App­le ťa teraz naučí, ako správ­ne fotiť, či maľo­vať

Viktor Šmidák / 4. januára 2016 / Lifehacking

Pre­daj­ne, kde App­le pre­dá­va svo­je výrob­ky, pat­ria medzi tie najk­raj­šie a naj­viac pre­mys­le­né na sve­te.

Celé sa to začí­na vše­obec­ným vzhľa­dom pre­daj­ne, pokra­ču­je milým a vyško­le­ným per­so­ná­lom, krás­ny­mi stol­mi s jaga­vý­mi vysta­ve­ný­mi výrob­ka­mi, kon­čiac jed­not­li­vý­mi detail­mi ich umiest­ne­nia. Ten­to­krát ale spo­loč­nosť pri­chá­dza s nie­čím nezvy­čaj­ným, no zau­jí­ma­vým.

apple-start-something-new-artist

App­le ti chce pomôcť fotiť ako pro­fe­si­onál. Bude totiž ponú­kať rôz­ne náuč­né kur­zy, kde ti uká­že, ako pra­co­vať s rôz­ny­mi tech­ni­ka­mi, ako naprí­klad s dĺž­kou expo­zí­cie či time-lap­se videom. Toto sa bude týkať hlav­ne iPho­nu.

29-06-AS-workshop

Ak si si kúpil iPad, čaká ťa works­hop, kde ťa zamest­nan­ci jabl­ka naučia, ako správ­ne kres­liť či maľo­vať. Toto všet­ko a ove­ľa viac zadar­mo! Je tu iba jeden háčik. Musíš žiť v Ame­ri­ke.

Kam­paň “Start Somet­hing New” má povzbu­diť všet­kých pred­chá­dza­jú­cich i nových maji­te­ľov iPho­nov, iPa­dov ale­bo App­le Watch v tom, aby roz­ví­ja­li svoj talent. Namies­to toho, aby sa pre­zen­to­va­la samot­ná fir­ma App­le s tým, aké foto­gra­fie či výtvo­ry je mož­né s jej výrob­ka­mi vytvo­riť, chce, aby si to vedel aj ty.

setup

Čo si mys­líš o tom­to kro­ku? Ak by si nebý­val na Slo­ven­sku, išiel by si do také­ho­to App­le obcho­du a naučil sa nie­čo nové? Nám sa taký­to krok veľ­mi páči a ostat­né spo­loč­nos­ti sa majú čo učiť. Kto pred­sa ponú­ka také­to nadš­tan­dard­né služ­by zadar­mo? Podeľ sa s nami v komen­tá­roch, ako vní­maš spo­me­nu­té úsi­lie zo stra­ny App­le.

banner

Zdroj: thinkapple.sk

Pridať komentár (0)