Apple Music má 10 000 000 pred­pla­ti­te­ľov

Tomáš Benetín / 11. januára 2016 / Tools a produktivita

To, čo sa Spo­tify sna­žilo dosiah­nuť 6 rokov, sa poda­rilo Apple za pol roka. Finance Times v nedeľu ohlá­sil, že Apple má 10 mili­ó­nov aktív­nych pred­pla­ti­te­ľov.

Apple Music bola spus­tená 30. júna, a tým si firma Apple upev­nila pozí­ciu jed­ného z naj­väč­ších dis­tri­bu­té­rov digi­tál­nej hudby. Spo­tify však naďa­lej ostáva na priečke číslo jeden s 20 mili­ónmi pla­tia­cich zákaz­ní­kov a 75 mili­ónmi aktív­nych pou­ží­va­te­ľov.

V Apple si údajne dali za cieľ 100 mili­ó­nov pred­pla­ti­te­ľov. Som zve­davý, či sa im tento cieľ podarí nie­kedy napl­niť, sám som sa vrá­til od Apple Music k Spo­tify, hlavne kvôli uží­va­teľ­skému pro­stre­diu, ktoré mi na Apple Music nevy­ho­vuje.

Seabrook-Apples-Music-Theory-1200

Pri­ro­dzene Apple začí­nalo so svo­jou služ­bou v úplne inej pozí­cii ako Spo­tify. Ame­rická spo­loč­nosť mala mili­óny zákaz­ní­kov, ktorí inves­to­vali do ich eko­sys­tému a majú k značke citový vzťah. Je zrejmé, že mnohí, ktorí si apli­ká­ciu pred­pla­tili tak spra­vili len kvôli tomu, že sa jedná o službu Apple, takže číslo 10 000 000 vôbec nemusí hovo­riť o vyš­šej kva­lite alebo lep­šej skú­se­nosti. V redak­cii stále veríme, že Spo­tify je kva­li­tou ďaleko pred Apple a apli­ká­ciu od “men­šieho” hráča pre­fe­ru­jeme všetci. Nejedná sa len o odbiv ako vybu­do­vali úplne nový typ biz­nisu, Spo­tify je jed­no­du­cho roz­um­nej­šia voľba.

Aký je tvoj názor? Volíš Apple Music alebo Spo­tify? Nechaj nám komen­tár so svo­jim názo­rom.

banner

Zdroj: thinkapple.sk

Pridať komentár (0)