App­le sa sna­ží zau­jať dojí­ma­vou via­noč­nou rekla­mou

Lukáš Gašparík jr. / 15. decembra 2014 / Tools a produktivita

Ani App­le nene­chal na seba dlho čakať a vypus­til v tých­to dňo­ch na svet novú via­noč­nú rekla­mu, v kto­rej na roz­diel od iný­ch, neuka­zu­je radosť a smie­ch, ale sna­ží sa skôr zau­jať spo­mien­ka­mi a tým pre­bu­diť vo vás ducha Via­noc.

 

 

zdroj: youtube.com

Pridať komentár (0)