Apli­ká­cia Sused­ský Trh – mys­lite glo­bálne, jed­najte lokálne

Lukáš Gašparík jr. / 2. apríla 2015 / Business

V mno­hých kra­ji­nách je bežné, bez väč­ších prob­lé­mov, pre­dá­vať svoju pro­duk­ciu alebo výrobky na miest­nom trhu. U nás naopak potre­bu­jete množ­stvo povo­lení, ktoré vás odra­dia od sku­toč­ného zámeru.

Apli­ká­cia Sused­ský trh je kom­plexné online rie­še­nie pre výrob­cov, pro­du­cen­tov, domá­cich reme­sel­ní­kov a nákup­cov. Apli­ká­cia bude dostupná pre všetky zaria­de­nia; PC, Android, iPhone. A to naj­lep­šie: Sused­ský trh je pre všet­kých zadarmo! “, dodáva Ľudo­vít Fila­tov. 

Pro­stred­níc­tvom Apli­ká­cie Sused­ský trh chceme pomôcť lokál­nym komu­ni­tám na Slo­ven­sku vybu­do­vať krok za kro­kom vlastnú potra­vi­novú sebes­tač­nosť. Nako­niec ani neviete, koľko zau­jí­ma­vých pro­duk­tov ponú­kajú práve vaši suse­dia. Rov­nako je našim cie­ľom viesť a vzde­lá­vať týchto začí­na­jú­cich far­má­rov a reme­sel­ní­kov, aby svoju čin­nosť lega­li­zo­vali v rámci noriem legis­la­tívy a podie­ľali sa tak na tvorbe HDP a sta­bi­li­zá­cii regi­onál­nych mak­ro­eko­no­mic­kých uka­zo­va­te­ľov. V spo­lu­práci s expertmi im navrhu­jeme rie­še­nia ako svoju čin­nosť roz­ví­jať, čer­pať granty z EU fon­dov, inšpi­ro­vať sa zahra­nič­ným know how a imple­men­to­vať ho v mieste pôso­be­nia.

Apli­ká­cia bude fun­go­vať veľmi intu­itívne, uží­va­teľ sa na základe vlast­nej geolo­ká­cie pri­hlási do sys­tému a apli­ká­cia mu ponúkne aktu­álne dostupnú ponuku z danej loka­lity. Následne pro­stred­níc­tvom jed­no­du­chého for­mu­lára odošle objed­návku do dis­tri­buč­ného cen­tra, ktoré sa postará o to, aby bola objed­návka v čo najk­rat­šom čase vyba­vená a uží­va­teľ bol spo­kojný.

Tvor­co­via pro­jektu “Pod­po­ru­jem suseda” sa s apli­ká­ciou Sused­ský trh dostali do finále súťaže Reštart Slo­ven­sko, ktorú vedie Cen­trum pre Filan­tro­piu n.o. Na cro­wd­fun­din­go­vej plat­forme StartLab.sk sú spus­tené kam­pane jed­not­li­vých pro­jek­tov pre zís­ka­nie pod­po­ro­va­te­ľov pre ich ďalší vývoj a integ­rá­ciu. Tu apli­ká­cia Sused­ský trh zís­kala sta­no­vené mini­mum, no kam­paň je otvo­rená naďa­lej a cie­ľová suma nie je limi­to­vaná. Dôle­žité je v tejto súťaži zís­kať prís­pevky od čo naj­väč­šieho počtu pris­pie­va­te­ľov.

Apli­ká­cia Sused­ský trh je v štá­diu beta ver­zie a plá­nu­jeme ju začať tes­to­vať na začiatku leta v rôz­nych loka­li­tách našej kra­jiny.

Pridať komentár (0)