Apple pre­pí­sal his­tó­riu

Kika Besedičová / 26. november 2014 / Tools a produktivita

Apple je stále naj­hod­not­nej­šou fir­mou sveta. Trhová kapi­ta­li­zá­cia tento týž­deň pre­sko­čila 700 miliárd dolá­rov, vyš­šia zatiaľ nikdy nebola. Hod­nota dru­hého Exxon Mobilu sa momen­tálne pohy­buje okolo 400 miliárd. Žiadna iná tech­no­lo­gická spo­loč­nosť nemala kapi­ta­li­zá­ciu vyš­šiu.

Rov­nať sa môže iba Mic­ro­soft. Jeho hod­nota bola kon­com roku 1999 okolo 619 miliárd dolá­rov, čo by po zapo­čí­taní inflá­cie robilo v dneš­ných cenách 882 miliárd. Abso­lút­nym rekord­ma­nom je čín­ska spo­loč­nosť Pet­ro­China, ktorá prvý deň po emi­sii akcií v novem­bri 2007 mala hod­notu 1,1 bili­óna ame­ric­kých dolá­rov.

Toľko má dnes Apple a Mic­ro­soft dohro­mady. Mic­ro­soft tento rok tiež silne vyrás­tol a o druhú priečku reb­ríčka naj­hod­not­nej­ších spo­loč­ností sa pre­ťa­huje s Exxo­nom. Google je s 369 miliar­dami štvrtý.

UBER je ďal­šia firma, ktorú sa oplatí sle­do­vať, lebo možno práve ona zabo­juje o pár rokov v reb­ríčku TOP 5. Momen­tálne sa UBERU odha­duje valu­ácia vo výške 18 — 40 miliárd dolá­rov.

Apple má dnes nejvyšší tržní kapitalizaci

Pridať komentár (0)