Bat­Su­ite: skve­lá pomoc pre všet­kých nevi­dia­cich!

Luky Gašparík / 18. augusta 2015 / Tech a inovácie

Krát­ke pred­sta­ve­nie star­tu­pu Bat­Su­ite už máme za sebou. Ten­to krát ti pri­ná­ša­me roz­ho­vor s jeho tvor­ca­mi, kto­rí nám pre­zra­di­li o mno­ho viac ako len stro­hé info. Zdá sa, že z Bat­Su­ite sa môže stať napo­kon veľ­mi úspeš­ný pro­dukt, kto­rý budú využí­vať nevi­dia­ci po celom sve­te

Ahoj­te cha­la­ni, po dlh­šom čase sa zno­va stre­tá­va­me. Počul som, že sa s Bat­su­ite hýbe­te míľo­ví­mi krok­mi dopre­du :). Čo máte teda nové? Vidím, že sa váš tím pek­ne roz­ras­tá, tak nám ho kľud­ne pred­stav­te. 

Novi­niek máme viac než dosť. Aktu­ál­ne začí­na­me spo­lu­prá­cu s Praž­skou úni­ou nevi­dia­cich a náš biz­ni­sák Peťo Zild­ner sa vrá­til z Tech­no­lo­gy Open Air v Ber­lí­ne. Z toh­to podu­ja­tia sa nám prá­ve ozý­va­jú mož­no aj naši budú­ci coin­ves­to­ri s ponu­ka­mi a pytač­ka­mi na deck. Uvi­dí­me, ako to dopad­ne, kaž­do­pád­ne pod­po­ra neja­ké­ho sil­né­ho inves­to­ra by sa nám veľ­mi hodi­la v rám­ci EÚ. Či už kvô­li tla­če­niu sa na trh, ale­bo dostá­va­niu sa ku kľú­čo­vým par­tne­rom v tej­to domé­ne.

Pôvod­ne sme sa ako core team Peter Zild­ner, Pavol Buj­na, Michal Maxián a Dušan Zele­ník roz­hod­li pokra­čo­vať v tom­to zlo­že­ní. Nedáv­no sme pri­bra­li do par­tie aj Joze­fa Bar­dí­ka ako ange­la, kto­rý nám veľ­mi pomá­ha naj­mä s finan­cia­mi a Luc­ku Pata­ko­vú, kto­rá je záro­veň naša beta-tes­tér­ka, keď­že má zhor­še­né vide­nie. S ňou tes­tu­je­me nové dizaj­no­vé pro­to­ty­py, kto­ré nám pomá­ha vyrá­bať skú­se­ný Adam Tóth, výher­ca národ­nej ceny pre expe­ri­men­tál­ny dizajn.

Venu­je­te sa pro­jek­tu full-timo­vo ale­bo ako ho momen­tál­ne rie­ši­te? Je taž­ké nájsť kva­lit­ných ľudí do tímu?

Dva­ja sa aktu­ál­ne venu­je­me full-time busi­ness deve­lop­men­tu Bat­Su­ite. Ostat­ní majú svoj job a robia na Bat­Su­ite pop­ri prá­ci, kto­rá ich živí. No postup­ne sa chce­me začať veno­vať full time­ovo len tomu­to. Ono si to v krát­kej dobe aj bude vyža­do­vať. A čo sa týka ľudí? Mys­lím si, že máme na Slo­ven­sku veľ­mi schop­ných a pra­co­vi­tých ľudí. Hlav­ne to spoz­ná­va­me, keď nám ľudia radi sem tam nie­čo pomô­žu. Sta­čí, ze sa im pro­jekt zapá­či a keď vedia, tak uro­bia čo tre­ba, aj úpl­ne nezišt­ne. Do tímu by sme naj­rad­šej zobra­li všet­kých, skôr je prob­lém s tým ako zames­tan­cov uži­viť pod kríd­la­mi zatiaľ star­tu­pu­jú­ce­ho Bat­Su­ite.

Osob­ne sa mi váš nápad veľ­mi páči, čo bolo pod­ne­tom pre vznik Bat­su­ite? Maxo, v tom­to si mal prs­ty asi naj­viac ty, aký si mal k tomu pod­net a kde sa všet­ko zača­lo? 

Zača­li sme na Star­tup­We­e­kend Vien­na, kde sme išli ako par­tia deve­lo­pe­rov a ja som zobral aj har­dwa­re deve­lop­ment kit. Za víkend sme doká­za­li uro­biť MVP a team pra­co­val super tak sme pokra­čo­va­li ďalej. Potvr­de­nie bolo, keď nás vybra­li do Hardware.co akce­le­rá­to­ra v Ber­lí­ne, kde sme boli v mar­ci-aprí­li. Postup­ne sme sa bavi­li s ľuď­mi, kto­rí takú­to pomôc­ku oce­nia, priam chce­li kúpiť naše prvé pro­to­ty­py. To nám len potvr­di­lo našu hypo­té­zu a roz­hod­li sme sa veno­vať pro­jek­tu viac času a dostať ho na trh.

Neviem si pred­sta­viť, aké to je mať zra­ko­vú vadu ale­bo byť úpl­ne nevi­dia­ci. Skús­te mi z vlast­nej skú­se­nos­ti, popí­sať, ako sú vní­ma­ní zra­ko­vo pos­ti­hnu­tí v našej spo­loč­nos­ti?

Naj­vač­ší prob­lém je, že ľudia nevi­dia­cim nero­zu­me­jú. Čas­to krát sa na nevi­dia­cich díva­jú ako na nesa­mos­tat­ných a neši­kov­ných. Neve­dia ako k nim pri­stu­po­vať, ani ako naozaj pomôcť a pre­to sa im skôr vyhý­ba­jú. A na dru­hej stra­ne aj nevi­dia­ci sa skôr zdr­žia­va­jú doma, ako v spo­loč­nos­ti aj pre­to, že je to pre nich jed­no­duch­šie, ale aj pre­to, že nech­cú na seba tak upo­zor­ňo­vať. Samoz­rej­me nie kaž­dý. A pre­to všet­ko vzni­ká Bat­Su­ite. Chce­me pri­niesť pomôc­ku, kto­rá je nená­pad­ná a pri­tom veľ­mi nápo­moc­ná. Nevi­dia­ci sa tak nebu­dú cítiť ako iní, či odliš­ní a ostat­ní si vlast­ne tak­mer ani nevšim­nú, že je nevi­dia­ci v oko­lí.

To je dosť smut­né… Je ale super, že sa sna­ží­te pomôcť. Pove­dz­te mi teda v skrat­ke, aké kon­krét­ne prob­lé­my chce­te s Bat­su­ite vyrie­šiť?

Chce­me nevi­dia­cim pomôcť lep­šie sa orien­to­vať v pries­to­re. Chce­me im dať pries­tor na samos­tat­nosť a tým im zjed­no­du­šiť den­né fun­go­va­nie.

Sta­via­me na troch pilie­roch.

1. Chce­me pri­niesť tech­no­ló­giu, kto­rá postup­ne nahra­dí sta­ro­mód­nu palič­ku a pri­ne­sie nové výho­dy.

2. Chce­me vytvo­riť pomôc­ku, kto­rá je nená­pad­ná, vypa­dá ako šperk, ale­bo hodin­ky čím naj­mä umož­ní­me nevi­dia­cim ľah­šie zapad­núť, nebu­dú sa cítiť ako mimo­zemš­ťa­nia, tak ako to je teraz úpl­ne bež­né s podob­ný­mi pomôc­ka­mi. Naopak, šperk ale­bo mód­ny dopl­nok, s našou tech­no­ló­gi­ou vypa­dá skôr štý­lo­vo.

3. Chce­me vybu­do­vať komu­ni­tu a teda plat­for­mu, kde pre našu tech­no­ló­giu vie­me nájsť úpl­ne nový roz­mer. Zapo­je­ním do Smart Cities, využi­tie cro­wd sour­cin­gu a postup­né otvo­re­nie tre­tím stra­nám môže otvo­riť veľ­mi veľa nových mož­nos­tí.

Mys­lí­te, že sa vám jed­né­ho dňa poda­rí kom­plet­ne nahra­diť sle­pec­kú palič­ku? 

Toto nie­je náš cieľ. Chce­me aby sme palič­ku dopĺňa­li. Aby moh­li využí­vať aj palič­ku aj Bat­Su­ite. Stať sa to môže, ale už teraz vie­me, že palič­ka je aké­si pre­dĺže­nie ruky. Zvuk ťuka­nia vie napo­ve­dať o mate­riá­loch, či tex­tú­re povr­chu. Vie­me pove­dať, že v nie­kto­rých prí­pa­doch je lep­šia palič­ka, v nie­kto­rých Bat­Su­ite, ako kom­bi­ná­cia vedia poslú­žiť nad rámec toho, čo zatiaľ pozná­me. S postu­po­va­ním tech­no­ló­gií však mož­no jed­né­ho dňa palič­ku aj úpl­ne nahra­dí­me. Tak sko­ro to však nebu­de.

Ako pri­ja­la Bat­su­ite zatiaľ komu­ni­ta nevi­dia­cich? Berú ho ako reál­nu pomôc­ku v bež­nom živo­te?

Bat­Su­ite postup­ne skú­ša­me s rôz­ny­mi ľuď­mi. K myš­lien­ke máme veľ­mi dob­rý feed­back. Naj­lep­šie ohla­sy nám dáva­jú samoz­rej­me vidia­ci. Nevi­dia­ci sú už na nás tvr­d­ší, naj­mä ak sa baví­me o fun­kci­ona­li­te, či dizaj­ne. Nápad sa im páči, ale stá­le je čo vylep­šo­vať. Od pris­pô­so­bo­va­nia na veľ­kosť ruky, cez umiest­ne­nie až po rôz­ne nasta­ve­nia. Kaž­do­pád­ne fakt, ze ten­to feed­back dostá­va­me, nás ženie dopre­du a núti nás robiť Bat­Su­ite stá­le doko­na­lej­ší.

Viem, že plá­nu­je­te do Bat­Su­ite zakom­po­no­vať aj ďal­šie vychy­táv­ky. Čo vie­te už dnes pred­sta­viť ako vaše plá­ny do budúc­na?

Máme roz­ro­be­né jed­na­nia s rôz­ny­mi desig­ner­mi, kto­rí nám navrhu­jú Bat­su­ite ako šperk, či mód­ny dopl­nok. Pre dámy nie­čo špor­to­vo ele­gant­né a pre pánov špor­to­vý design. Plus by sme chce­li spus­tiť prog­ram smart cities, kde by vďa­ka náš­mu prí­stro­ju ľudia vede­li kde je napr. rekon­štruk­cia chod­ní­ka ale­bo ozna­mo­va­nie, aký auto­bus pri­chá­dza. Toto by sme chce­li pre­pra­co­vať do doko­na­los­ti, zatiaľ máme iba jed­no­du­ché pro­to­ty­py ako ove­re­nie kon­cep­tu. Postup­ne bude­me zlep­šo­vať sen­zo­ri­ku, kto­rú máme a pri­dá­vať nové fun­kcie. Na to postup­ne nad­vä­zu­je napá­ja­nie sa na tele­fón a vytvo­re­nie pries­to­ru pre vývoj apli­ka­cií využí­va­ju­cich túto sen­zo­ri­ku. Naprí­klad roz­poz­na­nie tvá­re zo zozna­mu pria­te­ľov je dob­rý prí­klad využi­tia lep­šej sen­zo­ri­ky. Všet­ko však tre­ba vytvá­rať postup­ne a momen­tál­ne tu máme rela­tív­ne jed­no­du­ché zaria­de­nie pri­ná­ša­jú­ce veľ­mi veľa výhod. To musí­me vyla­diť čo naj­viac, keď­že spĺňa tú naj­kľú­čo­vej­šiu požia­dav­ku zo všet­kých.

Kon­ku­ren­cia nikdy nespí ako sa vra­ví, ako ste vy natom? Koľ­ko firiem reál­ne pra­cu­je v podob­nom seg­men­te a v čom ste iný/lepší?

Pri­stu­pu­je­me k prob­le­ma­ti­ke z via­ce­rých strán. Jed­na vec je uro­biť super pro­dukt a dru­há vec je vytvo­riť záži­tok so zaria­de­ním v iných sme­roch a to je napr. jeho pou­ži­teľ­nosť, jeho tvar, pocit z drža­nia. Tým­to sa líši­me od kon­ku­ren­cie.

Veľa sa roz­prá­va­me o pro­duk­te s tými, čo ho reál­ne budú potre­bo­vať. Dokon­ca máme budú­ce­ho pou­ží­va­te­ľa pria­mo v tea­me. Keď sa Lucie spý­ta­te pre­čo si nech­ce dať na hla­vu oku­lia­re s kame­rou napo­je­nú na tele­fón a baté­riu, povie vám, že ona je žena a chce vypa­dať ako žena a nie ako robot z budúc­nos­ti.

V skrat­ke teda pla­tí, že spo­loč­nos­ti vyrá­ba­jú­ce pomôc­ky sú už ďale­ko čo sa tech­no­lo­gií týka. My ich hra­vo dobie­ha­me (za vikend vo vied­ni sa to poda­ri­lo). Avšak v daľ­ších veciach zaos­tá­va­jú, čo nám otvá­ra trh.

Tak­tiež som počul, že ste našli super angel inves­to­ra Doda Bar­dí­ka. Aká je spo­lu­prá­ca s nim? 

Spo­lu­prá­ca s Dodom je skve­lá. Dodo má veľa skú­se­nos­tí, kto­ré nám odo­vzdá­va, čiže okrem inves­to­ra sme zýs­ka­li aj skve­lé­ho men­to­ra. Dodo sa u nás sta­rá o finan­cie, admi­ni­stra­tí­vu a tak­tiež busi­ness deve­lo­pe­ment. Povin­ne s nami musí cho­diť na pivo. Berie­me ho ako advi­so­ra a dúfa­me, že sa na nás z neho čo naj­viac nale­pí.

Angel inves­tí­cia zvyk­ne byť v men­ších obno­soch, kto­ré sa rých­lo minú, aké budú vaše ďaľ­šie kro­ky vo fun­drai­so­va­ní? 

Na roz­beh har­dwa­re star­tu­pu je potreb­ných viac peňa­zí a tie sa sna­ží­me zohnať vo VC fon­doch. Zhá­ňa­me väč­šiu sumu peňa­zí na jeden až jeden a pol roka. Zatiaľ to vypa­dá sľub­ne, črtá sa nám koin­ves­to­va­nie viac VC. Uvi­dí­me, ako sa nám poda­rí všet­ko dohod­núť, teraz je leto, všet­ko je také, uhor­ko­vé, ale aj napriek tomu robí­me stret­nu­tia, či kon­fe­renč­né hovo­ry pri­bliž­ne na týž­den­nej báze.

Keď už sme pri finan­ciách, koľ­ko bude finál­na ver­zia stáť? Máte už pred­sta­vu?

Cena bude dostup­ná pre cie­lo­vú sku­pi­nu. V hre je viac mode­lov ako pre­dá­vať túto pomôc­ku. Spo­čiat­ku nám všet­ci hovo­ri­li, že cena je veľ­mi níz­ka, že mar­ža je veľ­mi níz­ka. Tre­ba si však uve­do­miť, ze rodi­ny s nevi­dia­ci­mi majú skôr prie­mer­né príj­my. To sa dá však rôz­ny­mi spô­sob­mi pod­po­riť a vo výsled­ku nemô­že byť finál­na cena veľ­mi vyso­ká. Bat­Su­ite pre­to nebu­de drah­ší ako prie­mer­ný mobil­ný tele­fón.

Aké ťažké/ľahké je mať na Slo­ven­sku star­tup, kto­rý má glo­bál­ne ambí­cie a je ešte aj zalo­že­ný na tech­no­ló­giach? Je vôbec mož­né zo Slo­ven­ska pre­ra­ziť?

Je to výzva. Avšak tre­ba pove­dať, že na Slo­ven­sku je množ­stvo ďaľ­ších star­tu­pov čelia­cich podob­ným výzvam a cel­kom sa držia. Tak­tiež z oko­lia pochá­dza­jú tech­no­lo­gic­ké star­tu­py, kto­ré sa dajú pova­žo­vať za úspeš­né. My verí­me, že máme dob­rý team a pro­dukt. Busi­ness model vypa­dá byť zatiaľ tiež veľ­mi udr­ža­teľ­ný. Kaž­do­pád­ne bude to chcieť ešte veľa šťas­tia a náhod, kto­ré nás posu­nú dopre­du k tomu, aby sme uspe­li na začiat­ku hlav­ne v Euró­pe.

S výro­bou by ste chce­li začať na Slo­ven­sku ale­bo sa pokú­si­te rov­no ísť nie­kam, kde to je lac­nej­šie? 

Slo­ven­sko v porov­na­ní s takou výrob­ne popu­lár­nou Čínou nie je o moc drah­šie. Hlav­ne ak si spo­čí­ta­te chy­bo­vosť a nákla­dy spo­je­né s kon­tro­lou kva­li­ty, pre­vo­zom, stra­chom. Na začiat­ku je pre nás urči­te jed­no­duch­šie začať s výro­bou na Slo­ven­sku. Množ­stvo kom­po­nen­tov nám v sku­toč­nos­ti prí­de hoto­vých, tak­že to nebu­de na začia­tok veľ­mi pre­dra­že­né. Do budúc­nos­ti bude­me musieť prejsť na veľ­ko­vý­ro­bu nie­kam, kde sa nám náklad zní­ži. Zo spriaz­dne­né­ho Hardware.co acce­le­rá­to­ra máme už pri­pra­ve­né ove­re­né a spo­ľah­li­ve kon­tak­ty aj do Ázie. Toto všet­ko je však ešte budúc­nosť, kto­rú máme naplá­no­va­nú, avšak veľa sa môže zme­niť.

Čo by ste chce­li odká­zať čita­te­ľom star­ti­tup?:)

Keď nás stret­ne­te, pozvi­te nás na pivo a my vám poroz­prá­va­me aj viac ako sa na tých­to pár slov zmes­ti­lo.

Pridať komentár (0)