App­le Music má 10 000 000 pred­pla­ti­te­ľov

Tomáš Benetín / 11. januára 2016 / Lifehacking

To, čo sa Spo­ti­fy sna­ži­lo dosiah­nuť 6 rokov, sa poda­ri­lo App­le za pol roka. Finan­ce Times v nede­ľu ohlá­sil, že App­le má 10 mili­ó­nov aktív­nych pred­pla­ti­te­ľov.

App­le Music bola spus­te­ná 30. júna, a tým si fir­ma App­le upev­ni­la pozí­ciu jed­né­ho z naj­väč­ších dis­tri­bu­té­rov digi­tál­nej hud­by. Spo­ti­fy však naďa­lej ostá­va na prieč­ke čís­lo jeden s 20 mili­ón­mi pla­tia­cich zákaz­ní­kov a 75 mili­ón­mi aktív­nych pou­ží­va­te­ľov.

V App­le si údaj­ne dali za cieľ 100 mili­ó­nov pred­pla­ti­te­ľov. Som zve­da­vý, či sa im ten­to cieľ poda­rí nie­ke­dy napl­niť, sám som sa vrá­til od App­le Music k Spo­ti­fy, hlav­ne kvô­li uží­va­teľ­ské­mu pro­stre­diu, kto­ré mi na App­le Music nevy­ho­vu­je.

Seabrook-Apples-Music-Theory-1200

Pri­ro­dze­ne App­le začí­na­lo so svo­jou služ­bou v úpl­ne inej pozí­cii ako Spo­ti­fy. Ame­ric­ká spo­loč­nosť mala mili­ó­ny zákaz­ní­kov, kto­rí inves­to­va­li do ich eko­sys­té­mu a majú k znač­ke cito­vý vzťah. Je zrej­mé, že mno­hí, kto­rí si apli­ká­ciu pred­pla­ti­li tak spra­vi­li len kvô­li tomu, že sa jed­ná o služ­bu App­le, tak­že čís­lo 10 000 000 vôbec nemu­sí hovo­riť o vyš­šej kva­li­te ale­bo lep­šej skú­se­nos­ti. V redak­cii stá­le verí­me, že Spo­ti­fy je kva­li­tou ďale­ko pred App­le a apli­ká­ciu od “men­šie­ho” hrá­ča pre­fe­ru­je­me všet­ci. Nejed­ná sa len o odbiv ako vybu­do­va­li úpl­ne nový typ biz­ni­su, Spo­ti­fy je jed­no­du­cho roz­um­nej­šia voľ­ba.

Aký je tvoj názor? Volíš App­le Music ale­bo Spo­ti­fy? Nechaj nám komen­tár so svo­jim názo­rom.

banner

Zdroj: thinkapple.sk

Pridať komentár (0)