Apple val­cuje. iOS 8 je už na 72% zaria­de­niach

Martin Kráľ / 5. február 2015 / Business

Apple pub­li­ko­val nové šta­tis­tiky zaria­dení pri­po­je­ných k App Store. K 2. feb­ru­áru bežalo 72% všet­kých aktív­nych iPho­nov, iPa­dov a iPo­dov Touch na iOS 8. Star­šiu ver­ziu iOS 7 pou­žíva 25% ľudí a ešte skor­šie ver­zie 3%. Oproti janu­áro­vým čís­lam si iOS 8 pri­pí­sal štyri per­cen­tu­álne body navyše, ktoré naopak stra­tila sed­mič­ková edí­cia.

Apple vďaka kon­trole nad hard­vé­rom aj soft­vé­rom dokáže aktu­ali­zo­vať star­šie zaria­de­nia veľmi rýchlo. Od vyda­nia iOS 8 ubehlo ešte len štyri a pol mesiaca. Opač­ným prob­lé­mom trpí Android, kde sú tucty výrob­cov, každý s vlast­ným aktu­ali­začný pro­ce­som. Aj preto je v súčas­nosti aktív­nych osem rôz­nych ver­zií Andro­idu a ten naj­sil­nejší — 17 mesia­cov starý Kit­Kat — je ešte len na 39,7% zaria­dení.

iOS 8 je dostupný pre iPhone 4S, iPad 2, iPad Mini, iPod Touch 5G a nov­šie. Sta­ručký iPhone 4 zostal len u iOS 7. Šiesta ver­zia iOS bola stop­kou pre iPhone 3GS, iPod Touch 4G, piata pre iPad 1 a iPod Touch 3G. Star­šie sys­témy už sú z hľa­diska trho­vého podielu a sta­robe nevýz­namné.

Tak čo Google, po týchto čís­lach by sa opla­tilo zama­kať na rých­lej­šej adop­cii nových ope­rač­ných sys­té­mov, no vyzerá to tak, že práve pre Android je táto misia tak­mer nespl­ni­teľná. 

Pridať komentár (0)