Artu­be — slo­ven­ský pro­jekt, kto­rý ťa oble­čie do ume­nia

Ľubica Mervová / 28. apríla 2016 / Rozhovory

Jakub, Ondrej a Marek tvo­ria zau­jí­ma­vý a ori­gi­nál­ny pro­jekt Artu­be. Pre­dá­va­jú trič­ká s potla­čou obra­zov slo­ven­ských umel­cov, čím nie­len zvi­di­teľ­ňu­jú ich tvor­bu, ale ju aj pod­po­ru­jú. Navy­še im zále­ží na tom, aby ich pro­duk­ty boli eko­lo­gic­ké, čo je v dneš­nom tex­til­nom prie­mys­le veľ­mi pozi­tív­ne. Táto ini­cia­tí­va nás zau­ja­la a opý­ta­li sme sa ich pár otá­zok, aby sme sa o Artu­be dozve­de­li viac.

Zdra­vím páni, môže­te nám pred­sta­viť pro­jekt Artu­be? Čo je jeho hlav­nou myš­lien­kou?

Jakub: Hlav­nou myš­lien­kou Artu­be bolo pri­niesť kva­lit­né trič­ká na slo­ven­ský trh. Keď­že ponu­ka je dnes vyso­ká, chce­li sme sa odlí­šiť. Oslo­vi­li sme zná­mych i menej zná­mych slo­ven­sko-čes­kých umel­cov, kto­rí boli ochot­ní nám sprí­stup­niť svo­je dizaj­ny a išli sme do toho. Prvot­nou ide­ou bolo ponúk­nuť ľuďom ume­lec­ky hod­not­né oble­če­nie, kto­ré je aj eko­lo­gic­ky nezá­vad­né.

Kto sto­jí za tým­to pro­jek­tom a ako vzni­kol

Ondrej: Za tým­to pro­jek­tom sto­ja tra­ja ľudia — Marek Cha­lá­ny, Jakub Tovar­ňan­ský a Ondrej Tur­za. Samot­ný nápad robiť trič­ká, bol na sto­le už asi 5 rokov doza­du. Pôvod­ne sme chce­li ten­to pro­jekt roz­bie­hať sied­mi, pri­čom sme nema­li jas­ný cieľ a ani toľ­ko potreb­né finan­cie. Vte­dy to nemoh­lo dopad­núť inak ako fai­lom a tak sme to po pár stret­nu­tiach zaba­li­li a išli rad­šej von. Na pro­jekt sa postu­pom času zabud­lo.

Oži­ve­nie nasta­lo, až keď sme pred pár rok­mi nav­ští­vi­li ver­ni­sáž náš­ho kama­rá­ta, zná­me­ho slo­ven­ské­ho malia­ra Micha­la Čer­nu­šá­ka v pries­to­roch kul­túr­ne­ho cen­tra A4. Vte­dy sme si pove­da­li, že by bolo dob­ré zno­va oži­viť nápad tla­čiť ume­nie na trič­ká. Stret­li sme sa teda zno­va, ten­to­raz už iba tra­ja a zača­li pri­pra­vo­vať plán ako ďalej.

8

Ako dlho trva­la príp­ra­va pro­jek­tu pred spus­te­ním? Čo všet­ko ste muse­li vyrie­šiť?

Marek: Pra­vi­del­ne sme sa stre­tá­va­li asi 3 — 4 mesia­ce pred zalo­že­ním spo­loč­nos­ti a dlhé hodi­ny zis­ťo­va­li, čo všet­ko bude­me potre­bo­vať uro­biť pre to, aby sme moh­li začať. Neskôr, od zalo­že­nia spo­loč­nos­ti až po ofi­ciál­ne uve­de­nie pro­duk­tov na trh a prvý pre­da­ný kus, to zabra­lo ďal­šie 3 mesia­ce, tak­že doko­py nie­čo cez pol roka. Člo­vek si na začiat­ku ani neuve­do­mu­je, koľ­ko prá­ce je za kaž­dou jed­nou malič­kos­ťou a koľ­ko ďal­ších úloh sa obja­ví, až jed­nu vyrie­ši­te. Z toho všet­ké­ho nám zabra­lo asi naj­viac času prog­ra­mo­va­nie samot­né­ho e-sho­pu a tvor­ba brand desig­nu.

Teraz už vie­me, že ak by sme to rie­ši­li zno­va, veľa vecí spra­ví­me inak, rých­lej­šie a kva­lit­nej­šie. Sme len ľudia a ako kaž­dý, učí­me sa na vlast­ných chy­bách. Pre tých, kto­rí momen­tál­ne uva­žu­jú nad tým, že si zalo­žia vlast­nú spo­loč­nosť a začnú pod­ni­kať, by sme chce­li odká­zať, že tie naj­väč­šie roz­hod­nu­tia je potreb­né pri­jí­mať až po dôklad­nom uvá­že­ní a pries­ku­me.

Artu­be spo­lu­pra­cu­je so slo­ven­ský­mi umel­ca­mi. Pod­ľa čoho si umel­cov vybe­rá­te?

Marek: Spo­čiat­ku sme oslo­vi­li ľudí z náš­ho oko­lia a našich pria­te­ľov, kto­rí sú záro­veň výtvar­ný­mi umel­ca­mi. Umel­cov si zatiaľ vybe­rá­me hlav­ne pod­ľa ocho­ty spo­lu­pra­co­vať s nami. Do budúc­nos­ti však chce­me oslo­viť ove­ľa šir­šie spek­trum umel­cov a už teraz usi­lov­ne pra­cu­je­me na tom, aby sme ich pre náš e-shop zís­ka­li čo naj­viac.

2

S kým aktu­ál­ne spo­lu­pra­cu­je­te?

Jakub: Momen­tál­ne spo­lu­pra­cu­je­me s pia­ti­mi umel­ca­mi zo Slo­ven­ska a z Čes­ka — Micha­lom Čer­nu­šá­kom, Oľgou Paš­té­ko­vou, Ale­xom Zeli­nom, Pet­rou Svo­bo­do­vou a Pet­rou Žiač­ko­vou. V radoch našich umel­cov čosko­ro pri­ví­ta­me Janu Maj­lá­to­vú a Domi­ni­ku Žáko­vú, pri­čom od kaž­dej z nich uve­die­me do ponu­ky jed­no nové trič­ko.

Ak by nie­kto, kto maľu­je, kres­lí či tvo­rí gra­fi­ku chcel s vami spo­lu­pra­co­vať, môže vás oslo­viť?

Jakub: Samoz­rej­me. Napí­sať nám môže kaž­dý, kto by mal záu­jem s nami spo­lu­pra­co­vať. Ide­ál­ne na našu e-mai­lo­vú adre­su [email protected] ale­bo na našu face­bo­oko­vú fan­pa­ge. Radi sa s kým­koľ­vek stret­ne­me a pre­be­rie­me mož­nos­ti spo­lu­prá­ce. Našou filo­zo­fi­ou je spá­ja­nie dob­ré­ho umel­ca a kva­lit­né­ho trič­ka.

4

Pre­čo prá­ve názov Artu­be?

Ondrej: ARTU­BE vznik­lo pod­ľa oba­lu, do kto­ré­ho trič­ko balí­me. Jed­ná sa o tubu z recyk­lo­va­né­ho papie­ra — ART (ume­nie) + TUBE (tuba) = ARTU­BE — myš­lien­ka je teda taká, že dopra­ví­me ume­nie cez tubu až pria­mo k vám :). “Tube” ma aj ďal­šie význa­my v anglič­ti­ne, kto­ré sa nám páči­li, a pre­to sme si ten­to názov vybra­li.

Pre­čo bol pre vás pri tvor­be tri­čiek pod­stat­ný Earth­Po­si­ti­ve mate­riál?

Ondrej: Earth­po­si­ti­ve je kolek­cia, kde sa pri výro­be využí­va­jú výhrad­ne obno­vi­teľ­né zdro­je, sú bio a v súla­de s etic­ký­mi štan­dard­mi Fair­tra­de. Mno­ho ľudí si neuve­do­mu­je, že tex­til­ný prie­my­sel je jed­ným z naj­väč­ších zne­čis­ťo­va­te­ľov našej pla­né­ty. A nie­len to. Na výro­bu oble­če­nia sa míňa neuve­ri­teľ­né množ­stvo zdro­jov, ako je voda (pri pes­to­va­ní a čis­te­ní bavl­ny) a ener­gie, pri­čom samot­ná výro­ba sa veľ­mi čas­to odo­hrá­va za neľud­ských pod­mie­nok. Keď člo­vek pozná a uve­do­mu­je si tie­to sku­toč­nos­ti, je na správ­nej ces­te k tomu, aby s tým začal nie­čo robiť. Svet sa spa­siť nechys­tá­me, ale zále­ží nám na tom, čo sa deje oko­lo nás.

6

Z pre­da­ja kaž­dé­ho trič­ka idú 2 € na dob­ro­čin­nosť. Čo kon­krét­ne z toh­to výťaž­ku pod­po­ru­je­te?

Marek: Momen­tál­ne pod­po­ru­je­me dve nezis­ko­vé dob­ro­čin­né orga­ni­zá­cie. Clo­wn­doc­tors a Pes v núdzi. Aktu­ál­ny pre­daj­ný model sa však nepo­da­ri­lo pre­ta­viť do roz­um­nej­šej pod­po­ry pre tie­to pro­jek­ty, tak ako sme si pred­sta­vo­va­li. Pre­to momen­tál­ne sklo­ňu­je­me iné spô­so­by, keď­že pomoc nezis­ko­vým pro­jek­tom je jed­na z našich pri­orít. Naj­čas­tej­šie sa roz­prá­va­me o novom pro­jek­te Dob­ré­ho obcho­du na Sashe.sk.

Čo je pod­ľa vás naj­pod­stat­nej­šie, ak sa nie­kto chce uplat­niť na slo­ven­skom trhu s oble­če­ním?

Jakub: Toto je veľ­mi zlo­ži­tá otáz­ka. Pod­ľa našich pred­stáv by bolo prvo­ra­dé mať kva­lit­ný a ori­gi­nál­ny pro­dukt, nie­čo, čo ľudí zauj­me a oslo­ví. Avšak rea­li­ta je tro­chu iná. Na Slo­ven­sku je, bohu­žiaľ, ešte stá­le malé pove­do­mie o tzv. spo­lo­čen­skej zod­po­ved­nos­ti, ale­bo o eko­lo­gic­kom prí­stu­pe k svoj­mu oko­liu. Máme pocit, že u mno­hých stá­le víťa­zí ako hlav­ný čini­teľ níz­ka cena. Bez ohľa­du na to, čo za výro­bou pro­duk­tu naozaj je. Avšak také­to nie­čo sa nedá zme­niť zo dňa na deň. Ďal­šie dôle­ži­té čini­te­le sú naprí­klad výro­ba, dis­tri­bú­cia a mar­ke­ting. V nie­kto­rých oblas­tiach máme ešte sla­bi­ny.

3

Je mož­né vaše trič­ká pris­pô­so­biť požia­dav­kám zákaz­ní­kov? Ak by som chce­la napr. motív R.I.P.IČKY na bie­le dám­ske trič­ko veľ­kos­ti M?

Marek: V tej­to chví­li máme v ponu­ke len trič­ká urči­tých farieb, avšak už čosko­ro plá­nu­je­me prejsť na nový model pre­da­ja — ponúk­nuť zákaz­ní­kom viac mož­nos­tí, výber z väč­šie­ho počtu desig­nov a mož­nosť vytla­čiť si design na šir­šiu fareb­nú šká­lu. Rôz­ne veľ­kos­ti a typy sú samoz­rej­mosť. Jed­no­du­cho, chce­me byť viac pruž­ní a varia­bil­ní.

Čo chys­tá­te do budúc­na? Aké má Artu­be plá­ny?

Ondrej: Momen­tál­ne pra­cu­je­me na tom, aby sme pre náš web pri­lá­ka­li čo naj­väč­šie množ­stvo umel­cov, vytvo­ri­li im pro­fi­ly a moh­li zve­rej­niť nové dizaj­ny pre zákaz­ní­kov. Našim cie­ľom je mať čo naj­väč­šiu data­bá­zu slo­ven­ských a čes­kých umel­cov, kto­rí by chce­li ponú­kať svo­je ume­nie cez ARTU­BE. Tak­tiež by sme postup­ne chce­li začať ponú­kať aj iné pro­duk­ty ako sú trič­ká a to naprí­klad taš­ky, miki­ny a iné dru­hy oble­če­nia.

Pridať komentár (0)