Auto­pi­lot Modelu S zabrá­nil nehode. Tesle mokrá vozovka nevadí

Rišo Néveri / 30. október 2015 / Tools a produktivita

Odkedy Tesla vypus­tila soft­vé­rovú aktu­ali­zá­ciu pre Modely S, auto­pi­lo­tom sa hemží inter­net. Neik­torí tes­tujú, nie­ktorí sa nechajú pre­viesť Ame­ri­kou, nie­ktorí robia jed­no­du­cho blbosti a sú aj takí, kto­rých auto­pi­lot zachrá­nil!

Toto super video, ktoré je snáď lep­šie ako ľubo­voľná reklama na Teslu sa poda­rilo zachy­tiť v Seattli. Jon Hall je svojmu Modelu S P85D zrejme veľmi vďačný. V stredu nahral na inter­net video, ktoré sa ihneď dostalo do médií a oble­telo You­Tube. Na videu je vidieť, ako ho auto­pi­lot zachrá­nil pred jed­no­znač­nou neho­dou, ktorú by zaprí­či­nil oproti idúci vodič. Ten sa roz­ho­dol, že pred­nosť dávať nemusí a jed­no­du­cho si to sekol vľavo. Na Jonove šťas­tie ho však sen­zory auto­mo­bilu zachy­tili a Tesla stihla zasta­viť. 

Jon Hall a jeho snú­be­nica — prvý deň s Tes­lou

Na prvý pohľad sa ti táto situ­ácia možno nezdá strašne nebez­pečná, podľa Jona to však jed­no­značne sranda nebola “Tesne pred­tým som nasta­vil auto­pi­lota na rých­losť okolo 70 km/h. Sle­do­val som pre­mávku na svo­jej pra­vej strane a zrazu som zací­til silné brz­de­nie. Keby som sle­do­val pre­mávku, možno by som to ubrz­dil, ale auto to spra­vilo za mňa a práve to je na ňom to úžasné. Nikto nečaká, že mu nedajú oproti idúci vodiči pred­nosť. Nikto, okrem Tesly., píše Hull v prís­pevku na Red­dit. “Ak by nie­koho zau­jí­malo, prečo video nemá zvu­kovú stopu, dôvod je jed­no­du­chý. V čase prí­hody som vie­zol v aute Uber zákaz­níka a štát Was­hing­ton prí­sne zaka­zuje nahrá­va­nie kon­ver­zá­cií v takýchto situ­áciách.”

Rých­losť akou auto zare­a­go­valo je podľa mňa nesku­točná. A to sme len v začiat­koch. Čo tu bude o pár rokov… Musím však pozna­me­nať, že takýto kúsok dokážu — prav­de­po­dobne aj moderné autá s adap­tív­nym tem­po­ma­tom a sen­zormi, ktoré sní­majú pries­tor pred vozid­lom. Tie mu totiž tiež kon­tro­lujú jazdné pruhy a voľný pries­tor, dokonca aj cyk­lis­tov. Keď auto v jazd­nej dráhe nasníma objekt jed­no­du­cho pri­brzdí alebo zastaví. Nejedná sa teda o úplnú exklu­zi­vitu Tesly, ale pozrel by som si, ako by v situ­ácii zare­a­go­vali iné autá :)…

Zdroj: GeekWire.com
Pridať komentár (0)