Apple stia­hol zo svo­jich strá­nok iPod!

Tomáš Kahn / 12. júna 2015 / Tech a inovácie

V hlav­nom menu stránky spo­loč­nosti Apple už viac nenáj­dete iPod. Zna­mená táto zmena koniec éry iPo­dov alebo sa môžeme iba tešiť na ďal­šie veľké odha­le­nie?

Zatiaľ čo všetky ostatné pro­dukty Apple zostali na stránke zacho­vané, Ipod už medzi nimi nenáj­dete. V ponuke sa tak nachá­dza už iba Mac, Iphone, Ipad a naj­novší prí­ras­tok Apple Watch. Ipod však nebol zo strá­nok Applu odstrá­nený úplne. Stále ho tak môžete nájsť v dol­nej časti stránky Apple Music alebo v ofi­ciál­nom inter­ne­to­vom obchode Applu. IPod bol pre Apple pre­lo­mo­vým zaria­de­ním a v prvom štvrť­roku 2007 pochá­dzalo dokonca až 48% všet­kých príj­mov Applu z pre­daja iPo­dov. O tom, že Apple sa chystá s iPo­dom niečo spra­viť sa šep­kalo už dlh­šie. Dôka­zom toho je aj to, že už od roku 2012 sa v štvrť­roč­ných sprá­vach nena­chá­dzali žiadne zmeny ohľa­dom iPo­dov.

Tom Cook sa k situ­ácií vyjad­ril so slo­vami: “dôvod prečo sme stiahli iPod z našich strá­nok je ten, že už sme viac nemohli zabez­pe­čiť potrebné súčias­tky na udr­ža­nie výroby iPodu.” Nie­ktoré správy však hovo­ria o tom, že Apple sa chystá odha­liť kon­com roka novinku, ktorá by mala nahra­diť súčasný iPod. Spo­loč­nosť dávala všetku svoju dote­raj­šiu ener­giu do vývoja Macu, Iphonu a Apple Watch, a aj preto je ino­vá­cia v pro­duk­to­vom rade iPo­dov, viac ako oča­ká­vaná.

Nechajme sa prek­va­piť, čo si Apple pre nás pri­praví tento krát. Kým sa to však dozvieme, môžeme špe­ku­lo­vať o tom, či sa Apple neroz­ho­dol iPody úplne odstrá­niť z dôvodu, aby týmto kro­kom pod­po­ril pre­daj iPho­nov.

zdroj: Busi­ness Insi­der

Pridať komentár (0)