ARIS vám nájde naj­lep­šieho pria­teľa!

Martina Stremeňová / 28. november 2014 / Tools a produktivita

Roky sle­du­jem situ­áciu túla­vých zvie­rat na Slo­ven­sku. Prob­lém, ktorý vraj nie je dôle­žitý. Zviera je totiž v našom zákone kla­si­fi­ko­vané ako vec. Útulky a dob­ro­voľ­níci čelia nedos­tat-ku finan­cií, miesta a veľ­kej neochote ľudí. Každý deň zvá­dzajú boj s veter­nými mlynmi.
V kri­tike situ­ácie by som mohla pokra­čo­vať ešte hodiny, ale rov­nako viem nájsť veľa slov chvály pre ľudí, čo sa tento prob­lém roz­hodli rie­šiť. Jed­nými z nich sú aj autori pro­jektu ARIS.

ARIS som zare­gis­tro­vala pro­stred­níc­tvom súťaže Star­tup Wee­kend Žilina, kde dokonca skon­čili na tre­ťom mieste. So star­tupmi, kto­résa zau­jí­ma­júo pomoc zvie­ra­tám sa nestre­tá­vam často a okam­žite som o nich chcela zis­tiť­viac.
V skratke ide o systém pre správu útul­kov a karanténnych zaria­dení, ktorý zároveň posky­tuje zdra­votné záznamy zvie­rat vete­rinárom ako spo­plat­nenú službu. ARIS máza cieľ zjed­no­tiť inzer­ciu tulá­kov z celého Slo­ven­ska.

Ak sa vám v minu­losti stra­til pes mohli ste vyve­siť pla­gáty, zavo­lať do útulku, alebo naňho neprí­četne kri­čať v nádeji že sa vráti sám. V nie­kto­rých prí­pa­doch sa hľa­da­nie ani neko­nalo, neve­delo sa ako ani kde. So vzni­kom face­bo­oku prišla revolúcia v inzer­cii zvie­rat. Útulky sa začali zvi­di­teľ­ňo­vať pre ľudí, ktorí by sa k nim inak nedos­tali a zväčšil sa tým aj okruh dob­rovoľníkov a pris­pie­vateľov. Stále je však prob­le­ma­tické niečo nájsť v tom obrov­skom cha­ose sociál­nej siete. Určite sa však uká­zalo, že web je ľah­šou ces­tou k adop­cii zvie­raťa.

Sama som pod­ľahla mánii zdie­ľa­nia tulá­kov. Najprv to začalo jed­nou face­bo­oko­vou sku­pi­nou a momen­tálne moju nástenku zabe­rá­denne okolo sto zvie­rat, ktoré hľa­dajú pomoc. Aj tento sys­tém má však svoje medzery a mám pocit, že veľa z nich vie zapl­niť práve ARIS.

ARIS posúva inzer­ciu zvie­rat na ďalší level. Pop­ravde je to niečo, na čo som sama, ako člo­vek z oblasti IT a zvie­rací fana­tik, už neaký čas čakala. Ich stránka má výstižnú doménu utulky.sk, ktorú ľahko nájde každý maji­teľ stra­te­ného domá­ceho milá­čika. Pri každom kan­di­dá­tovi na nový domov máte popis jeho povahy, vek a infor­má­cie o zdra­vot­nom stave. Okrem toho máte mož­nosť jed­no­du­chého zdie­ľa­nia alebo napí­sa­nia komen­tá­rov na upres­ne­nie jeho popisu, čo zvy­šuje šance na adop­ciu. A pravdaže je tam to naj­dô­le­ži­tej­šie — magické tla­čidlo “adoptovať”, kto­rého stla­če­nie zachráni život.

Ďal­šou, z môjho pohľadu, skve­lou fun­kciou je fil­ter. Vyklikáte akého psa, mačku presne hľadáte, či ho chcete do bytu, k rodin­nému domu, či má byť vhodný k deťom alebo skôr na strá­že­nie. Mož­ností je pomerne dosťa verte mi, pri hľa­daní nového naj­lep­šieho pria­teľa je dobré vedieť že preňho máte správne pod­mienky. Web tiež ponúka zdie­ľa­nie inze­rá­tov na vašej stránke pomocu šikov­ných wid­ge­tov. To sa hodí­nie len pre ľudí, čo chcú robiť útul­kom reklamu, ale aj pre útulky samotné, ktoré už dnes majú vlastné weby a chceli by ARIS využí­vať.

Okrem inzer­cie systém ponúka už spomínané elek­tro­nické zdra­votné karty vete­rinárom, takz­vané eHe­alth karty. Táto fun­kcia by mala byťj ednou z ciest ako si na seba ARIS zarobí. eHe­alht karta bude, na roz­diel od inzer­cie pre útulky, spo­plat­ne­nou služ­bou. Som zve­davá aký bude zo strany vete­ri­ná­rov o túto fun­kciu záu­jem a koľko budú ochotní inves­to­vať.

Určite by som vedela vyme­no­vať množ­stvo vecí, čo podľa mňa v sys­téme chý­bajú. Na druhú stranu ide o pro­jekt v začiat­koch a mys­lím si, že aspoň z pohľadu inzer­cie a adop­cie zvie­rat sa posúva veľmi dob­rým sme­rom. Do istej miery vystihli pod­statu pro­cesu adop­cie zvieraťa, ktorý úspešne pre­bieha na sociálnych sieťach. Navyše mu dali lepšiu prehľad­nosť, zvýšili efek­ti­vitu a hlavne ho zjed­no­tili pre všetky útulky, ktoré sa ARIS roz­hodnú využiť.

Tento pro­jekt doka­zuje, že aj vo svete Star­tu­pov je miesto na pomá­ha­nie. A tým nemys­lím pomoc v hľa­daní nových fil­trov na obrázky, ale tú sku­točnú, ktorá doslova zachráni živú bytosť.

Zdroj: utulky.sk

Pridať komentár (0)