Aston Martin predstavil vlastnú značku elektromobilov

Nastasia Andrejkovičová / 16. mája 2018 / Auto

zdroj: autocosmos.com
  • Elek­tro­mo­bily sa tla­čia na trh z pro­duk­cie už tak­mer kaž­dej au­to­mo­bilky.
  • As­ton Mar­tin ne­za­os­táva a pred­sta­vuje sa­mos­tatnú značku elek­tro­mo­bi­lov.
  • V pláne na najb­liž­šie roky je elek­trické SUV po vzore po­sledne pred­sta­ve­ného kon­ceptu.

As­ton Mar­tin La­gonda je pô­vodne nie prí­liš di­zaj­novo po­da­rený štvor­d­ve­rový se­dan z 80. ro­kov mi­nu­lého sto­ro­čia, ale zá­ro­veň aj no­vo­dobý „re­make“ tohto mo­delu za tak­mer pol mi­li­óna, kto­rých sa od roku 2015 vy­ro­bilo len 200 ku­sov.

Na au­to­sa­lóne v Že­neve sme boli sved­kami staro-no­vého pred­sta­ve­nia značky La­gonda, keď As­ton Mar­tin pred­sta­vil, akým sme­rom sa bude v ďa­le­kej bu­dúc­nosti ube­rať a táto elek­trická ví­zia ne­sie ná­zov La­gonda Vi­sion Con­cept.

Oži­ve­ním jed­ného z naj­zná­mej­ších náz­vov v mo­to­rizme sme vy­tvo­rili je­di­nečnú prí­le­ži­tosť, ktorá nám umož­ňuje zba­viť sa prí­stupu z 20. sto­ro­čia a na­miesto toho na­vrho­vať autá podľa po­žia­da­viek, že­laní a po­trieb 21. sto­ro­čia.“ uvie­dol vý­konný ria­di­teľ spo­loč­nosti As­ton Mar­tin, Dr. Andy Pal­mer

Ty­pic­kým zna­kom všet­kých do­te­raj­ších mo­de­lov As­ton Mar­tin bola veľká ka­pota, ktorá scho­vá­vala šesť, osem alebo dva­násť val­cové mo­tory, no pri tomto kon­cepte ka­pota tak­mer úplne ab­sen­tuje. Dô­vo­dom je, ako som už spo­mí­nala, že jeho po­hon je čisto elek­trický. Ba­té­rie sú ulo­žené v pod­lahe a elek­tro­mo­tory na ná­pra­vách, čo di­zaj­né­rom po­núka veľký pries­tor na lu­xusný, špor­tový, ro­dinný alebo ako­koľ­vek la­dený in­te­riér.

As­ton Mar­tin La­gonda nie je len ná­zov tohto kon­ceptu, ale sa­mos­tatná nová značka elek­tro­mo­bi­lov, ktorá je pre­d­zves­ťou vstupu au­to­mo­bilky As­ton Mar­tin na trh, ako kon­ku­ren­cia pre stále sa viac roz­ši­ru­júci seg­ment elek­tro­mo­bi­lov a to od lu­xus­ných až po špor­tové či úžit­kové vo­zidlá.

Naj­nov­ším mo­de­lom zo sé­rie značky La­gonda by malo byť plne elek­tricky po­há­ňané SUV, ktoré má v pláne za­mie­šať karty na trhu.

„La­gonda SUV si za­chová od­vážny vzhľad že­nev­ského Vi­sion Con­cept. La­gonda je lu­xusná značka, ktorá je zá­ro­veň po­sta­vená na mo­der­ných tech­no­ló­giách. Bude ako žiadne iné SUV na trhu, takže jeho vzhľad musí od­rá­žať novú re­a­litu a po­slú­žiť ako vzor do bu­dúc­nosti, v kto­rej majú naj­dô­le­ži­tej­šie a najp­res­tíž­nej­šie au­to­mo­bily stále svoje miesto.“ po­ve­dal vý­konný ria­di­teľ As­ton Mar­tin, Mar­tin Ma­rek Re­ich­man

Čo mô­žeme od La­gonda SUV oča­ká­vať ?

Pr­vou z viac me­nej is­tých veci je ozaj vy­soká ce­novka, ktorá je u tejto au­to­mo­bilky už viac me­nej sa­moz­rej­mos­ťou. Av­šak za prav­de­po­dobne po­riadny ba­lík pe­ňazí by sme mohli zís­kať elek­trické SUV s do­jaz­dom okolo 600 km a to vďaka po­u­ži­tiu vý­kon­ných ba­té­rií.

Za­tiaľ však au­to­mo­bilka tají in­for­má­cie, či sa tech­no­ló­gie na elek­trický po­hon a sa­motné ba­té­rie budú vy­ví­jať a vy­rá­bať in­terne alebo sa o ich vý­voj pop­rí­pade aj vý­robu po­stará ex­terný vý­robca. Mo­del by sa mal na trh do­stať už v roku 2021, a tak na za­pra­co­va­nie no­vého druhu ba­té­rií s vý­razne niž­ším ča­som na­bí­ja­nia ne­os­táva až tak veľa času, ako by sa mohlo na prvý po­hľad zdať.

Za­tiaľ na­ozaj nie je viac in­for­má­cií o tomto mo­dely, av­šak je len otáz­kou času kedy sa na po­vrch do­stanú nové a nové in­for­má­cie, na­koľko dá­tum od­ha­le­nia sa bude po­maly ale isto blí­žiť a au­to­mo­bilka do­zaista plá­nuje udr­žať okolo tohto mo­delu isté na­pä­tie a zve­da­vosť.

zdroj: ne­wat­las.com; thed­rive.com; auto123.com

Pridať komentár (0)