Appka Imme­dia­tely, ktorá má čes­kého CEO, zís­kala $2 milóny

Tomáš Kahn / 9. mája 2015 / Business

Star­tup Imme­dia­tely, ktorý je pod vede­ním Čecha Branka Čer­ného má za sebou ďal­šiu inves­tí­ciu. Tento krát sa im poda­rilo zís­kať inves­tí­ciu vo výške $2 mili­óny.

Imme­dia­tely je mobilná appka/platforma, ktorá má za úlohu uľah­čiť ria­de­nie pre­daja či komu­ni­ká­ciu s vašimi zákaz­níkmi. Pres­nej­šie pove­dané je to sys­tém, ktorý pomáha pre­dá­va­jú­cim ria­diť ich pra­covné postupy. CEO a foun­der star­tupu čech Branko Černý pove­dal, že “budúc­nosť tohto odvet­via nevidí v tra­dič­ných CRM sys­té­moch, ale v inte­li­gent­ných mobil­ných plat­for­mách, ktoré umož­nia ľudom byť viac fle­xi­bilný a so zákaz­níkmi ply­nulo komu­ni­ko­vať.” 

Výška takýchto inves­tí­cii nás veľmi teší a dúfame, že aj slo­ven­ské star­tupy začnú postupne rai­so­vať podobné sumy.

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!

zdroj: techcrunch.com

Pridať komentár (0)