Apli­ká­cie uľah­ču­júce pre­pravu? Indo­né­zia ponúka niečo iné — taxi na skútri

Petra Tiklová / 5. júna 2016 / Startupy

Čoraz viac sa v dneš­nej dobe dostá­vajú na trh rôzne apli­ká­cie, ponú­ka­júce via­cero mož­ností dopra­viť sa z miesta A na miesto B. Čo sa týka nášho slo­ven­ského trhu, tak sú to appky, ktoré sa dostali do obehu pred nie­koľ­kými rokmi, hoci nie­ktoré sa dostali na náš trh iba minulý rok.

Možno si počul o mobil­nej apli­ká­cii Hopin Taxi, ktorá na našom trhu fun­guje už pár rokov. Minulý rok z Čes­kej repub­liky na Slo­ven­sko prišlo Lif­tago, kon­ku­ren­cia vyš­šie spo­mí­na­ného Hopin Taxi, jej prin­cíp na akom je zalo­žená, je však odlišný. Uber je naj­nov­šou apli­ká­ciou, ktorá prišla do Bra­ti­slavy a líši sa tým, že spája šofé­rov na voľ­nej nohe s ces­tu­jú­cimi. Podobné apli­ká­cie sú čoraz popu­lár­nej­šie aj v menej roz­vi­nu­tých čas­tiach sveta.

whatis

Indo­né­zia

Indo­né­zia je tre­tia naj­po­čet­nej­šia kra­jina sveta, nachá­dza­júca sa v Ázii, naj­viac obý­vaný je ostrov Java. Nachá­dzajú sa tam obrov­ské mestá s veľ­kým počtom oby­va­te­ľov. Mnoho ľudí žije v chu­dobe, bez auta alebo iného doprav­ného pros­triedku. Verejná doprava býva často veľ­kým otáz­ni­kom, preto sa väč­šina ľudí pre­pra­vuje na skútri.

Mnohí z vás viete, že kra­jiny juho­vý­chod­nej Ázie sa nachá­dzajú v tro­pic­kom pod­neb­nom pásme, kde sa prie­merná ročná tep­lota pohy­buje okolo 30 stup­ňov Cel­zia. Tro­pický vzduch, neko­nečne vykú­ka­júce slnko na oblohe a mož­nosť nosiť šortky s trič­kom bez ruká­vov je oslo­bo­dzu­júce. Preto, pohyb na skútri je naj­jed­no­duch­ším, najp­rí­jem­nej­ším a záro­veň naj­lac­nej­ším spô­so­bom dopravy.

motorcycle_thailand

Čo je to Gojek? 

Prečo tu vlastne spo­mí­nam skútre a teplo? Pre­tože sa bavíme o apli­ká­ciách uľah­ču­jú­cich pre­pravu a pre­sun. Gojek je jedna z nich! V hlav­nom meste Indo­né­zie v Jakarte, môžete vidieť na rôz­nych mies­tach ceduľky s nápi­som „Ojek“. V pre­klade to zna­mená taxi na moto­cykli. Sú to určité sta­no­viská na ulici, kde šofér postáva a čaká, kým nepríde zákaz­ník s potre­bou sa nie­kam odviezť. Jed­no­du­ché a prak­tické. Apli­ká­ciu Gojek zalo­žili via­cerí múdri muži z Jakarty v roku 2015 a pri­niesli „Ojek“ do iného, tech­no­lo­gic­kého levelu. Gojek zís­kal popu­la­ritu, roz­ší­ril sa do via­ce­rých miest Indo­né­zie, začali ho dokonca využí­vať aj turisti. Dôvo­dom je ľah­kosť pou­ží­va­nia apli­ká­cie. Zadáš miesto, kde si, kam máš v pláne ísť. Prí­padné detaily adresy alebo iné infor­má­cie sa dajú napí­sať do pozná­mok. Podobne ako Uber, Gojek uka­zuje v akej vzdia­le­nosti je šofér, jeho pohyb a do koľko minút má hlá­sený prí­chod. Jeho fotka a kon­takt sa tiež uka­zuje na obra­zovke.

zdroj: www.go-jek.com

Výni­močný je tým, že sa neupína len na pre­pravu, ale má roz­siahle menu, kde sa dá navo­liť, na čo chceš Gojek využiť.

Go – Send slúži na posla­nie akej­koľ­vek položky, nie­kam do kan­ce­lá­rie, domov alebo aj kama­rá­tovi.

Go – Ride spro­stred­ko­váva jazdu z miesta A do miesta B.

Go — Food ti umožní vybrať si zo zoznamu reštau­rá­cií, dokonca aj s jed­not­li­vým menu, kde si môžeš vybrať, na čo máš chuť. Prin­cíp podobný ako donáš­ková služba.

Go — Mart zabez­pečí tvoj nákup, zvy­čajne sú to potra­viny, ktoré sú done­sené priamo na zadanú adresu.

Okrem týchto hlav­ných a naj­viac využí­va­ných exis­tujú služby ako Go — Box, pomôže so sťa­ho­va­ním; Go- Clean, zavolá upra­to­vačku na pomoc; Go – Mas­sage – odpo­ručí maséra.

Cel­kom prak­ticky a roz­umne vymys­lené, čo povieš!

Screen Shot 2016-06-01 at 2.33.58 pm

Ak sa ti raz podarí dostať sa na výlet do Indo­né­zie, určite odpo­rú­čam vyskú­ša­nie tejto efek­tív­nej a lac­nej apli­ká­cie. Nie­lenže pod­po­ríš miest­nych jazd­cov, ale záro­veň zaži­ješ aj prí­jemný záži­tok!

Zdroje: go-jek.com, www.plus.google.com, zdroj foto­gra­fií: go-jek.com

Pridať komentár (0)