Apple ťa teraz naučí, ako správne fotiť, či maľo­vať

Viktor Šmidák / 4. januára 2016 / Tools a produktivita

Pre­dajne, kde Apple pre­dáva svoje výrobky, pat­ria medzi tie najk­raj­šie a naj­viac pre­mys­lené na svete. 

Celé sa to začína vše­obec­ným vzhľa­dom pre­dajne, pokra­čuje milým a vyško­le­ným per­so­ná­lom, krás­nymi stolmi s jaga­vými vysta­ve­nými výrob­kami, kon­čiac jed­not­li­vými detailmi ich umiest­ne­nia. Ten­to­krát ale spo­loč­nosť pri­chá­dza s nie­čím nezvy­čaj­ným, no zau­jí­ma­vým.

apple-start-something-new-artist

Apple ti chce pomôcť fotiť ako pro­fe­si­onál. Bude totiž ponú­kať rôzne náučné kurzy, kde ti ukáže, ako pra­co­vať s rôz­nymi tech­ni­kami, ako naprí­klad s dĺž­kou expo­zí­cie či time-lapse videom. Toto sa bude týkať hlavne iPhonu.

29-06-AS-workshop

Ak si si kúpil iPad, čaká ťa works­hop, kde ťa zamest­nanci jablka naučia, ako správne kres­liť či maľo­vať. Toto všetko a oveľa viac zadarmo! Je tu iba jeden háčik. Musíš žiť v Ame­rike.

Kam­paň “Start Somet­hing New” má povzbu­diť všet­kých pred­chá­dza­jú­cich i nových maji­te­ľov iPho­nov, iPa­dov alebo Apple Watch v tom, aby roz­ví­jali svoj talent. Namiesto toho, aby sa pre­zen­to­vala samotná firma Apple s tým, aké foto­gra­fie či výtvory je možné s jej výrob­kami vytvo­riť, chce, aby si to vedel aj ty.

setup

Čo si mys­líš o tomto kroku? Ak by si nebý­val na Slo­ven­sku, išiel by si do také­hoto Apple obchodu a naučil sa niečo nové? Nám sa takýto krok veľmi páči a ostatné spo­loč­nosti sa majú čo učiť. Kto predsa ponúka takéto nadš­tan­dardné služby zadarmo? Podeľ sa s nami v komen­tá­roch, ako vní­maš spo­me­nuté úsi­lie zo strany Apple.

banner

Zdroj: thinkapple.sk

Pridať komentár (0)