Astro­nó­mo­via potvr­dili novú “Zem”, a to hneď pri najb­liž­šej hviezde

Lýdia Repová / 28. augusta 2016 / Zaujímavosti

Exis­ten­cia pla­néty s meno­mom Pro­xima b bola pri­tom zis­tená už v roku 2013.

Európ­ske južné obser­va­tó­rium defi­ni­tívne ale ozná­milo túto skvelú novinku len pred nedáv­nom. Jedná sa o pla­nétku obie­ha­júcu okolo hviezdy Pro­xima Cen­tauri. Tá je práve najb­liž­šou hviez­dou v našom sused­stve. Nachá­dza sa pri­bližne vo vzdia­le­nosti 4 sve­tel­ných rokov. Naroz­diel od Slnka je men­šia a o skoro polo­vicu chlad­nej­šia, keďže sa jedná o čer­venú trpas­li­čiu hviezdu. Tak isto nemá ani dosta­točnú svie­ti­vosť ako naša hviezda.

foto: space.com

vev

foto: theguardian.com

Pro­xima b

foto: nationalgeographic.com

Ide o pla­nétu kamen­ného povr­chu, s hmot­nos­ťou pri­bližne 1.3 násobku Zeme, ktorá obieha okolo svo­jej hviezdy vo vzdia­le­nosti sedem mili­ó­nov kilo­met­rov, čo je ešte menej ako Mer­kúr okolo Slnka. Okolo Pro­ximi Cen­turi obehne raz za 11 dní. Napriek všet­kým fak­to­rom sa práve Pro­xima B nachá­dza v takz­va­nej obý­va­teľ­nej zóne a mala by obsa­ho­vať aj tekuté sku­pen­stvo vody. To je však zatiaľ len nepo­tvr­dené a v štá­diu doha­dov. Ďal­šími pozo­ro­va­niami by sa malo odha­liť či je daná pla­néta obý­va­teľná. Keďže sa nachá­dza pri hviezde, ktorá vyža­ruje ultra­fia­lové a rön­tge­nové žia­re­nie v množ­stve, ktoré je nebez­peč­nej­šie pre vznik života. Prvé náznaky, že exis­tuje v našej “blíz­kosti” pla­néta podobná tej našej sa obja­vili už v roku 2013, no neboli ešte potvr­dené.

Zdroj: theguardian.com zdroj titul­nej foto: space.com

Pridať komentár (0)