Barbora Lukáčová: Budúci rok bude v téme smart pre bratislavský región kľúčový

Lukáš Gašparík / 12. októbra 2017 / Lifehacking

Bra­ti­slav­ský sa­mo­správny kraj sa te­ma­tike „smart ci­ties and re­gi­ons“ ve­nuje už nie­koľko ro­kov. Ak­tu­álne do­kon­čuje dô­le­žitú stra­té­giu pre smart re­gión, ktorá by mala do miest a obcí okolo Bra­ti­slavy pri­tiah­nuť viac pe­ňazí z európ­skych fon­dov. O smart pro­jek­toch bude aj kon­fe­ren­cia Bra­ti­slava Smart Re­gion (www.bra­ti­sla­vas­mar­tre­gion.sk), ktorú 17. ok­tóbra or­ga­ni­zuje Bra­ti­slav­ský sa­mo­správny kraj pod záš­ti­tou Európ­skej ko­mi­sie. Viac o tom, aká „smart bu­dúc­nosť“ nás čaká v Bra­ti­slav­skom kraji nám po­ve­dala Bar­bora Lu­ká­čová, ria­di­teľka Od­boru stra­té­gie, územ­ného roz­voja a ria­de­nia pro­jek­tov.

zdroj: archív p. Lukáčová/pexels.com

Bra­ti­slav­ský sa­mo­správny kraj sa te­ma­tike „smart ci­ties and re­gi­ons“ ve­nuje už nie­koľko ro­kov. Ak­tu­álne do­kon­čuje dô­le­žitú stra­té­giu pre smart re­gión, ktorá by mala do miest a obcí okolo Bra­ti­slavy pri­tiah­nuť viac pe­ňazí z európ­skych fon­dov. O smart pro­jek­toch bude aj kon­fe­ren­cia Bra­ti­slava Smart Re­gion (www.bra­ti­sla­vas­mar­tre­gion.sk), ktorú 17. ok­tóbra or­ga­ni­zuje Bra­ti­slav­ský sa­mo­správny kraj pod záš­ti­tou Európ­skej ko­mi­sie. Viac o tom, aká „smart bu­dúc­nosť“ nás čaká v Bra­ti­slav­skom kraji nám po­ve­dala Bar­bora Lu­ká­čová, ria­di­teľka Od­boru stra­té­gie, územ­ného roz­voja a ria­de­nia pro­jek­tov.

Čo pre Vás zna­mená ter­mín „smart city“ alebo „smart rie­še­nia“?

Smart je slovo bez ob­sahu a ten mu treba pri­ra­diť. Pri dis­ku­siách doma aj v za­hra­ničí sme na vlast­nej koži za­žili, ako rôzne toto slovo vní­majú aj od­bor­níci. Nie­ktorí vi­dia pri­márne rie­še­nia pre do­pravu, druhí pre ener­ge­tiku, tretí lep­šie spra­vo­va­nie vecí ve­rej­ných, štvrtí nové IT tech­no­ló­gie. My sme si po­jem smart rie­še­nia za­de­fi­no­vali v zmysle „let’s make things bet­ter“, teda robme veci lep­šie. Kon­ti­nu­álne, lep­šie, efek­tív­nej­šie.

Od­kedy sa té­mou smart rie­šení váš úrad za­oberá?

Za­čali sme už pred nie­koľ­kými rokmi, keď tento po­jem ne­bol na Slo­ven­sku taký spro­fa­no­vaný ako dnes. Ak­tívne si vy­mie­ňame in­for­má­cie s mes­tami a re­gi­ónmi, ktoré rov­nako ako my chcú byť smart. Sme v tejto téme ak­tívni aj doma, zor­ga­ni­zo­vali sme 7. Európ­sky sa­mit re­gi­ó­nov a miest a prišli aj hos­tia z Lu­xem­burgu, Hágu, Rot­ter­damu, či z re­gi­ónu Hauts-De-France. Zís­kali sme od nich veľmi cenné know-how a skú­se­nosti s pre­me­nou re­gi­ónu na „smart re­gion“.

Aká je ví­zia sú­čast­ného ve­de­nia na najb­liž­šie roky? Sú už dnes de­fi­no­vané ciele, ktoré majú náš kraj uro­biť via­cej „smart“?

Mo­men­tálne sme vo fáze príp­ravy smart stra­té­gie re­gi­ónu. Mať dobre na­sta­venú stra­té­giu v ho­ri­zonte 5-10 ro­kov a do­stať do nej dl­ho­dobé trendy a ino­vá­cie je dô­le­žité vo via­ce­rých ohľa­doch. Na­prí­klad aj preto, aby bolo možné efek­tívne čer­pať pros­triedky na re­a­li­zá­ciu smart rie­šení z európ­skych fon­dov.

Zá­ro­veň máme am­bí­ciu na­sta­viť pod­mienky a pro­stre­die tak, aby bolo možné zla­diť smart pro­jekty, s kto­rými pri­chá­dza sú­kromná sféra, nie­len s po­tre­bami nášho re­gi­ónu, ale aj s le­gis­la­tí­vou. Pri za­vá­dzaní smart prv­kov nám nejde o to po­sky­to­vať služby, ktoré sú pre ľudí zby­točne kom­pli­ko­vané a ne­pou­ži­teľné. Na­opak, je to o tom, ako s vy­uži­tím mo­der­ných tech­no­ló­gií uro­biť zá­kladné služby pre ob­ča­nov lep­šie a tak, aby boli omnoho rých­lej­šie ap­li­ko­va­teľné na území Bra­ti­slav­ského kraja.

Na­šou úlo­hou je aj ko­mu­ni­ká­cia s in­šti­tú­ciami Európ­skej únie a ovplyv­ňo­va­nie na­sta­ve­nia euro­fon­dov tak, aby ich mohli čer­pať všetky sub­jekty v re­gi­óne. Len v mi­nu­lom ob­dobí malo takto do nášho re­gi­ónu prísť 44 mi­li­ó­nov, no vďaka na­šim ak­ti­vi­tám sa nám po­da­rilo túto sumu zvý­šiť až na 330 mi­li­ó­nov eur.

Sna­žíme sa pre­po­jiť know how zo za­hra­ni­čia, ved­cov a firmy, ko­mu­nity a co­wor­kingy so sa­mosprá­vou a z toho po­tom vzni­kajú kon­krétne pro­jekty, ktoré je možné na­sa­diť. V smart rie­še­niach chceme pod­po­ro­vať naše tri pri­oritné ob­lasti – do­pravu, so­ciálnu ink­lú­ziu a en­vi­ro­men­tálnu po­li­tiku. Naj­mo­der­nej­šie IT po­stupy by tak mohli po­môcť pri rie­šení tých naj­pál­či­vej­ších prob­lé­mov v kraji, tak ako ich vi­díme my.

Aký vplyv máte na to, keď príde mesto a po­vie – chcem ro­biť smart la­vičky, alebo cyk­lo­trasu? 


BSK nie je v hie­rar­chii nad ob­cami a mes­tami, sme pre nich par­tnermi. Naj­čas­tej­šie usmer­ňu­jeme tok in­for­má­cií. Ak ta­kúto po­žia­davku nie­ktoré mesto má, tak im vieme po­ve­dať, z akého zdroja by si to mohli pre­fi­nan­co­vať. Mestá a obce me­to­dicky usmer­ňu­jeme, ko­or­di­nu­jeme ich, spá­jame ich s par­tnermi, ale nie sme tí, ktorí to pla­tia. Ta­kisto mestá upo­zor­ňu­jeme, ak sa v Bru­seli chys­tajú do­tá­cie, na ktoré môžu siah­nuť, a po­má­hame im tieto fi­nan­cie zís­kať. Zá­ro­veň exis­tujú pro­jekty nad rá­mec la­vi­čiek lo­kál­nych smart rie­šení, ktoré po­tre­bujú ko­or­di­ná­ciu via­ce­rých obcí alebo miest. Pod­pora ta­kýchto pro­jek­tov je pre nás nie­len zmys­lu­plná ale aj pri­oritná.

Ako ko­mu­ni­kuje BSK s pri­má­tormi a sta­ros­tami miest a obcí?

Každá stra­té­gia je tvo­rená spolu s mes­tami a ob­cami. Najprv pre­ve­ríme, či na­vrho­vané rie­še­nie je ap­li­ko­va­teľné, a po­tom ho vy­tvá­rame. Pri­pra­vu­jeme do­ku­menty a ma­nu­ály, podľa kto­rých môžu sta­ros­to­via rôzne pro­jekty jed­no­duch­šie re­a­li­zo­vať. Or­ga­ni­zu­jeme tiež pre­zen­tá­cie a kon­fe­ren­cie, kde mes­tám a ob­ciam uka­zu­jeme prí­le­ži­tosti a pro­jekty, ktoré sa osved­čili inde a mohli by byť pros­pešné aj v ich lo­ka­lite.

Najb­liž­šie or­ga­ni­zu­jeme 17. ok­tóbra kon­fe­ren­ciu BRA­TI­SLAVA SMART RE­GION, kto­rej cie­ľom bude hľa­dať kon­krétne smart rie­še­nia pre obce a mestá v na­šom kraji.

To je už o pár dní. Aké budú nosné témy tejto kon­fe­ren­cie? Je do­stupná aj pre ve­rej­nosť?

Kon­fe­ren­cia je ur­čená na to, aby pre­po­jila ino­vá­to­rov a zá­stup­cov sú­krom­ného sek­tora s ľuďmi zo sa­mosprávy, k dis­po­zí­cii je však aj li­mi­to­vaný po­čet miest pre ve­rej­nosť. Té­mou kon­fe­ren­cie budú smart rie­še­nia v ob­las­tiach do­pravy, tu­rizmu a ži­vot­ného pro­stre­dia.

Sú už roz­be­hnuté ne­jaké pro­jekty v spo­me­nu­tých zá­klad­ných od­vet­viach?

Prav­daže pro­jekty roz­be­hnuté sú. Dô­le­žitá bude ich kon­ti­nu­ita po­čas bu­dú­cich ro­kov a ich pre­po­je­nie so smart stra­té­giou re­gi­ónu, ktorú pri­pra­vu­jeme.

Máme am­bí­ciu vý­razne zlep­šiť do­pravnú si­tu­áciu v kraji a skva­lit­niť in­teg­ro­vanú do­pravu. Vy­bu­do­vali sme in­fra­štruk­túru pre­stup­ných ter­mi­ná­lov s in­te­li­gent­ným sys­té­mom v Pe­zinku, Senci a Ma­lac­kách a ďal­šie smart ter­mi­nály pri­pra­vu­jeme. Chceme do­bu­do­vať in­fra­štruk­túru, vrá­tane zá­chyt­ných par­ko­vísk a in­te­li­gent­nej in­fra­štruk­túry pre cyk­lis­tov. Cyk­lo­trasy pri­pra­vu­jeme pre celé úze­mie, no ne­us­tále na­rá­žame na ma­jet­kovo-právne vy­spo­ria­da­nie po­zem­kov. Preto by sme radi za­de­fi­no­vali, ako to vy­rie­šiť, na­prí­klad bu­do­va­ním cyk­lot­rás po­zdĺž že­lez­nič­ných tratí.

Ďalší pro­jekt je vý­po­žičný sys­tém bi­cyk­lov mimo Bra­ti­slavy. Plá­nu­jeme vy­ti­po­vať miesta, na­sta­viť biz­nis mo­del a ná­sledne v dru­hej po­lo­vici bu­dú­ceho roka bu­deme hľa­dať in­ves­tora, ktorý by to celé spre­vádz­ko­val.

Zá­ro­veň mys­líme aj na par­ko­vací sys­tém pre bi­cykle – aké typy, par­ko­va­cie domy či veže exis­tujú a kam by sme ich mali v kraji umiest­niť.

V rámci pro­jek­tov pre skva­lit­ne­nie ži­vot­ného pro­stre­dia bu­deme po­kra­čo­vať v mo­ni­to­ro­vaní sk­ládky vo Vra­kuni. Tento pro­jekt, na kto­rom spo­lu­pra­cu­jeme s Uni­ver­zi­tou Ko­men­ského a Slo­ven­skou aka­dé­miou vied, sme spus­tili mi­nulý rok a mal ob­rov­ský úspech. BSK si ob­jed­nalo vý­skum to­xic­kých lá­tok, na­chá­dza­jú­cich sa v po­d­zemí. Chceme kom­pletne zma­po­vať všetky látky, do pro­jektu sme za­po­jili slo­ven­ských ved­cov, ktorí by ok­rem dô­klad­ného roz­boru mali na­vr­hnúť aj typy fil­trov, de­kon­ta­mi­ná­ciu, de­z­ol­vá­ciu to­xí­nov, aby sa do bu­dúcna oby­va­te­lia Po­du­naj­ských Bis­ku­píc a Vra­kune mohli vodu opäť po­u­ží­vať.

Pod­po­ru­jeme aj pro­jekt Geop­lazma, teda vy­uží­va­nie geoter­mál­nej ener­gie. Štátny ústav Di­onýza Štúra má na sta­rosti geolo­gické práce a v rámci nad­ná­rod­ného prog­ramu ana­ly­zuje vhod­nosť úze­mia na vy­uži­tie plyt­kej geoter­mál­nej ener­gie pre ro­dinné domy. Vý­stu­pom pro­jektu budú aj geoter­málne mapy, aby ste ve­deli, čo je pod vami, keď idete sta­vať.

S via­ce­rými par­tnermi tiež re­a­li­zu­jeme ve­rejný pro­ti­po­vo­dňový vý­stražný sys­tém FLOOD.serv, ktorý slo­ven­ská firma vy­víja v spo­lu­práci s mes­tami a ob­cami. Na európ­skej úrovni sa tvorí ap­li­ká­cia, ktorá zbiera a vy­hod­no­cuje dáta od SHMÚ a po­dob­ných sub­jek­tov z ce­lej Európy. Ná­sledne ana­ly­zuje blí­žiace sa po­vo­dňové vlny. Vďaka nej bude možné mi­ni­ma­li­zo­vať škody na­prí­klad pri čo­raz čas­tej­ších prí­va­lo­vých daž­ďoch. Sta­ros­tom príde upo­zor­ne­nie a niečo ako ma­nuál, čo v prí­pade po­vodne ro­biť, ako aj ter­míny, do­kedy treba všetko za­ria­diť.

Tento pro­jekt je po­sta­vený na zbere dát. Vie si BSK pred­sta­viť, že v ne­ja­kom čase za­čne samo zbie­rať dáta, ktoré by po­tom po­sky­to­valo sub­jek­tom, aby mohli vzni­kať ďal­šie smart pro­jekty?

Áno, túto agendu už máme v roz­počte. Kon­ti­nu­álne in­for­má­cie z rôz­nych sen­zo­rov a ter­mi­ná­lov pred­sta­vujú bu­dúc­nosť ko­or­di­no­va­ných smart rie­šení v kraji. Je pri­ro­dzené aby sa kraj za­obe­ral touto agen­dou. Je po­trebné za­čať ur­če­ním toho, čo sa má me­rať, pre­ná­šať, ukla­dať a po­sky­to­vať ďa­lej. V stred­no­do­bom ho­ri­zonte práve ta­kéto sys­témy po­môžu tomu, aby na­ozaj vznikli smart re­gi­óny s au­to­ma­ti­zo­va­nými, re­le­vant­nými a ná­po­moc­nými smart služ­bami.

Pridať komentár (0)