Apple Music — plusy a mínusy

Michal Sorkovský / 15. jún 2015 / Tools a produktivita

Koniec pre Spo­tify? S Apple Music vstú­pila spo­loč­nosť do novej oblasti a my môžeme iba čakať, ako sa celá situ­ácia vyvi­nie. Otáz­kou na teraz je, ako sa bude novému pro­jektu dariť, či získa masy pou­ží­va­te­ľov, zaprí­činí krach kon­ku­ren­cie, alebo sa stane iba ďal­šiou apli­ká­ciou v App Store, ktorú si ľudia nestiahnu. 

Porov­na­nie Apple Music vs. kon­ku­ren­cia a bližší pohľad na plusy a mínusy.

Plusy:

1.Streamovanie

Dopyt po sťa­ho­vaní hudby klesá, zatiaľ čo o stre­a­mo­va­nie záu­jem stále stúpa. No a Apple už naozaj potre­bo­valo zmenu a teda prejsť od iTu­nes, zalo­že­ného na pre­daji na stre­a­mo­va­nie s pred­plat­ným.

2. Dostup­nosť

Apple šikovne sprí­stupní Apple Music aj pre smart­fóny s Ando­ri­dom a PC s Win­do­wsom, no malo by sa tak naj­skôr udiať až nie­kedy na jeseň tohto roku. Dovtedy bude Apple Music dostupná na iOS, Mac a Apple Watch. Ak teda Apple chce, aby sa jeho stre­a­ming appka stala celo­sve­tovo úspeš­nou je potrebné, aby bola dostupná pre čo naj­viac ľudí. Výho­dou Apple Music ale je, že bude dostupná v 100 kra­ji­nách, zatiaľ čo také Spo­tify je iba v 58. No a ďal­šou výho­dou Applu je, že Apple Music bude zabu­do­vaná do apli­ká­cie Hudba na iOS a do iTu­nes na Macoch, čo samoz­rejme pri­ne­sie slušné čísla už na začia­tok.

3. Bez­platná skú­šobná ver­zia

Každý uží­va­teľ Apple Music dostane tri mesiace bez­plat­ného pou­ží­va­nia apli­ká­cie, aby si ju mohol vyskú­šať. Toto samoz­rejme poteší, predsa len mož­nosť zadarmo počú­vať snáď každý song, aký kedy vzni­kol pri­ve­die Applu základňu uží­va­te­ľov. Ak by Apple chcel od ľudí hneď aj peniaze, nepo­chybne by svoju šancu na úspech pocho­val už na začiatku.

4. Rodinný plán

Apple sa snaží naho­vo­riť rodi­čov na svoj Family Plan, ktorý za 15 dolá­rov mesačne a ponúka až 6 účtov, teda Apple Music pre celú rodinu. Toto je samoz­rejme veľmi výhodná ponuka pre rodi­čov, ktorí okrem účtov pre seba dostá­vajú aj účty pre svoje deti, všetky len za 15 dolá­rov. Spo­tify ale túto výhodu Applu berie, keďže na túto ponuku rea­guje vlast­ným, cenovo podob­ným rodin­ným plá­nom.

5. Beats1 Radio

Naj­väčší prob­lém, ktorí ľudia pri využí­vaní stre­a­mo­va­cích appiek majú, že jed­no­du­cho neve­dia, čo v množ­stve skla­dieb hľa­dať a ktoré počú­vať. Vytvo­re­ním Beast1 rádi­ovej sta­nice vzniká ponuka pre bež­ného uží­va­teľa Apple Music, aby obja­vil hudob­ní­kov, kto­rých hudbu bude môcť neskôr stre­a­mo­vať.

Mínusy:

1. Dátum spus­te­nia

Celý svet sle­do­val pred­sta­ve­nie apli­ká­cie Apple Music, preto je to škoda, že Apple nevy­užilo túto šancu a nepo­núklo ľuďom mož­nosť okam­ži­tého stia­hnu­tia, keď ozná­milo, že dátum spus­te­nia apli­ká­cie je až 30.6.2015. Dovtedy ale samoz­rejme veľa ľudí pre­stane na Apple Music mys­lieť, čo sa môže odra­ziť aj na samot­nom úspe­chu po spus­tení apli­ká­cie.

2. Žiadna free ver­zia s rekla­mami

Prob­lém s free skú­šob­nými ver­ziami je, že ľudia nemajú chuť si apli­ká­ciu v takejto ver­zii per­so­na­li­zo­vať (vytvo­re­ním pla­y­lis­tov atď.). Spo­tify preto zazna­me­nalo veľký úspech so svo­jou free limi­to­va­nou ver­ziou s rekla­mami, vďaka kto­rej si z bež­ných uží­va­te­ľov doká­zali spra­viť pla­tia­cich odbe­ra­te­ľov. Zau­jí­ma­vos­ťou je, že väč­šina (80%) pla­tia­cich pou­ží­va­te­ľov Spo­tify začí­nala s limi­to­va­nou ver­ziou s rekla­mami. 

3. Cena

Apple Music stojí 10 dolá­rov mesačne, teda toľko isto ako aj Spo­tify. Cenu sa spo­loč­nosti nepo­da­rilo stiah­nuť niž­šie. Navyše Apple na obsahu svo­jej apli­ká­cie neza­robí. Zaro­biť by ale malo na pre­daji miliárd svo­jich zaria­dení, keďže iPhony s najob­ľú­be­nej­šou stre­a­mo­va­ciou hudob­nou app­kou by mali ísť ešte viac na odbyt, či nie?

4. Žiadny exklu­zívny inter­preti

Ďal­ším spô­so­bom pre Apple ako zís­kať via­cej uží­va­te­ľov mohlo byť ponúk­nu­tie exklu­zív­nych inter­pre­tov. Ak by totiž Apple Music ponú­kala albumy naprí­klad od Tay­lor Swift či The Beat­les, nepo­chybne by tak dala ľudom ďalší dôvod na stia­hnu­tie. Apple sa ale nezmie­nil o tom, že by takýto exklu­zívny inter­preti mali byť súčas­ťou jeho apli­ká­cie.

zdroj: techcrunch.com

Pridať komentár (0)