Apple bude vymie­nať Andro­idy za iPhony

Tomáš Kahn / 18. marca 2015 / Business

Spo­loč­nosť Apple vie ako zau­jať. Kým v minu­losti sme boli sved­kami výmen­ných akcií typu starý za nový iPhone, teraz sa Apple roz­ho­dol túto akciu tro­chu pozme­niť a svo­jim zákaz­ní­kom poskytne za každý Android smartp­hone zľavu na nový iPhone.

V článku by sme sa mohli roz­pi­so­vať o tom, ako Apple už podobné akcie robil (aj keď ešte neboli zame­rané na výkup Andro­idov), no rad­šej by som pre­šiel k inej veci. A to, že Apple týmto spô­so­bom uka­zuje svoju silu a posta­ve­nie na trhu. Podobné akcie už totiž robili spo­loč­nosti ako Black­Berry či Mic­ro­soft, no ako sa dalo pred­po­kla­dať, skon­čili abso­lút­nym fias­kom. Ich zaria­de­nia jed­no­du­cho nemali na to, aby mohli kon­ku­ro­vať “jabl­ko­vej” spo­loč­nosti. Pokiaľ sa to však stane naopak, tak Apple má zaru­čený úspech a kon­ku­ren­cia prob­lém. Neje­den maji­teľ Andro­idu by rad­šej išiel do iOS a podobná akcia ho k tomu len a len pod­nieti.

Celá výmena má pre­be­hnúť tak, že prí­dete do Apple Store a uká­žete zamest­nan­covi váš Android smartp­hone. Ten ho na základe von­kaj­šieho stavu, no a samoz­rejme toho, o aký model vlastne ide, nacení, zobe­rie a následne vám vráti peniaze for­mou dar­če­ko­vej pou­kážky, za ktorú si môžete kúpiť iPhone. Spo­loč­nosť tvrdí, že dote­raj­šie “recyk­lačné” akcie mali úspech, pre­tože iPhony zazna­me­nali rast. Je teda zrejmé, že to tak bude aj v tomto prí­pade!

Akcia sa začne už one­dlho.

zdroj: svetapple.sk

Pridať komentár (0)