Apli­kač­né cen­trum BALUO v Olo­mou­ci je funkč­né a moder­né

Podľa článku Štefana Mravčíka, Autor: Miroslav Pospíšil , Spolupráca: Martin Borák Daria Johanesová Martin Karlík Milena Koblihová Robert Randys, Archinfo.sk / 19. októbra 2016 / Zaujímavosti

Špič­ko­vé výskum­né a vzde­lá­va­cie cen­trum Uni­ver­zi­ty Palac­ké­ho. Nové budo­vy za 7,4 mil. € budú slú­žiť uni­ver­zit­né­mu aj komerč­né­mu výsku­mu v oblas­ti kinan­tro­pó­lo­gie. Pro­jekt vytvá­ra aj pries­tor a záze­mie pre vývoj a ino­vá­cie prie­my­sel­nej pro­duk­cie urče­nej pre pod­po­ru pohy­bo­vej akti­vi­ty.

Stav­ba sa nachá­dza v zasta­va­nej čas­ti mes­ta Olo­mouc, v are­áli Fakul­ty teles­nej kul­tú­ry Uni­ver­zi­ty Palac­ké­ho. Na výcho­de suse­dí poze­mok s Olo­mouc­kým letis­kom, zo zápa­du s inter­ná­tom, z juhu potom nad­vä­zu­je zástav­ba rodin­ných domov. Základ­nou funkč­nou nápl­ňou cen­tra je výskum so špor­to­vo-medi­cín­skym zame­ra­ním a výuč­ba.

foto: Lukáš Pelech

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.”

Celý kom­plex sa skla­dá zo šty­roch budov. Z dôvo­du finan­co­va­nia bol roz­de­le­ný na dve samos­tat­né inves­tič­né akcie. Prvou z nich je rea­li­zá­cia Apli­kač­né­ho cen­tra BALUO (Bases of App­li­ca­ti­on Life Uti­li­ties Olo­mouc) v are­áli Fakul­ty teles­nej kul­tú­ry Uni­ver­zi­ty Palac­ké­ho v Olo­mou­ci, v rám­ci kto­rej boli nedáv­no dokon­če­né tri nové budo­vy. Dru­hou inves­tič­nou akci­ou je rekon­štruk­cia býva­lej prá­čov­ne na Cen­trum kinan­tro­po­lo­gic­ké­ho výsku­mu, kto­rá sa bude rea­li­zo­vať v nasle­du­jú­cich rokoch. Nový are­ál bude vo výsled­ku tvo­re­ný jed­nou zre­kon­štru­ova­nou budo­vou a tro­mi nový­mi objekt­mi, kto­ré na ňu bez­pro­stred­ne nad­vä­zu­jú.

Prvou dokon­če­nou čas­ťou pro­jek­tu je budo­va B (v pôdo­ry­se ozna­če­ná ako SO.02) slú­žia­ca ako hlav­ný vstup­ný objekt do kom­ple­xu. Do toh­to spo­jo­va­cie­ho kori­do­ru vedú dva vstu­py z exte­ri­é­ru, a to od exis­tu­jú­cich budov fakul­ty na východ­nej stra­ne, a od nové­ho par­ko­vis­ka na západ­nej stra­ne. Z inte­ri­é­ru sú potom prí­stup­né objek­ty C (SO.03) a D (SO.04). V prí­ze­mí stav­by sa na sever­nej stra­ne nachá­dza bufet. Medzi vstup­mi do objek­tov C a D je v orga­nic­ky tva­ro­va­nej hmo­te, kto­rá je oblo­že­ná dre­ve­ný­mi lame­la­mi umiest­ne­ná recep­cia s hygie­nic­kým záze­mím. Zvyš­ný pries­tor slú­ži ako res­pí­rium. Dru­hé pod­la­žie slú­ži pre špor­to­vé akti­vi­ty uží­va­te­ľov a je roz­de­le­né ľah­ký­mi pre­sk­le­ný­mi akus­tic­ký­mi prieč­ka­mi na 4 cvi­čeb­né sály. Miest­nos­ti sú vyba­ve­né pre špor­ty ako spin­ning ale­bo joga. V juž­nom kon­ci trak­tu je umiest­ne­ný det­ský kútik. Pre­svet­le­nie je zais­te­né veľ­ko­for­má­to­vý­mi pre­sk­le­ný­mi obvo­do­vý­mi ste­na­mi. Časť objek­tu je na juž­nej stra­ne pod­piv­ni­če­ná. V tých­to pries­to­roch je umiest­ne­né tech­nic­ké záze­mie objek­tu.

Na východ­nej stra­ne na budo­vu B nad­vä­zu­je tes­to­va­cia hala — budo­va C. Tá je tvo­re­ná pre­dov­šet­kým prie­stran­nou telo­cvič­ňou urče­nou na tré­ning lop­to­vých hier s využi­tím tech­no­ló­gie, kde pomo­cou sní­ma­čov umiest­ne­ných na obvo­do­vých ste­nách je mož­né moni­to­ro­vať pohyb kaž­dé­ho špor­tov­ca a ana­ly­zo­vať tak naj­rôz­nej­šie para­met­re jeho pohy­bu. Ved­ľa hlav­nej haly sa nachá­dza men­šia tes­to­va­cia gym­nas­tic­ká sála, kto­rá je vyba­ve­ná aj cvič­nou lezec­kou ste­nou. Pozdĺž veľ­kej haly je umiest­ne­ný troj­pod­laž­ný trakt s miest­nos­ťa­mi hygie­nic­ké­ho záze­mia pre špor­to­vú halu na prí­ze­mí. Na vyš­ších poscho­diach sú miest­nos­ti pro­to­ty­po­vých diel­ní, tes­to­va­cích labo­ra­tó­rií a výskum­ných pra­co­vísk. Jed­na z miest­nos­tí muse­la byť navr­hnu­tá s výš­kou cez dve bež­né pod­la­žia, aby tu bolo mož­né umiest­niť cvič­ný lyžiar­sky svah so syn­te­tic­kým povr­chom sno­wf­lex. Nad men­šou tes­to­va­cou halou je na tre­ťom pod­la­ží situ­ova­né admi­ni­stra­tív­ne jad­ro pre sprá­vu objek­tov.

Na západ­nej stra­ne spo­jo­va­cie­ho kori­do­ru budo­vy B je v logic­kej pre­vádz­ko­vej nad­väz­nos­ti umiest­ne­ná budo­va D s pla­vec­kou čas­ťou. Cen­trom objek­tu je hala, v kto­rej je umiest­ne­ný veľ­ký pla­vec­ký bazén s dĺž­kou 25m a so štyr­mi drá­ha­mi a dva men­šie tes­to­va­cie bazé­ni­ky. Jeden má fun­kciu pla­vec­ké­ho tune­la a regu­lo­va­teľ­ným pro­tip­rú­dom, dru­hý potom rekon­dič­nú fun­kciu s vyš­šou tep­lo­tou a vzdu­cho­vý­mi trys­ka­mi. Na ten­to pries­tor opäť nad­vä­zu­jú miest­nos­ti hygie­nic­ké­ho záze­mia a šat­ní. V sute­ré­ne je umiest­ne­né tech­nic­ké zaria­de­nie objek­tu a skla­do­vé pries­to­ry pre pla­vec­ké pomôc­ky. Dru­hé pod­la­žie sa roz­kla­dá len na čas­ti zasta­va­nej plo­chy. Obsa­hu­je stro­jov­ňu vzdu­cho­tech­ni­ky a dve miest­nos­ti pre pla­vec­kú ško­lu a pla­vec­ké labo­ra­tó­rium, z kto­rých je výhľad do bazé­no­vej haly.

foto: Lukáš Pelech
Pôdorys 0. a 1. podlažia
Pôdo­rys 0. a 1. pod­la­žia
Pôdorys 2. a 3. podlažia
Pôdo­rys 2. a 3. pod­la­žia

Kon­štrukč­né rie­še­nie

Všet­ky objek­ty sú z kon­štrukč­né­ho hľa­dis­ka rie­še­né obdob­ne. Stav­by sú zalo­že­né na veľ­kop­rie­me­ro­vých piló­tach, kto­ré sú v dopl­ne­né o zákla­do­vé pásy a zákla­do­vú dosku. Nos­né kon­štruk­cie tvo­ria žele­zo­be­tó­no­vé mono­li­tic­ké ste­ny a stro­py, kto­ré sú v mies­te veľ­kých roz­po­nov dopl­ne­né o oce­ľo­be­tó­no­vé priev­la­ky a stĺpy. Zastre­še­nie hál na naj­vyš­ších poscho­diach sú pri men­ších roz­po­noch tvo­re­né žele­zo­be­tó­no­vý­mi doska­mi, pri veľ­kých roz­po­noch potom oce­ľo­vý­mi prieh­ra­do­vý­mi kon­štruk­cia­mi. Budo­vy sú od seba navzá­jom odila­to­va­né.

Archi­tek­to­nic­ko výtvar­né rie­še­nie

Budo­vy v are­áli sú kom­po­zič­ne tvo­re­né štyr­mi jed­no­du­chý­mi kvád­ra­mi, kto­ré svo­ju vnú­tor­nú náplň ref­lek­tu­jú svo­ji­mi hmo­ta­mi. Z von­kaj­šej stra­ny je vzá­jom­ná odliš­nosť zdô­raz­ne­ná tiež mate­riá­lom pou­ži­tým na opláš­te­ní. Ľah­ko čita­teľ­ná kom­po­zí­ciu a plá­no­va­ná roz­diel­nosť zdô­raz­ňu­je jed­not­li­vé špe­ci­fi­ká objek­tov a tiež pris­pie­va k ľah­šej orien­tá­cii v are­áli.

Budo­va B je z veľ­kej čas­ti uzav­re­tá medzi budo­va­mi C a D, zvyš­né fasá­dy sú maxi­mál­ne trans­pa­rent­né kvô­li dostat­ku svet­la v inte­ri­é­ri. Pre­sk­le­nie je čle­ne­né na úzke ver­ti­ká­ly, kto­ré sú tie­ne­né pred­sa­de­ný­mi hli­ní­ko­vý­mi panel­mi pre reduk­ciu pria­me­ho osl­ne­nia. Na sever­nej stra­ne sú pries­to­ry so záze­mím roz­poz­na­teľ­né pod­ľa súvis­lej čer­ve­nej plo­chy na fasá­de.

Objekt C tvo­rí betó­no­vý kvá­der tes­to­va­cej haly. Obe krat­šie fasá­dy sú pre­ru­še­né po celej výš­ke objek­tu dvo­ma pre­sk­le­ný­mi zvis­lý­mi pás­mi. Na juž­nej stra­ne sú navy­še dopl­ne­né radom úzkych okien, kto­ré pre­svet­ľu­jú kan­ce­lá­rie. Na fasá­dach z pohľa­do­vé­ho betó­nu sú navŕ­ta­né horo­le­zec­ké chy­ty, kto­ré na vybra­ných mies­tach tvo­ria tré­nin­go­vé lezec­ké ces­ty.

Hmo­ta objek­tu D — pla­vec­kej čas­ti je rov­na­ko ako tes­to­va­cia hala svo­ju pozdĺž­nou osou orien­to­va­ná para­lel­ne s osou vstup­né­ho res­pí­ria. Pôdo­rys­ne roz­ľah­lý pries­tor je pre­svet­le­ný line­ár­ny­mi zvis­lý­mi okna­mi, kto­ré poci­to­vo dodá­va­jú vnú­tor­né­mu pries­to­ru potreb­nú výš­ku. Fasá­da je tvo­re­ná dre­ve­ným obkla­dom.

Pohľady
Pohľa­dy
foto: Lukáš Pelech
foto: Lukáš Pelech

Inte­ri­ér

Archi­tek­ti sna­ži­li dosiah­nuť kva­lit­né a funkč­né rie­še­nie. Na fasá­dach aj v inte­ri­é­ri sa vo veľ­kej mie­re opa­ku­jú zhod­né mate­riá­ly. Pohľa­do­vý betón je pri­zna­ný vo svo­jej suro­vej for­me, dre­vo s mini­mál­nou úpra­vou je pre­fe­ro­va­né pred imi­tá­cia­mi. Pre­sk­le­né plo­chy fasá­dy dopĺňa­jú obkla­dy z mlieč­ne­ho skla.

foto: Lukáš Pelech
foto: Lukáš Pelech
foto: Lukáš Pelech
foto: Lukáš Pelech
foto: Lukáš Pelech
foto: Lukáš Pelech
foto: Lukáš Pelech
foto: Lukáš Pelech
foto: Lukáš Pelech
foto: Lukáš Pelech
foto: Lukáš Pelech
foto: Lukáš Pelech
foto: Lukáš Pelech
foto: Lukáš Pelech
foto: Lukáš Pelech
foto: Lukáš Pelech
foto: Lukáš Pelech
foto: Lukáš Pelech
foto: Lukáš Pelech
foto: Lukáš Pelech
foto: Lukáš Pelech
foto: Lukáš Pelech
foto: Lukáš Pelech
foto: Lukáš Pelech
foto: Lukáš Pelech

Pod­kla­dy: ate­lier-r, zdroj: archinfo.sk

Pridať komentár (0)