Bar­bora Miho­ková: Na Slo­ven­sku ľudia vedia oce­niť ručnú prácu!

Martin Bohunický / 27. septembra 2016 / Business

Bar­bora Miho­ková, pôvabné a milé dievča z východu Slo­ven­ska, ktoré sa napriek štú­diu mar­ke­tingu vydalo úplne inou ces­tou. Dnes už jej krásne mari­onety robia radosť ľuďom na celom svete.

Ahoj Bar­bora, pre­zraď, ako sa dostane mladé ambi­ci­ózne dievča k výrobe mari­onet?

Keďže som vyras­tala v báb­kovo-diva­del­nom pro­stredí (som dcé­rou báb­ko­vej diva­del­níčky), mala som zna­losti o ana­tó­mii mari­onety, aj o mate­riá­loch. Vždy som chcela pra­co­vať pre seba, možno preto, že aj moja mama ako živ­nost­níčka pra­cuje pre seba (čo má mnoho výhod) a ovplyv­nil ma tento rodi­čov­ský vzor.

Tak som akosi pri­ro­dzene skĺbila zna­losti zo stred­nej ume­lec­kej školy, z rodin­ného remesla a možno tro­chu aj z mar­ke­tingu z výšky. Na základe fotiek som vyro­bila prvé tri skú­šobné mari­onety pre mojich zná­mych ako dar­ček, s oča­ká­va­ním, že ak sa vyda­ria, nájde sa aj prvý zákaz­ník. Uro­bila som si face­book stránku, naho­dila fotky, ozvalo sa zopár ľudí a už to išlo.

5

Výroba jed­nej takejto mari­onety trvá zhruba tri týždne. Skús nám opí­sať, čo všetko celý pro­ces obnáša.

Pove­dala by som, že výroba mari­onety je niečo medzi ume­ním a remes­lom. Spája sa tu via­cero čin­ností, ume­lec­kých aj tech­nic­kých: mode­lo­va­nie, brú­se­nie, maľo­va­nie, práca s dre­vom, šitie, maľba na tex­til a mnohé ďal­šie. Keďže nerada ská­čem z jed­nej čin­nosti do dru­hej, prácu si delím na určité bloky. Zis­tila som, že takýmto spô­so­bom pra­cu­jem efek­tív­nej­šie. To zna­mená, že najprv mode­lu­jem nie­koľko hláv naraz a venu­jem sa len tomu. Ino­kedy sa zas sústre­dím len na výrobu tiel.

V lete som pra­co­vala na kraj­ších spo­joch- kĺboch, aby moje mari­onety mohli mať aj kra­ťasy a krátke rukávy. Veľa vďa­čím nášmu zná­memu, pánovi Sepe­šimu, ktorý mi sprí­stup­nil mode­lár­sku dielňu, stroje a pomo­hol mi s tech­nic­kou čas­ťou tvorby kon­ča­tín. Pri výrobe mari­onet dbám o to, aby pou­žité mate­riály boli čo naj­še­tr­nej­šie k život­nému pro­stre­diu.

11212638_708675832593197_2875449440333459494_o

Je to len taká kra­toch­víľa, malý biz­nis alebo spô­sob, akým by si sa chcela raz uži­viť?

Venu­jem sa tomu už tretí rok, lebo je o to záu­jem a záro­veň ma to baví, čo je dobrá kom­bi­ná­cia. Dá sa tým uži­viť, no neviem, či sa to dá nazvať biz­ni­som. Pre­tože ručná práca a biz­nis mi akosi nejdú dohro­mady. Každá bábka sa má na nie­koho kon­krét­neho podo­bať. A teda ak je niečo vysoko per­so­na­li­zo­vané, nedá sa to vyrá­bať séri­ovo. Tiež si chcem udr­žať kva­litu a radosť z práce, preto nemô­žem pri­jať naraz prí­liš veľa záka­ziek. Nie­ktoré čin­nosti by sa síce dali dele­go­vať (šitie, sto­lár­čina), ale pokiaľ ide o hlavy, tie by mali mať rov­naký mode­lár­sky ruko­pis.

Čomu sa venu­ješ mimo svo­jich bábok? Pro­fe­si­onálne, ale kľudne pre­zraď aj súkromne :)

Popri výrobe mari­onet sa venu­jem aj nášmu rodin­nému báb­ko­vému divadlu. Takže väč­šina vecí sa točí okolo bábok. Kedysi som sa veno­vala aj gra­fike, ale nie som v tom až taká dobrá. Gra­fi­kov je veľa a oveľa lep­ších. A nerada sedím dlho pred moni­to­rom. Vo voľ­nom čase ven­čím psa, cho­dím na anglické kon­ver­zá­cie, do kina, čítam, poze­rám filmy. Láka ma gas­tro­tu­ris­tika – ces­to­va­nie a ochut­ná­va­nie miest­nych špe­cia­lít. Som intro­vert, takže nevy­hľa­dá­vam veľkú spo­loč­nosť a hluk. Raz za rok sa pre­mô­žem a záj­dem s býva­lými spo­lu­žiač­kami aj na dis­ko­téku, lebo ich rada vidím. Ale na tej dis­ko­téke dlho nevy­dr­žím ☺.

Na svo­jom webe dávaš mož­nosť kon­tak­to­vať ťa a výrobu bábky si objed­nať. Koľko by som pri­bližne zapla­til, keby chcem bábku podľa seba?

200 eur. Sú ľudia, kto­rým sa to zdá veľa, ale aj takí, ktorí tvr­dia, že je to málo. K tejto cene som sa dopra­co­vala postupne. Na začiatku som začí­nala so sumou 100 eur, neve­dela som totiž, či vôbec bude o bábky záu­jem a koľko ich stih­nem mesačne vyro­biť. Postupne, keď som sa do toho dostala, keď som zis­tila, čo všetko to obnáša, koľko je s tým práce a že záu­jem je veľký, som dospela k takejto cene. Veľa vecí sa učím za pochodu a mám pocit, že aj moja práca sa už omnoho zlep­šila. Bábky sú teraz vie­ro­hod­nej­šie ako na začiatku. Záu­jem­co­via o mari­onetu to aj tak naj­čas­tej­šie rie­šia tak, že sa na ňu via­cerí zlo­žia.

4

Máš objed­návky aj zo zahra­ni­čia? Obja­vili ťa už za hra­ni­cami našej kra­jiny?

Posie­lala som bábku do Čiech aj do Anglicka a ozvala sa mi už aj Ame­ri­čanka, ktorá ma našla na Pin­te­reste. No väč­ši­nou mi píšu záu­jem­co­via zo Slo­ven­ska.

Ako na bábky rea­gujú tí, kto­rých podo­bizne vyrá­baš? Zatiaľ sa nikto nena­štval? :))

Väč­ši­nou komu­ni­ku­jem s člo­ve­kom, ktorý si bábku objed­náva pre nie­koho ako dar­ček. S obda­ro­va­ným už nepri­chá­dzam do kon­taktu a teda nevi­dím jeho reak­ciu. Jedine, ak mi ten, kto si bábku objed­nal, dá vedieť, či mal dar­ček úspech. Vždy mám radosť, ak sa mi nie­kto doda­točne ozve a povie alebo mi napíše, či sa mari­oneta dotyč­nému páčila. Dokonca mi už poslali aj fotky z oslavy, čo ma veľmi pote­šilo. Ale naprí­klad dosť rôz­no­rodé reak­cie ľudí boli na mari­onetu býva­lého pre­šov­ského pri­má­tora, pána Hagy­ariho.

Nie­ktorí ľudia vra­veli, že je to čistý on, iní, že sa nepo­dobá vôbec. Je to jedna z bábok, ktoré som robila, dá sa pove­dať, na začiatku. Keď sa s odstu­pom času poze­rám na svoje prvé mari­onety, mnohé z nich by som teraz vymo­de­lo­vala lep­šie. Ale viem, že takto nemô­žem roz­mýš­ľať. Jed­no­du­cho, je tu ten ľud­ský fak­tor, moje mode­lár­ske zruč­nosti sa vyví­jajú, a vždy tie nové bábky budú uro­bené lep­šie ako tie na začiatku.

1270371_386298874830896_1559439883_o

A pokiaľ máš na mysli báb­kové podo­bizne zná­mych osob­ností, napr. tie, ktoré sú v Kolibe pod zám­kom v Smo­le­ni­ciach (Milan Lasica, Július Satin­ský, Lukáš Lati­nák – Hurka), mys­lím, že zatiaľ ani neve­dia, že tam svoje mari­onety majú. No aj tak si nemys­lím, že by sa mal nie­kto z nich naštvať. Ak si nie­kto dá vyro­biť podo­bi­zeň zná­meho člo­veka, je to preto, že je to pre neho veľká osob­nosť a že ho z neja­kého dôvodu obdi­vuje.

A Char­lie Sheen a doktor House sa ti zatiaľ neoz­vali?:)

Zatiaľ nepred­po­kla­dám, že by vedeli o neja­kej Bar­bore z Pre­šova, ktorá vyro­bila ich mari­onety. V pod­state o mne a o mojich báb­kach momen­tálne vie dosť málo ľudí aj v rámci Slo­ven­ska, preto by bola veľká náhoda, keby sa o nich takéto sve­tové hviezdy dozve­deli. I keď v hlave mi už pre­bleskla myš­lienka, že im ich pošlem ☺

3

Chys­táš v najb­liž­šom období nejaký zau­jí­mavý pro­jekt?

Každá mari­oneta je pre mňa taký malý pro­jekt. No chcem vyro­biť viac zná­mych osob­ností. Slo­ven­ských aj sve­to­vých. Nie každý, komu som vyro­bila mari­onetu, totiž chce mať na mojej face­book stránke porov­ná­va­ciu fotku (pred­loha a bábka). A mari­onety zná­mych osob­ností umož­ňujú ľuďom vidieť, či a do akej miery sa podo­bajú. Zau­jí­ma­vým pro­jek­tom by možno bolo pou­ži­tie mari­onet v krát­kom filme.

Kam sa vieš vo svo­jej výrobe ešte posu­núť? Dá sa vôbec ešte niečo vylep­šiť? Ak áno, kam sme­rujú tvoje ambí­cie na tento rok?

Pre­dá­vať okrem Slo­ven­ska aj do zahra­ni­čia. A podobne ako pre Kolibu pod zám­kom, tak možno aj pre ďal­šie pod­niky. Napadlo mi, že vyro­bím aj roz­práv­kové, men­šie mari­onety, ktoré by boli určené pre deti… Nápady mám, rada vymýš­ľam a skú­šam nové veci, určite nech­cem stáť na mieste.

2

Mys­líš, že je pre mla­dých umel­cov na Slo­ven­sku reálne živiť sa pro­stred­níc­tvom svo­jich záľub? Alebo to v našich pod­mien­kach bude vždy len taká bokovka?

Podľa toho, o akú záľubu ide a či o dané výrobky, diela, majú ľudia záu­jem. Kto bude cie­ľová sku­pina, koľko toho musím vyro­biť a za koľko to pre­dať, aby som si mohla dovo­liť robiť „len to“ a uži­viť sa tým. Na začiatku mi nie­ktorí ľudia vra­veli, že Slo­váci nemajú na takéto veci peniaze. Takže teraz som milo prek­va­pená, že je tu toľko ľudí, ktorí vedia oce­niť ručnú prácu.

1277614_409007212560062_1302530767_o
Pridať komentár (0)