Ashton Kutcher a jeho majstrovská práca so startupmi. Ako a prečo investuje?

Jakub Horváth / 14. júna 2018 / Startupy

 • Ash­tona sa ľu­dia často pý­tajú, akú má stra­té­giu pri in­ves­to­vaní do star­tu­pov.
 • On tvrdí, že ne­fi­nan­cuje rôzne fázy star­tu­pov, ale bri­lant­ných ľudí, ktorí sa sna­žia vy­rie­šiť ne­jaký prob­lém.
 • Za­me­ra­ním sa na tento jed­no­du­chý cieľ tak umož­ňuje ši­kov­ným ľu­ďom vy­tvo­riť lep­šie zaj­trajšky.
zdroj: Startup Daily
 • Ash­tona sa ľu­dia často pý­tajú, akú má stra­té­giu pri in­ves­to­vaní do star­tu­pov.
 • On tvrdí, že ne­fi­nan­cuje rôzne fázy star­tu­pov, ale bri­lant­ných ľudí, ktorí sa sna­žia vy­rie­šiť ne­jaký prob­lém.
 • Za­me­ra­ním sa na tento jed­no­du­chý cieľ tak umož­ňuje ši­kov­ným ľu­ďom vy­tvo­riť lep­šie zaj­trajšky.

Ash­tona sa ľu­dia často pý­tajú, ako si vy­berá star­tupy, v akej fáze, aké met­riky sle­duje, čo sa týka ná­vrat­nosti a na aký sek­tor sa za­me­riava. On tvrdí, že ne­fi­nan­cuje rôzne fázy star­tu­pov, ale pro­ak­tívne fi­nan­cuje bri­lant­ných ľudí, ktorí rie­šia ne­jaký ná­ročný prob­lém. Za­me­ra­nie sa na tento jed­no­du­chý cieľ tak umož­ňuje skve­lým pod­ni­ka­te­ľom vy­tvo­riť lep­šie zaj­trajšky, čo je zá­kla­dom jeho in­ves­tič­nej stra­té­gie.

Ash­to­nova for­mula

Ash­ton ne­in­ves­tuje do star­tu­pov, ktoré dô­sledne sle­dujú svoje eko­no­mické uka­zo­va­tele a sna­žia sa do­siah­nuť naj­vyš­šiu hod­notu. On si vy­berá tie naj­lep­šie a naj­jas­nej­šie, pre­tože mi­luje pra­co­vať s tými naj­ši­kov­nej­šími ľuďmi na svete, ktorí rie­šia naj­väč­šie vý­zvy.

Zva­žuje svoje in­ves­tí­cie na zá­klade dvoch fak­to­rov:

 • ná­vrat­nosť
 • šťas­tie

In­ves­tuje do pro­jek­tov, kto­rých ná­vrat­nosť je šesť až de­sať ná­so­bok in­ves­tí­cie v prie­behu pia­tich, ôs­mich až de­sia­tich ro­kov. Ale toto nie je je­di­ným fak­to­rom. Ak ľu­dia ro­bia prácu, ktorá ich robí šťast­nými a spo­loč­nosť je pre­sved­čená o tom, že je schopná vrá­tiť danú in­ves­tí­ciu, tak je to in­ves­tí­cia, ktorá stojí za to. Zdá sa, že je to prí­liš in­tu­itívne, ale sku­točne to fun­guje – jeho prvá in­ves­tí­cia pri­náša osem až de­väť ná­sobné vý­nosy.

Nauč sa čo ne­vieš

Je jed­no­du­ché mať celý tím ma­te­ma­ti­kov, ktorí ti pre­lo­žia čísla do ľud­ského ja­zyka, ale mal by si sa na­učiť roz­umieť čís­lam aj sám. Av­šak nie vždy je to len o čís­lach. Nie­kedy spo­loč­nosť s naj­men­šími príj­mami je naj­cen­nej­šia a spo­loč­nosť s naj­vyš­šou su­mou príj­mov je naj­me­nej hod­notná.

Čo hľadá v za­kla­da­te­ľoch

Keď Ash­ton roz­mýšľa nad in­ves­tí­ciou, tak si je ve­domý toho, s tým člo­ve­kom bude spo­lu­pra­co­vať päť až de­sať ro­kov. Preto u týchto ľudí vy­hľa­dáva tieto vlast­nosti:

 1. Od­bor­nosť
 2. Dr­zosť
 3. Úče­lo­vosť
 4. Cha­rizma

Na čo treba dá­vať po­zor u za­kla­da­te­ľov

Za­kla­da­teľ môže ro­biť veľa vecí, kto­rými sa môže zle od­pre­zen­to­vať, ale tu sú tri hlavné:

 1. Má po­chybné zá­sady
 2. Ne­dos­ta­tok od­bor­nosti
 3. Ne­dos­ta­tok času na pre­ja­ve­nie úcty k ľu­ďom

Jeho rola ako in­ves­tora v roz­voji star­tupu

Ash­ton verí, že práca in­ves­tora je oveľa dô­le­ži­tej­šia než len na­liať do spo­loč­nosti pe­niaze. Ide o to, aby spo­loč­nosti po­sky­to­val od­borné zna­losti, in­te­li­gen­ciu a ko­nek­ti­vitu. Roz­voj spo­loč­nosti z po­zí­cie in­ves­tora môže byť na­sle­dovný:

 1. Va­li­dá­cia v po­čia­toč­nom štá­diu
 2. Ná­pad
 3. Zvý­šiť sú­časnú hod­notu spo­loč­nosti
 4. Pre­niesť túto hod­notu k zá­kaz­ní­kom
 5. Vy­tvo­riť spätnú väzbu
 6. Uis­tiť sa, že zá­kaz­níci oce­nia pro­dukt
 7. Vy­tvo­riť spätnú väzbu me­dzi zá­kaz­ní­kom a vý­vo­jom pro­duktu, aby tak zá­kaz­ník mo­hol zlep­šo­vať pro­dukt
 8. Vy­bu­do­vať spo­loč­nosť
 9. Pre­na­jať a na­pl­niť po­čia­točné ka­pa­city
 10. Nájsť vhodný trh pre pro­dukt
 11. Za­bez­pe­čiť, aby na tomto trhu boli za­sia­hnutí všetci cie­ľoví zá­kaz­níci
 12. Vy­tvá­rať tímy
 13. Zvy­šo­vať príjmy

Zdroj: Tech Crunch

Pridať komentár (0)