Apli­ká­cie, ktoré zefek­tív­nia vašu prácu

Michal Králik: Sketcher.sk / 20. apríl 2015 / Tools a produktivita

V dneš­nej dobe sa veci hýbu akosi pri­rýchlo. Tele­fóny stále zvo­nia a nové tech­no­ló­gie pri­bú­dajú kaž­dým dňom. Pro­duk­ti­vita postupne klesá a vy sa oci­táte v jed­nom kolo­toči. Ponúk ako si zjed­no­du­šiť život je neúre­kom a tu je aspoň zopár z nich.

Pozreli sme sa na zub šikov­ným apli­ká­ciám, ktoré sú uži­točné pre zvlád­nu­tie vašej pra­cov­nej náplne a vybrali sme nie­koľko z nich.

1. Google Inbox

Inbox by Gmail   the inbox that works for you

Ak ste ešte nedos­tali pozvánku od Google Inbox, nevadí. Bol vytvo­rený na základe skú­se­ností spo­loč­nosti Google s ich Gmai­lom. Pomáha pri nasta­vení auto­ma­tic­kých pri­po­mie­nok, zosku­po­vať podobné správy a mnoho iného.

Všetky nové fun­kcie posil­ňuje aj pekný nový dizajn Google. Inbox vám pomôže vyma­niť sa z cha­osu.

2. Ever­note

Ever­note umož­ňuje písať, kate­go­ri­zo­vať poznámky a zoznamy úloh kde­koľ­vek a tie potom synch­ro­ni­zo­vať napriek všet­kými vašimi zaria­de­niami. Ever­note môžete nájsť v 3 ver­ziách. (FreePre­mium a Bus­si­nes)

3. Slack

Pred­stavte si, že všetku komu­ni­ká­ciu vášho tímu máte na jed­nom mieste, okam­žite ju môžete pre­hľa­dá­vať, je vám k dis­po­zí­cii nech ste kde­koľ­vek. To je Slack.” Vytvorte otvo­rené kanály pre pro­jekty, sku­piny a témy, ktoré zdieľa celý tím.

4. Swift­key

Swift­Key je klá­ves­nica na obra­zovke, ktorá sa pris­pô­sobí tak, ako píšete. Venujte tak menej času opra­vo­va­niu vašich pre­kle­pov a viac času tým, že píšete, čo si naozaj mys­líte.

5. Full­Con­tact Card Rea­der

Hľa­dáte medzi papie­ro­vými vizit­kami nie­koho kon­krét­neho a neviete ho nájsť? Otvo­re­ním apli­ká­cie stačí naske­no­vať (odfo­tiť) vizitku a tá následne všetky infor­má­cie auto­ma­ticky zoradí. Email, web, tele­fónne číslo.

Dúfam, že Vám tieto apli­ká­cie aspoň kúsok uľah­čia vaše kaž­do­denné trá­pe­nia!

zdroj: sketcher.sk

Pridať komentár (0)