Apple bude pre­dá­vať čistú ener­giu

Erich Veselényi / 12. júna 2016 / Business

Kali­forn­ský gigant Apple vytvára také množ­stvo solár­nej elek­triny, že sa roz­ho­dol otvo­riť si dcér­sku spo­loč­nosť zaobe­ra­júcu sa jej pre­da­jom. Firma pone­sie náz­vov Apple Energy LLC a čaká na schvá­le­nie žia­dosti, ktorá jej umožní pre­dá­vať túto ener­giu po celých Spo­je­ných štá­toch.

Plá­nom spo­loč­nosti Apple je vytvo­riť 521 mega­wat­tov solár­nych pro­jek­tov po celom svete. Tie majú záso­bo­vať všetky dátové cen­trá, väč­šinu obcho­dov a firem­ných kan­ce­lá­rií. Apple tak­tiež vo veľ­kom inves­tuje do vod­ných elek­trární, bio­ply­nov a geoter­mál­nej ener­gie. Podľa ofi­ciál­neho vyjad­re­nia dokáže spo­loč­nosť vytvo­riť toľko čis­tej ener­gie, aby sta­čila na pokry­tie až 93 % všet­kých jej pre­vá­dzok.

9290-817-140520-Solar-l

foto: techinsider.com

Je však možné, že Apple bude v budúc­nosti vyrá­bať toľko čis­tej ener­gie, že bude pre­sa­ho­vať potreby spo­loč­nosti. Kým sa tak nestane, bude potrebné množ­stvo ener­gie odku­po­vať od ostat­ných spo­loč­ností.

Firma Apple zaro­bila v roku viac ako 223 miliárd $, a preto sa nepred­po­kladá, že bude pre­daj čis­tej ener­gie nejaký významný zdroj príj­mov — inves­to­vať sa do toho ale určite oplatí.

APPLE_ENVIRONMENT_2030618f

foto: thehindu.com

thinkApple_banner

Zdroj: Thinkapple.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: treehugger.com

Pridať komentár (0)