Artube — slo­ven­ský pro­jekt, ktorý ťa oble­čie do ume­nia

Ľubica Mervová / 28. apríla 2016 / Rozhovory

Jakub, Ondrej a Marek tvo­ria zau­jí­mavý a ori­gi­nálny pro­jekt Artube. Pre­dá­vajú tričká s potla­čou obra­zov slo­ven­ských umel­cov, čím nie­len zvi­di­teľ­ňujú ich tvorbu, ale ju aj pod­po­rujú. Navyše im záleží na tom, aby ich pro­dukty boli eko­lo­gické, čo je v dneš­nom tex­til­nom prie­mysle veľmi pozi­tívne. Táto ini­cia­tíva nás zau­jala a opý­tali sme sa ich pár otá­zok, aby sme sa o Artube dozve­deli viac.

Zdra­vím páni, môžete nám pred­sta­viť pro­jekt Artube? Čo je jeho hlav­nou myš­lien­kou?

Jakub: Hlav­nou myš­lien­kou Artube bolo pri­niesť kva­litné tričká na slo­ven­ský trh. Keďže ponuka je dnes vysoká, chceli sme sa odlí­šiť. Oslo­vili sme zná­mych i menej zná­mych slo­ven­sko-čes­kých umel­cov, ktorí boli ochotní nám sprí­stup­niť svoje dizajny a išli sme do toho. Prvot­nou ideou bolo ponúk­nuť ľuďom ume­lecky hod­notné oble­če­nie, ktoré je aj eko­lo­gicky nezá­vadné.

Kto stojí za týmto pro­jek­tom a ako vzni­kol

Ondrej: Za týmto pro­jek­tom stoja traja ľudia — Marek Cha­lány, Jakub Tovar­ňan­ský a Ondrej Turza. Samotný nápad robiť tričká, bol na stole už asi 5 rokov dozadu. Pôvodne sme chceli tento pro­jekt roz­bie­hať siedmi, pri­čom sme nemali jasný cieľ a ani toľko potrebné finan­cie. Vtedy to nemohlo dopad­núť inak ako fai­lom a tak sme to po pár stret­nu­tiach zaba­lili a išli rad­šej von. Na pro­jekt sa postu­pom času zabudlo.

Oži­ve­nie nastalo, až keď sme pred pár rokmi nav­ští­vili ver­ni­sáž nášho kama­ráta, zná­meho slo­ven­ského maliara Michala Čer­nu­šáka v pries­to­roch kul­túr­neho cen­tra A4. Vtedy sme si pove­dali, že by bolo dobré znova oži­viť nápad tla­čiť ume­nie na tričká. Stretli sme sa teda znova, ten­to­raz už iba traja a začali pri­pra­vo­vať plán ako ďalej.

8

Ako dlho trvala príp­rava pro­jektu pred spus­te­ním? Čo všetko ste museli vyrie­šiť?

Marek: Pra­vi­delne sme sa stre­tá­vali asi 3 — 4 mesiace pred zalo­že­ním spo­loč­nosti a dlhé hodiny zis­ťo­vali, čo všetko budeme potre­bo­vať uro­biť pre to, aby sme mohli začať. Neskôr, od zalo­že­nia spo­loč­nosti až po ofi­ciálne uve­de­nie pro­duk­tov na trh a prvý pre­daný kus, to zabralo ďal­šie 3 mesiace, takže dokopy niečo cez pol roka. Člo­vek si na začiatku ani neuve­do­muje, koľko práce je za kaž­dou jed­nou malič­kos­ťou a koľko ďal­ších úloh sa objaví, až jednu vyrie­šite. Z toho všet­kého nám zabralo asi naj­viac času prog­ra­mo­va­nie samot­ného e-shopu a tvorba brand designu.

Teraz už vieme, že ak by sme to rie­šili znova, veľa vecí spra­víme inak, rých­lej­šie a kva­lit­nej­šie. Sme len ľudia a ako každý, učíme sa na vlast­ných chy­bách. Pre tých, ktorí momen­tálne uva­žujú nad tým, že si zalo­žia vlastnú spo­loč­nosť a začnú pod­ni­kať, by sme chceli odká­zať, že tie naj­väč­šie roz­hod­nu­tia je potrebné pri­jí­mať až po dôklad­nom uvá­žení a pries­kume.

Artube spo­lu­pra­cuje so slo­ven­skými umel­cami. Podľa čoho si umel­cov vybe­ráte?

Marek: Spo­čiatku sme oslo­vili ľudí z nášho oko­lia a našich pria­te­ľov, ktorí sú záro­veň výtvar­nými umel­cami. Umel­cov si zatiaľ vybe­ráme hlavne podľa ochoty spo­lu­pra­co­vať s nami. Do budúc­nosti však chceme oslo­viť oveľa šir­šie spek­trum umel­cov a už teraz usi­lovne pra­cu­jeme na tom, aby sme ich pre náš e-shop zís­kali čo naj­viac.

2

S kým aktu­álne spo­lu­pra­cu­jete?

Jakub: Momen­tálne spo­lu­pra­cu­jeme s pia­timi umel­cami zo Slo­ven­ska a z Česka — Micha­lom Čer­nu­šá­kom, Oľgou Paš­té­ko­vou, Ale­xom Zeli­nom, Pet­rou Svo­bo­do­vou a Pet­rou Žiač­ko­vou. V radoch našich umel­cov čoskoro pri­ví­tame Janu Maj­lá­tovú a Domi­niku Žákovú, pri­čom od kaž­dej z nich uve­dieme do ponuky jedno nové tričko.

Ak by nie­kto, kto maľuje, kreslí či tvorí gra­fiku chcel s vami spo­lu­pra­co­vať, môže vás oslo­viť?

Jakub: Samoz­rejme. Napí­sať nám môže každý, kto by mal záu­jem s nami spo­lu­pra­co­vať. Ide­álne na našu e-mai­lovú adresu artube@artube.sk alebo na našu face­bo­okovú fan­page. Radi sa s kým­koľ­vek stret­neme a pre­be­rieme mož­nosti spo­lu­práce. Našou filo­zo­fiou je spá­ja­nie dob­rého umelca a kva­lit­ného trička.

4

Prečo práve názov Artube?

Ondrej: ARTUBE vzniklo podľa obalu, do kto­rého tričko balíme. Jedná sa o tubu z recyk­lo­va­ného papiera — ART (ume­nie) + TUBE (tuba) = ARTUBE — myš­lienka je teda taká, že dopra­víme ume­nie cez tubu až priamo k vám :). “Tube” ma aj ďal­šie významy v anglič­tine, ktoré sa nám páčili, a preto sme si tento názov vybrali.

Prečo bol pre vás pri tvorbe tri­čiek pod­statný Earth­Po­si­tive mate­riál?

Ondrej: Earth­po­si­tive je kolek­cia, kde sa pri výrobe využí­vajú výhradne obno­vi­teľné zdroje, sú bio a v súlade s etic­kými štan­dardmi Fair­trade. Mnoho ľudí si neuve­do­muje, že tex­tilný prie­my­sel je jed­ným z naj­väč­ších zne­čis­ťo­va­te­ľov našej pla­néty. A nie­len to. Na výrobu oble­če­nia sa míňa neuve­ri­teľné množ­stvo zdro­jov, ako je voda (pri pes­to­vaní a čis­tení bavlny) a ener­gie, pri­čom samotná výroba sa veľmi často odo­hráva za neľud­ských pod­mie­nok. Keď člo­vek pozná a uve­do­muje si tieto sku­toč­nosti, je na správ­nej ceste k tomu, aby s tým začal niečo robiť. Svet sa spa­siť nechys­táme, ale záleží nám na tom, čo sa deje okolo nás.

6

Z pre­daja kaž­dého trička idú 2 € na dob­ro­čin­nosť. Čo kon­krétne z tohto výťažku pod­po­ru­jete?

Marek: Momen­tálne pod­po­ru­jeme dve nezis­kové dob­ro­činné orga­ni­zá­cie. Clo­wn­doc­tors a Pes v núdzi. Aktu­álny pre­dajný model sa však nepo­da­rilo pre­ta­viť do roz­um­nej­šej pod­pory pre tieto pro­jekty, tak ako sme si pred­sta­vo­vali. Preto momen­tálne sklo­ňu­jeme iné spô­soby, keďže pomoc nezis­ko­vým pro­jek­tom je jedna z našich pri­orít. Naj­čas­tej­šie sa roz­prá­vame o novom pro­jekte Dob­rého obchodu na Sashe.sk.

Čo je podľa vás naj­pod­stat­nej­šie, ak sa nie­kto chce uplat­niť na slo­ven­skom trhu s oble­če­ním?

Jakub: Toto je veľmi zlo­žitá otázka. Podľa našich pred­stáv by bolo prvo­radé mať kva­litný a ori­gi­nálny pro­dukt, niečo, čo ľudí zaujme a osloví. Avšak rea­lita je tro­chu iná. Na Slo­ven­sku je, bohu­žiaľ, ešte stále malé pove­do­mie o tzv. spo­lo­čen­skej zod­po­ved­nosti, alebo o eko­lo­gic­kom prí­stupe k svojmu oko­liu. Máme pocit, že u mno­hých stále víťazí ako hlavný čini­teľ nízka cena. Bez ohľadu na to, čo za výro­bou pro­duktu naozaj je. Avšak takéto niečo sa nedá zme­niť zo dňa na deň. Ďal­šie dôle­žité čini­tele sú naprí­klad výroba, dis­tri­bú­cia a mar­ke­ting. V nie­kto­rých oblas­tiach máme ešte sla­biny.

3

Je možné vaše tričká pris­pô­so­biť požia­dav­kám zákaz­ní­kov? Ak by som chcela napr. motív R.I.P.IČKY na biele dám­ske tričko veľ­kosti M?

Marek: V tejto chvíli máme v ponuke len tričká urči­tých farieb, avšak už čoskoro plá­nu­jeme prejsť na nový model pre­daja — ponúk­nuť zákaz­ní­kom viac mož­ností, výber z väč­šieho počtu desig­nov a mož­nosť vytla­čiť si design na šir­šiu farebnú škálu. Rôzne veľ­kosti a typy sú samoz­rej­mosť. Jed­no­du­cho, chceme byť viac pružní a varia­bilní.

Čo chys­táte do budúcna? Aké má Artube plány?

Ondrej: Momen­tálne pra­cu­jeme na tom, aby sme pre náš web pri­lá­kali čo naj­väč­šie množ­stvo umel­cov, vytvo­rili im pro­fily a mohli zve­rej­niť nové dizajny pre zákaz­ní­kov. Našim cie­ľom je mať čo naj­väč­šiu data­bázu slo­ven­ských a čes­kých umel­cov, ktorí by chceli ponú­kať svoje ume­nie cez ARTUBE. Tak­tiež by sme postupne chceli začať ponú­kať aj iné pro­dukty ako sú tričká a to naprí­klad tašky, mikiny a iné druhy oble­če­nia.

Pridať komentár (0)