App­le Watch sú už na pre­daj!

Kika Besedičová / 26. januára 2015 / Tech a inovácie

Hodin­ky App­le Watch sú už za rohom, avšak na to, keď sa začnú ofi­ciál­ne pre­dá­vať, si bude­me musieť ešte nie­koľ­ko týž­dňov počkať. App­le Watch sa síce už teraz dajú zakú­piť na inter­ne­te, ide ale o zbe­ra­teľ­ské mode­ly pomer­ne oby­čaj­ných hodi­niek z roku 1995, no ceno­vo sa zho­du­jú s tými nový­mi (cca 500€). Hodin­ky, kto­ré môže­te vidieť na pla­gá­tu niž­šie, roz­dá­va­la spo­loč­nosť App­le ako dar­ček, ak ste uprag­ra­do­va­li na ope­rač­ný sys­tém Macin­tosh 7.5.

Cifer­ník je vyro­be­ný z brú­se­né­ho hli­ní­ka a skla odol­né­ho pro­ti poškria­ba­niu. Hodi­no­vé ručič­ky pôso­bia hra­vo, sko­ro až det­sky, avšak je na nich aj tak patr­ný mini­ma­lis­tic­ký dizajn. A samoz­rej­me nesmie chý­bať ani logo nakus­nu­té­ho jabl­ka, v kal­sic­kej mno­ho­fa­reb­nej šty­li­zá­cii.

Na výber bolo z app­lov­ských hodi­niek a prog­ra­mu Con­flict Cat­cher. Nie­koľ­ko kusov tých­to app­lov­ských “sta­ro­žit­nos­tí” je na pre­daj pro­stred­níc­tvom ser­ve­ru originalapplewatch.com. Niž­šie sa tiež môže­te pozrieť na auten­tic­ké video, v kto­rom sú uží­va­te­ľom hodin­ky App­le Watch z roku 1995 pre­zen­to­va­né.

Rov­na­ko ako pred dvad­sia­ti­mi rok­mi, aj teraz sa dá tvr­diť, že ony sta­ré App­le Watch pôso­bia ako mar­ke­tin­go­vý ťah. App­le sa sna­ží budo­vať čo naj­väč­šiu infor­mo­va­nosť o nad­chá­dza­jú­cej gene­rá­cii svo­jich smart hodi­niek, a je pri­naj­men­šom podoz­ri­vé, že sa tie­to zbe­ra­teľ­ské kusy obja­vu­jú tes­ne pred vyda­ním svoj­ho dlho oča­ká­va­né­ho nástup­cu. Ten by mal na trh prí­sť prá­ve začiat­kom toh­to roka.

zdroj: engad­get

Pridať komentár (0)