Baj­keri sú nad­šení: Nový gad­get im doplní vodu zo vzdu­chu!

Martin Bohunický / 27. júla 2015 / Tech a inovácie

Rakúsky dizaj­nér Kris­tof Rete­zár nadi­zaj­no­val bru­tálne šikovnú vec pre všet­kých cyk­lis­tov, ktorí chcú byť počas svo­jej jazdy stále hyd­ra­to­vaní. Vďaka Fon­tusu, novému zaria­de­niu, ktoré vyťa­huje vodu zo vzdu­chu, sa už nikdy viac nebu­deš musieť sta­rať o dopĺňa­nie svo­jich zásob.

Gad­get, ktorý fun­guje na solárny pohon, využíva Pel­tie­rov člá­nok – chla­dič z dvoch komôr, určený na pod­poru kon­den­zá­cie. Kým vzduch prúdi cez vrchnú komoru, via­cero bariér ho spo­ma­ľuje. Toto zní­že­nie rých­losti prú­de­nia vzdu­chu potom dovo­luje vytiah­nuť mole­kuly vody, ktoré sa teda zo vzdu­chu pre­sunú priamo do nain­šta­lo­va­nej flaše a cyk­lista môže okam­žite kon­zu­mo­vať.

Je samoz­rejmé, že počas prí­jem­ných chvíľ a pre dobré zdra­vie musí každý biker zostať hyd­ra­to­vaný. A dvoj­ná­sobne to platí v týchto horú­ča­vách. No môže sa stať čokoľ­vek a aj ten naj­zod­po­ved­nejší cyk­lista môže zabud­núť dopl­niť flašu z vodou, čo ho potom sta­via do prob­lé­mo­vej pozí­cie. Kto si to neza­žil, keď sa voda minie a člo­vek má pred sebou ešte riadny výkon.

Kris­tof vymys­lel Fon­tus tak, aby bol prak­tický a odolný. „Mojim cie­ľom bolo vytvo­riť malé, sebes­tačné a kom­paktné zaria­de­nie, ktoré dokáže absor­bo­vať vzduch, odde­liť mole­kuly vody a pre­niesť ich v teku­tej forme do fľaše,“ tvrdí.

Po zhruba trid­sia­tich expe­ri­men­toch doká­zal Kris­tof naka­lib­ro­vať Fon­tus tak, aby do fľaše prú­dil stály prí­sun vody. V momen­tál­nej fáze dokáže Fon­tus vytiah­nuť zo vzdu­chu pol litra vody za hodinu!

Ako­koľ­vek je to však obdi­vu­hodné, na horúce a vlhké dni to nestačí. Ako posledná inštan­cia počas pre­chodu k najb­liž­šiemu zdroju vody však poslúži doko­nale. Navyše, Fon­tus je nepou­ži­teľný v mest­ských oblas­tiach, kde zne­čis­te­nie prí­liš zne­hod­no­cuje vodné mole­kuly vo vzdu­chu.

Kris­tof od novem­bra 2014 hľadá inves­to­rov, ktorí mu pomôžu pro­jekt kom­pletne dokon­čiť. Inves­tí­cia to veľká prav­de­po­dobne nebude, výroba jed­ného pro­to­typu stojí okolo 40 eur a tak ani Kris­tof nepot­re­buje pre ďalší roz­voj extra veľké peniaze.

Fon­tus sa pri­dal k via­ce­rým nádej­ným pro­jek­tom, kto­rých cie­ľom je vytiah­nuť vodu zo vzdu­chu. V roku 2013, vedci z MIT doká­zali vytvo­riť špe­ciálny mate­riál, ktorý vedel vytiah­nuť vodu z oparu. Tieto vyná­lezy napĺňajú náde­jou celý svet, keďže nerie­šia len dehyd­ro­va­ných cyk­lis­tov, no pre­dov­šet­kým môžu byť rie­še­ním váž­neho prob­lému s pit­nou vodou v tých oblas­tiach sveta, kde je prí­stup k vode prob­le­ma­tický.

Zdroj: inhabitat.com

Pridať komentár (0)