu
  • Tor zais­ťuje voľný prí­stup k nástro­jom, pou­ži­tie, upra­vo­va­nie a dis­tri­bú­ciu
  • Vytvá­rame Tor a súvi­siace tech­no­ló­gie vša­dep­rí­tomné cez advo­ká­ciu až po vzde­lá­va­nie
  • Sme úprimní o mož­nos­tiach a limi­toch Toru
  • Nikdy nebu­deme zámerne poško­dzo­vať našich pou­ží­va­te­ľov

Pre plné zacho­va­nia ano­ny­mity nestačí len pou­ží­vať Tor Bro­wser, jeho vývo­jári silne zdô­raz­ňujú dodr­žia­va­nie nie­koľ­kých ďal­ších pra­vi­diel

  • Nepou­ží­vajte Tor k sťa­ho­va­niu tor­ren­tov

V prog­ra­moch na zdie­ľa­nie súbo­rov cez tor­renty bolo zazna­me­nané igno­ro­va­nie nasta­ve­nia proxy

Dokonca, aj keď apli­ká­cia nepo­ruší tvoju kon­fi­gu­rá­ciu a bude sa pri­pá­jať cez Tor, často odošle vašu sku­točnú IP adresu

  • Nein­šta­lujte a nepo­vo­ľujte plu­giny v Tor Bro­wseru

Tor Bro­wser defaultne blo­kuje plu­giny typu Flashu, RealP­la­yer, Quic­ktime atď. Tie totiž môžu byť zne­užité na odha­le­nie vašej IP adresy

  • Neot­vá­rajte doku­menty stia­hnuté cez Tor, ak si pri­po­jený k inter­netu.

Mnohé stia­hnuté doku­menty sú pre­lin­ko­va­nie na externé zdroje. Pri otvo­rení týchto doku­men­tov môže dôjsť k odha­le­niu tvo­jej sku­toč­nej adresy. Pre prácu so stia­hnu­tými doku­mentmi sa odpo­rúča odpo­jiť počí­tač od inter­netu, vir­tu­ali­zo­vať pra­covné pro­stre­die a zaká­zať v ňom siete alebo pou­žiť live sys­tém Tails.

zdroj: tecmint.com; torproject.org zdroj titul­nej fotografie:tecmint.com

Pridať komentár (0)