Apple pre­dáva tony iPho­nov a iPa­dov

Tomáš Kahn / 28. apríla 2015 / Business

Aj napriek mno­hým nepraj­ní­kom, ktorí stále hej­tujú pro­dukty Applu, ten stále neza­sta­vi­teľne ras­tie. Až tak, že v dru­hom štvrť­roku 2015 láme rekordy pre­daj­nosti.

V dru­hom štvrť­roku 2015 sa Applu poda­rilo pre­dať neuve­ri­teľ­ných 61 mili­ó­nov iPho­nov! V tom istom období minu­lého roku mal Apple na konte pre­da­ných “iba” 43 mili­ó­nov pre­da­ných iPho­nov, takže sa môže pochvá­liť pri­bližne tre­ti­no­vým medzi­roč­ným náras­tom. K tejto situ­ácií sa vyjad­ril aj samotný CEO Applu Tim Cook, ktorý pove­dal, že “sme sved­kami situ­ácie, keď na iPhony pre­chá­dza oveľa viac ľudí ako v minu­losti”. Apple sa takisto môže pochvá­liť rekord­nými zis­kami a tým, že iba v Číne sa mu poda­rilo zaro­biť viac ako v celej Európe. Iba pre porov­na­nie, v Číne sa jeho zisku vyšpl­hali až na $160 mili­ó­nov, kým v Európe zaro­bil Apple “iba” $120 mili­ó­nov.

Kým pre­daje iPho­nov stále neza­dr­ža­teľne rastú, tak pre­daj iPa­dov kle­sajú. A to aj napriek tomu, že Apple pri­chá­dza stále s novými modelmi iPa­dov. Dôvo­dom prečo kle­sajú pre­daje iPa­dov môže byť aj fakt, že ľudia si už rad­šej kúpia väčší iPhone 6 Plus, ktorý tak­po­ve­diac spája výhody oboch zaria­dení, iPhonu aj iPadu, alebo na dru­hej strane za to môže aj cel­kový trend, ktorý jasne pou­ka­zuje na to, že všetko sa postupne pre­súva na smartp­hony. Ďal­ším dôvo­dom prečo je to mu tak, môže byť veľ­kosť cyklu, po kto­rom pou­ží­va­te­lia vymie­ňajú svoje iPady. Ten je oveľa väčší ako pri iPho­noch.

Na záver je treba už len podot­knúť, že týchto čísel sa nedot­kli ešte čísla pre­da­jov spo­je­ných s Apple Watch, takže môžeme oča­ká­vať, že v sku­toč­nosti Apple zaro­bil oveľa viac, ako udáva.

zdroj: The­Next­Web

Pridať komentár (0)