Apli­kačné cen­trum BALUO v Olo­mouci je funkčné a moderné

Podľa článku Štefana Mravčíka, Autor: Miroslav Pospíšil , Spolupráca: Martin Borák Daria Johanesová Martin Karlík Milena Koblihová Robert Randys, Archinfo.sk / 19. októbra 2016 / Zaujímavosti

Špič­kové výskumné a vzde­lá­va­cie cen­trum Uni­ver­zity Palac­kého. Nové budovy za 7,4 mil. € budú slú­žiť uni­ver­zit­nému aj komerč­nému výskumu v oblasti kinan­tro­pó­lo­gie. Pro­jekt vytvára aj pries­tor a záze­mie pre vývoj a ino­vá­cie prie­my­sel­nej pro­duk­cie urče­nej pre pod­poru pohy­bo­vej akti­vity.

Stavba sa nachá­dza v zasta­va­nej časti mesta Olo­mouc, v are­áli Fakulty teles­nej kul­túry Uni­ver­zity Palac­kého. Na východe susedí poze­mok s Olo­mouc­kým letis­kom, zo západu s inter­ná­tom, z juhu potom nad­vä­zuje zástavba rodin­ných domov. Základ­nou funkč­nou nápl­ňou cen­tra je výskum so špor­tovo-medi­cín­skym zame­ra­ním a výučba.

foto: Lukáš Pelech

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.”

Celý kom­plex sa skladá zo šty­roch budov. Z dôvodu finan­co­va­nia bol roz­de­lený na dve samos­tatné inves­tičné akcie. Prvou z nich je rea­li­zá­cia Apli­kač­ného cen­tra BALUO (Bases of App­li­ca­tion Life Uti­li­ties Olo­mouc) v are­áli Fakulty teles­nej kul­túry Uni­ver­zity Palac­kého v Olo­mouci, v rámci kto­rej boli nedávno dokon­čené tri nové budovy. Dru­hou inves­tič­nou akciou je rekon­štruk­cia býva­lej prá­čovne na Cen­trum kinan­tro­po­lo­gic­kého výskumu, ktorá sa bude rea­li­zo­vať v nasle­du­jú­cich rokoch. Nový areál bude vo výsledku tvo­rený jed­nou zre­kon­štru­ova­nou budo­vou a tromi novými objektmi, ktoré na ňu bez­pro­stredne nad­vä­zujú.

Prvou dokon­če­nou čas­ťou pro­jektu je budova B (v pôdo­ryse ozna­čená ako SO.02) slú­žiaca ako hlavný vstupný objekt do kom­plexu. Do tohto spo­jo­va­cieho kori­doru vedú dva vstupy z exte­ri­éru, a to od exis­tu­jú­cich budov fakulty na východ­nej strane, a od nového par­ko­viska na západ­nej strane. Z inte­ri­éru sú potom prí­stupné objekty C (SO.03) a D (SO.04). V prí­zemí stavby sa na sever­nej strane nachá­dza bufet. Medzi vstupmi do objek­tov C a D je v orga­nicky tva­ro­va­nej hmote, ktorá je oblo­žená dre­ve­nými lame­lami umiest­nená recep­cia s hygie­nic­kým záze­mím. Zvyšný pries­tor slúži ako res­pí­rium. Druhé pod­la­žie slúži pre špor­tové akti­vity uží­va­te­ľov a je roz­de­lené ľah­kými pre­sk­le­nými akus­tic­kými prieč­kami na 4 cvi­čebné sály. Miest­nosti sú vyba­vené pre športy ako spin­ning alebo joga. V juž­nom konci traktu je umiest­nený det­ský kútik. Pre­svet­le­nie je zais­tené veľ­ko­for­má­to­vými pre­sk­le­nými obvo­do­vými ste­nami. Časť objektu je na juž­nej strane pod­piv­ni­čená. V týchto pries­to­roch je umiest­nené tech­nické záze­mie objektu.

Na východ­nej strane na budovu B nad­vä­zuje tes­to­va­cia hala — budova C. Tá je tvo­rená pre­dov­šet­kým prie­stran­nou telo­cvič­ňou urče­nou na tré­ning lop­to­vých hier s využi­tím tech­no­ló­gie, kde pomo­cou sní­ma­čov umiest­ne­ných na obvo­do­vých ste­nách je možné moni­to­ro­vať pohyb kaž­dého špor­tovca a ana­ly­zo­vať tak naj­rôz­nej­šie para­metre jeho pohybu. Vedľa hlav­nej haly sa nachá­dza men­šia tes­to­va­cia gym­nas­tická sála, ktorá je vyba­vená aj cvič­nou lezec­kou ste­nou. Pozdĺž veľ­kej haly je umiest­nený troj­pod­lažný trakt s miest­nos­ťami hygie­nic­kého záze­mia pre špor­tovú halu na prí­zemí. Na vyš­ších poscho­diach sú miest­nosti pro­to­ty­po­vých dielní, tes­to­va­cích labo­ra­tó­rií a výskum­ných pra­co­vísk. Jedna z miest­ností musela byť navr­hnutá s výš­kou cez dve bežné pod­la­žia, aby tu bolo možné umiest­niť cvičný lyžiar­sky svah so syn­te­tic­kým povr­chom sno­wf­lex. Nad men­šou tes­to­va­cou halou je na tre­ťom pod­laží situ­ované admi­ni­stra­tívne jadro pre správu objek­tov.

Na západ­nej strane spo­jo­va­cieho kori­doru budovy B je v logic­kej pre­vádz­ko­vej nad­väz­nosti umiest­nená budova D s pla­vec­kou čas­ťou. Cen­trom objektu je hala, v kto­rej je umiest­nený veľký pla­vecký bazén s dĺž­kou 25m a so štyrmi drá­hami a dva men­šie tes­to­va­cie bazé­niky. Jeden má fun­kciu pla­vec­kého tunela a regu­lo­va­teľ­ným pro­tip­rú­dom, druhý potom rekon­dičnú fun­kciu s vyš­šou tep­lo­tou a vzdu­cho­vými trys­kami. Na tento pries­tor opäť nad­vä­zujú miest­nosti hygie­nic­kého záze­mia a šatní. V sute­réne je umiest­nené tech­nické zaria­de­nie objektu a skla­dové pries­tory pre pla­vecké pomôcky. Druhé pod­la­žie sa roz­kladá len na časti zasta­va­nej plo­chy. Obsa­huje stro­jovňu vzdu­cho­tech­niky a dve miest­nosti pre pla­veckú školu a pla­vecké labo­ra­tó­rium, z kto­rých je výhľad do bazé­no­vej haly.

foto: Lukáš Pelech
Pôdorys 0. a 1. podlažia
Pôdo­rys 0. a 1. pod­la­žia
Pôdorys 2. a 3. podlažia
Pôdo­rys 2. a 3. pod­la­žia

Kon­štrukčné rie­še­nie

Všetky objekty sú z kon­štrukč­ného hľa­diska rie­šené obdobne. Stavby sú zalo­žené na veľ­kop­rie­me­ro­vých piló­tach, ktoré sú v dopl­nené o zákla­dové pásy a zákla­dovú dosku. Nosné kon­štruk­cie tvo­ria žele­zo­be­tó­nové mono­li­tické steny a stropy, ktoré sú v mieste veľ­kých roz­po­nov dopl­nené o oce­ľo­be­tó­nové priev­laky a stĺpy. Zastre­še­nie hál na naj­vyš­ších poscho­diach sú pri men­ších roz­po­noch tvo­rené žele­zo­be­tó­no­vými doskami, pri veľ­kých roz­po­noch potom oce­ľo­vými prieh­ra­do­vými kon­štruk­ciami. Budovy sú od seba navzá­jom odila­to­vané.

Archi­tek­to­nicko výtvarné rie­še­nie

Budovy v are­áli sú kom­po­zične tvo­rené štyrmi jed­no­du­chými kvád­rami, ktoré svoju vnú­tornú náplň ref­lek­tujú svo­jimi hmo­tami. Z von­kaj­šej strany je vzá­jomná odliš­nosť zdô­raz­nená tiež mate­riá­lom pou­ži­tým na opláš­tení. Ľahko čita­teľná kom­po­zí­ciu a plá­no­vaná roz­diel­nosť zdô­raz­ňuje jed­not­livé špe­ci­fiká objek­tov a tiež pris­pieva k ľah­šej orien­tá­cii v are­áli.

Budova B je z veľ­kej časti uzav­retá medzi budo­vami C a D, zvyšné fasády sú maxi­málne trans­pa­rentné kvôli dostatku svetla v inte­ri­éri. Pre­sk­le­nie je čle­nené na úzke ver­ti­kály, ktoré sú tie­nené pred­sa­de­nými hli­ní­ko­vými panelmi pre reduk­ciu pria­meho osl­ne­nia. Na sever­nej strane sú pries­tory so záze­mím roz­poz­na­teľné podľa súvis­lej čer­ve­nej plo­chy na fasáde.

Objekt C tvorí betó­nový kvá­der tes­to­va­cej haly. Obe krat­šie fasády sú pre­ru­šené po celej výške objektu dvoma pre­sk­le­nými zvis­lými pásmi. Na juž­nej strane sú navyše dopl­nené radom úzkych okien, ktoré pre­svet­ľujú kan­ce­lá­rie. Na fasá­dach z pohľa­do­vého betónu sú navŕ­tané horo­le­zecké chyty, ktoré na vybra­ných mies­tach tvo­ria tré­nin­gové lezecké cesty.

Hmota objektu D — pla­vec­kej časti je rov­nako ako tes­to­va­cia hala svoju pozdĺž­nou osou orien­to­vaná para­lelne s osou vstup­ného res­pí­ria. Pôdo­rysne roz­ľahlý pries­tor je pre­svet­lený line­ár­nymi zvis­lými oknami, ktoré poci­tovo dodá­vajú vnú­tor­nému pries­toru potrebnú výšku. Fasáda je tvo­rená dre­ve­ným obkla­dom.

Pohľady
Pohľady
foto: Lukáš Pelech
foto: Lukáš Pelech

Inte­riér

Archi­tekti sna­žili dosiah­nuť kva­litné a funkčné rie­še­nie. Na fasá­dach aj v inte­ri­éri sa vo veľ­kej miere opa­kujú zhodné mate­riály. Pohľa­dový betón je pri­znaný vo svo­jej suro­vej forme, drevo s mini­mál­nou úpra­vou je pre­fe­ro­vané pred imi­tá­ciami. Pre­sk­lené plo­chy fasády dopĺňajú obklady z mlieč­neho skla.

foto: Lukáš Pelech
foto: Lukáš Pelech
foto: Lukáš Pelech
foto: Lukáš Pelech
foto: Lukáš Pelech
foto: Lukáš Pelech
foto: Lukáš Pelech
foto: Lukáš Pelech
foto: Lukáš Pelech
foto: Lukáš Pelech
foto: Lukáš Pelech
foto: Lukáš Pelech
foto: Lukáš Pelech
foto: Lukáš Pelech
foto: Lukáš Pelech
foto: Lukáš Pelech
foto: Lukáš Pelech
foto: Lukáš Pelech
foto: Lukáš Pelech
foto: Lukáš Pelech
foto: Lukáš Pelech
foto: Lukáš Pelech
foto: Lukáš Pelech
foto: Lukáš Pelech
foto: Lukáš Pelech

Pod­klady: ate­lier-r, zdroj: archinfo.sk

Pridať komentár (0)