Apli­ká­cia, vďaka kto­rej sa môže posťa­žo­vať každý vývo­jár

Rudolf Nečas / 4. júla 2016 / Tools a produktivita

Prečo ten s?#*@&!% kód zas nejde? A ďalší k*/%#@ bug je tam. Ja sa na to môžem…

Ak si nie­kedy niečo skú­šal naprog­ra­mo­vať, je veľmi prav­de­po­dobné, že podobné pocity sú ti veľmi dobre známe. Vývo­jári, známi ako ufrf­laní ľudia, si väč­ši­nou svoj hnev a frus­trá­ciu ven­ti­lujú na médiách ako je naprí­klad Twit­ter. Prob­lém je, že takéto sociálne siete pou­ží­vajú aj ne-vývo­jári, ktorí tým kecom o bugoch a erro­roch väč­ši­nou nechápu. A kvôli tomu tu máme dev­Rant, na kto­rom sú len vývo­jári.

Worried at Computer

foto: alphr.com

Appka je ano­nymná, proste si zvo­líš uží­va­teľ­ské meno, ktoré môže byť pokojne aj tvoje sku­točné meno, ak to tak chceš. Ako­náhle si zare­gis­tro­vaný, je to tak jed­no­du­ché, ako to, čo si robil aj pred­tým: Nadá­va­nie na všetko. Okrem textu môžeš pou­žiť mémy, GIFy alebo zdie­ľa­nie odka­zov.

Ostatní vývo­jári môžu tvoj prís­pe­vok hod­no­tiť a komen­to­vať. Ako môžeš vidieť z niž­šie uve­de­ných scre­ens­ho­tov, väč­ši­nou sa vývo­jári sťa­žujú na život vše­obecne… a je to úžasné.

devrant

foto: thenextweb.com

Ale všetko nie je len o zábave a nadáv­kach. Náj­deš tu tiež vážne dis­ku­sie alebo ľudí, ktorí hľa­dajú radu.

Veď aj vývo­jári sú len ľudia a každý potre­buje svoje mies­tečko, kde môže vyven­ti­lo­vať svoju nená­visť. dev­Rant je skvelý prav­de­po­dobne preto, že je to jediné miesto, kde nemu­síš pred­stie­rať, kto si a pokojne môžeš všet­kým vyklo­piť čo máš na srdci.

dev­Rant je zadarmo dostupný pre iOSAndroid. Ale keď sa pri­hlá­siš, môžeš sa pokojne posťa­žo­vať, ako by si chcel aby bol spo­plat­nený. A ak sa rad­šej sťa­žu­ješ za počí­ta­čom, je tu aj webová ver­zia.

i-cant-keep-calm-and-carry-on-i-am-a-programer-i-get-21-errors-in-a-20-line-program

foto: pinterest.com

zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)