Apli­ká­cia, vďa­ka kto­rej sa môže posťa­žo­vať kaž­dý vývo­jár

Rudolf Nečas / 4. júla 2016 / Lifehacking

Pre­čo ten s?#*@&!% kód zas nej­de? A ďal­ší k*/%#@ bug je tam. Ja sa na to môžem…

Ak si nie­ke­dy nie­čo skú­šal naprog­ra­mo­vať, je veľ­mi prav­de­po­dob­né, že podob­né poci­ty sú ti veľ­mi dob­re zná­me. Vývo­já­ri, zná­mi ako ufrf­la­ní ľudia, si väč­ši­nou svoj hnev a frus­trá­ciu ven­ti­lu­jú na médiách ako je naprí­klad Twit­ter. Prob­lém je, že také­to sociál­ne sie­te pou­ží­va­jú aj ne-vývo­já­ri, kto­rí tým kecom o bugoch a erro­roch väč­ši­nou nechá­pu. A kvô­li tomu tu máme dev­Rant, na kto­rom sú len vývo­já­ri.

Worried at Computer

foto: alphr.com

App­ka je ano­nym­ná, pros­te si zvo­líš uží­va­teľ­ské meno, kto­ré môže byť pokoj­ne aj tvo­je sku­toč­né meno, ak to tak chceš. Ako­náh­le si zare­gis­tro­va­ný, je to tak jed­no­du­ché, ako to, čo si robil aj pred­tým: Nadá­va­nie na všet­ko. Okrem tex­tu môžeš pou­žiť mémy, GIFy ale­bo zdie­ľa­nie odka­zov.

Ostat­ní vývo­já­ri môžu tvoj prís­pe­vok hod­no­tiť a komen­to­vať. Ako môžeš vidieť z niž­šie uve­de­ných scre­ens­ho­tov, väč­ši­nou sa vývo­já­ri sťa­žu­jú na život vše­obec­ne… a je to úžas­né.

devrant

foto: thenextweb.com

Ale všet­ko nie je len o zába­ve a nadáv­kach. Náj­deš tu tiež váž­ne dis­ku­sie ale­bo ľudí, kto­rí hľa­da­jú radu.

Veď aj vývo­já­ri sú len ľudia a kaž­dý potre­bu­je svo­je mies­teč­ko, kde môže vyven­ti­lo­vať svo­ju nená­visť. dev­Rant je skve­lý prav­de­po­dob­ne pre­to, že je to jedi­né mies­to, kde nemu­síš pred­stie­rať, kto si a pokoj­ne môžeš všet­kým vyklo­piť čo máš na srd­ci.

dev­Rant je zadar­mo dostup­ný pre iOSAndro­id. Ale keď sa pri­hlá­siš, môžeš sa pokoj­ne posťa­žo­vať, ako by si chcel aby bol spo­plat­ne­ný. A ak sa rad­šej sťa­žu­ješ za počí­ta­čom, je tu aj webo­vá ver­zia.

i-cant-keep-calm-and-carry-on-i-am-a-programer-i-get-21-errors-in-a-20-line-program

foto: pinterest.com

zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)