Apple Watch sú už na pre­daj!

Kika Besedičová / 26. januára 2015 / Tech a inovácie

Hodinky Apple Watch sú už za rohom, avšak na to, keď sa začnú ofi­ciálne pre­dá­vať, si budeme musieť ešte nie­koľko týž­dňov počkať. Apple Watch sa síce už teraz dajú zakú­piť na inter­nete, ide ale o zbe­ra­teľ­ské modely pomerne oby­čaj­ných hodi­niek z roku 1995, no cenovo sa zho­dujú s tými novými (cca 500€). Hodinky, ktoré môžete vidieť na pla­gátu niž­šie, roz­dá­vala spo­loč­nosť Apple ako dar­ček, ak ste uprag­ra­do­vali na ope­račný sys­tém Macin­tosh 7.5.

Cifer­ník je vyro­bený z brú­se­ného hli­níka a skla odol­ného proti poškria­ba­niu. Hodi­nové ručičky pôso­bia hravo, skoro až det­sky, avšak je na nich aj tak patrný mini­ma­lis­tický dizajn. A samoz­rejme nesmie chý­bať ani logo nakus­nu­tého jablka, v kal­sic­kej mno­ho­fa­reb­nej šty­li­zá­cii.

Na výber bolo z app­lov­ských hodi­niek a prog­ramu Con­flict Cat­cher. Nie­koľko kusov týchto app­lov­ských “sta­ro­žit­ností” je na pre­daj pro­stred­níc­tvom ser­veru originalapplewatch.com. Niž­šie sa tiež môžete pozrieť na auten­tické video, v kto­rom sú uží­va­te­ľom hodinky Apple Watch z roku 1995 pre­zen­to­vané.

Rov­nako ako pred dvad­sia­timi rokmi, aj teraz sa dá tvr­diť, že ony staré Apple Watch pôso­bia ako mar­ke­tin­gový ťah. Apple sa snaží budo­vať čo naj­väč­šiu infor­mo­va­nosť o nad­chá­dza­jú­cej gene­rá­cii svo­jich smart hodi­niek, a je pri­naj­men­šom podoz­rivé, že sa tieto zbe­ra­teľ­ské kusy obja­vujú tesne pred vyda­ním svojho dlho oča­ká­va­ného nástupcu. Ten by mal na trh prísť práve začiat­kom tohto roka.

zdroj: engad­get

Pridať komentár (0)