Apli­ká­cie uľah­ču­jú­ce pre­pra­vu? Indo­né­zia ponú­ka nie­čo iné — taxi na skút­ri

Petra Tiklová / 5. júna 2016 / Startupy

Čoraz viac sa v dneš­nej dobe dostá­va­jú na trh rôz­ne apli­ká­cie, ponú­ka­jú­ce via­ce­ro mož­nos­tí dopra­viť sa z mies­ta A na mies­to B. Čo sa týka náš­ho slo­ven­ské­ho trhu, tak sú to app­ky, kto­ré sa dosta­li do obe­hu pred nie­koľ­ký­mi rok­mi, hoci nie­kto­ré sa dosta­li na náš trh iba minu­lý rok.

Mož­no si počul o mobil­nej apli­ká­cii Hopin Taxi, kto­rá na našom trhu fun­gu­je už pár rokov. Minu­lý rok z Čes­kej repub­li­ky na Slo­ven­sko priš­lo Lif­ta­go, kon­ku­ren­cia vyš­šie spo­mí­na­né­ho Hopin Taxi, jej prin­cíp na akom je zalo­že­ná, je však odliš­ný. Uber je naj­nov­šou apli­ká­ci­ou, kto­rá priš­la do Bra­ti­sla­vy a líši sa tým, že spá­ja šofé­rov na voľ­nej nohe s ces­tu­jú­ci­mi. Podob­né apli­ká­cie sú čoraz popu­lár­nej­šie aj v menej roz­vi­nu­tých čas­tiach sve­ta.

whatis

Indo­né­zia

Indo­né­zia je tre­tia naj­po­čet­nej­šia kra­ji­na sve­ta, nachá­dza­jú­ca sa v Ázii, naj­viac obý­va­ný je ostrov Java. Nachá­dza­jú sa tam obrov­ské mes­tá s veľ­kým počtom oby­va­te­ľov. Mno­ho ľudí žije v chu­do­be, bez auta ale­bo iné­ho doprav­né­ho pros­tried­ku. Verej­ná dopra­va býva čas­to veľ­kým otáz­ni­kom, pre­to sa väč­ši­na ľudí pre­pra­vu­je na skút­ri.

Mno­hí z vás vie­te, že kra­ji­ny juho­vý­chod­nej Ázie sa nachá­dza­jú v tro­pic­kom pod­neb­nom pás­me, kde sa prie­mer­ná roč­ná tep­lo­ta pohy­bu­je oko­lo 30 stup­ňov Cel­zia. Tro­pic­ký vzduch, neko­neč­ne vykú­ka­jú­ce sln­ko na oblo­he a mož­nosť nosiť šort­ky s trič­kom bez ruká­vov je oslo­bo­dzu­jú­ce. Pre­to, pohyb na skút­ri je naj­jed­no­duch­ším, najp­rí­jem­nej­ším a záro­veň naj­lac­nej­ším spô­so­bom dopra­vy.

motorcycle_thailand

Čo je to Gojek? 

Pre­čo tu vlast­ne spo­mí­nam skút­re a tep­lo? Pre­to­že sa baví­me o apli­ká­ciách uľah­ču­jú­cich pre­pra­vu a pre­sun. Gojek je jed­na z nich! V hlav­nom mes­te Indo­né­zie v Jakar­te, môže­te vidieť na rôz­nych mies­tach ceduľ­ky s nápi­som „Ojek“. V pre­kla­de to zna­me­ná taxi na moto­cyk­li. Sú to urči­té sta­no­vis­ká na uli­ci, kde šofér postá­va a čaká, kým neprí­de zákaz­ník s potre­bou sa nie­kam odviezť. Jed­no­du­ché a prak­tic­ké. Apli­ká­ciu Gojek zalo­ži­li via­ce­rí múd­ri muži z Jakar­ty v roku 2015 a pri­nies­li „Ojek“ do iné­ho, tech­no­lo­gic­ké­ho leve­lu. Gojek zís­kal popu­la­ri­tu, roz­ší­ril sa do via­ce­rých miest Indo­né­zie, zača­li ho dokon­ca využí­vať aj turis­ti. Dôvo­dom je ľah­kosť pou­ží­va­nia apli­ká­cie. Zadáš mies­to, kde si, kam máš v plá­ne ísť. Prí­pad­né detai­ly adre­sy ale­bo iné infor­má­cie sa dajú napí­sať do pozná­mok. Podob­ne ako Uber, Gojek uka­zu­je v akej vzdia­le­nos­ti je šofér, jeho pohyb a do koľ­ko minút má hlá­se­ný prí­chod. Jeho fot­ka a kon­takt sa tiež uka­zu­je na obra­zov­ke.

zdroj: www.go-jek.com

Výni­moč­ný je tým, že sa neupí­na len na pre­pra­vu, ale má roz­siah­le menu, kde sa dá navo­liť, na čo chceš Gojek využiť.

Go – Send slú­ži na posla­nie akej­koľ­vek polož­ky, nie­kam do kan­ce­lá­rie, domov ale­bo aj kama­rá­to­vi.

Go – Ride spro­stred­ko­vá­va jaz­du z mies­ta A do mies­ta B.

Go — Food ti umož­ní vybrať si zo zozna­mu reštau­rá­cií, dokon­ca aj s jed­not­li­vým menu, kde si môžeš vybrať, na čo máš chuť. Prin­cíp podob­ný ako donáš­ko­vá služ­ba.

Go — Mart zabez­pe­čí tvoj nákup, zvy­čaj­ne sú to potra­vi­ny, kto­ré sú done­se­né pria­mo na zada­nú adre­su.

Okrem tých­to hlav­ných a naj­viac využí­va­ných exis­tu­jú služ­by ako Go — Box, pomô­že so sťa­ho­va­ním; Go- Cle­an, zavo­lá upra­to­vač­ku na pomoc; Go – Mas­sa­ge – odpo­ru­čí masé­ra.

Cel­kom prak­tic­ky a roz­um­ne vymys­le­né, čo povieš!

Screen Shot 2016-06-01 at 2.33.58 pm

Ak sa ti raz poda­rí dostať sa na výlet do Indo­né­zie, urči­te odpo­rú­čam vyskú­ša­nie tej­to efek­tív­nej a lac­nej apli­ká­cie. Nie­len­že pod­po­ríš miest­nych jazd­cov, ale záro­veň zaži­ješ aj prí­jem­ný záži­tok!

Zdro­je: go-jek.com, www.plus.google.com, zdroj foto­gra­fií: go-jek.com

Pridať komentár (0)