App­le stia­hol zo svo­jich strá­nok iPod!

Tomáš Kahn / 12. júna 2015 / Tech a inovácie

V hlav­nom menu strán­ky spo­loč­nos­ti App­le už viac nenáj­de­te iPod. Zna­me­ná táto zme­na koniec éry iPo­dov ale­bo sa môže­me iba tešiť na ďal­šie veľ­ké odha­le­nie?

Zatiaľ čo všet­ky ostat­né pro­duk­ty App­le zosta­li na strán­ke zacho­va­né, Ipod už medzi nimi nenáj­de­te. V ponu­ke sa tak nachá­dza už iba Mac, Ipho­ne, Ipad a naj­nov­ší prí­ras­tok App­le Watch. Ipod však nebol zo strá­nok App­lu odstrá­ne­ný úpl­ne. Stá­le ho tak môže­te nájsť v dol­nej čas­ti strán­ky App­le Music ale­bo v ofi­ciál­nom inter­ne­to­vom obcho­de App­lu. IPod bol pre App­le pre­lo­mo­vým zaria­de­ním a v prvom štvrť­ro­ku 2007 pochá­dza­lo dokon­ca až 48% všet­kých príj­mov App­lu z pre­da­ja iPo­dov. O tom, že App­le sa chys­tá s iPo­dom nie­čo spra­viť sa šep­ka­lo už dlh­šie. Dôka­zom toho je aj to, že už od roku 2012 sa v štvrť­roč­ných sprá­vach nena­chá­dza­li žiad­ne zme­ny ohľa­dom iPo­dov.

Tom Cook sa k situ­ácií vyjad­ril so slo­va­mi: “dôvod pre­čo sme stiah­li iPod z našich strá­nok je ten, že už sme viac nemoh­li zabez­pe­čiť potreb­né súčias­t­ky na udr­ža­nie výro­by iPo­du.” Nie­kto­ré sprá­vy však hovo­ria o tom, že App­le sa chys­tá odha­liť kon­com roka novin­ku, kto­rá by mala nahra­diť súčas­ný iPod. Spo­loč­nosť dáva­la všet­ku svo­ju dote­raj­šiu ener­giu do vývo­ja Macu, Ipho­nu a App­le Watch, a aj pre­to je ino­vá­cia v pro­duk­to­vom rade iPo­dov, viac ako oča­ká­va­ná.

Nechaj­me sa prek­va­piť, čo si App­le pre nás pri­pra­ví ten­to krát. Kým sa to však dozvie­me, môže­me špe­ku­lo­vať o tom, či sa App­le neroz­ho­dol iPo­dy úpl­ne odstrá­niť z dôvo­du, aby tým­to kro­kom pod­po­ril pre­daj iPho­nov.

zdroj: Busi­ness Insi­der

Pridať komentár (0)