Bat­Su­ite: skvelá pomoc pre všet­kých nevi­dia­cich!

Luky Gašparík / 18. augusta 2015 / Tech a inovácie

Krátke pred­sta­ve­nie star­tupu Bat­Su­ite už máme za sebou. Tento krát ti pri­ná­šame roz­ho­vor s jeho tvor­cami, ktorí nám pre­zra­dili o mnoho viac ako len strohé info. Zdá sa, že z Bat­Su­ite sa môže stať napo­kon veľmi úspešný pro­dukt, ktorý budú využí­vať nevi­diaci po celom svete

Ahojte cha­lani, po dlh­šom čase sa znova stre­tá­vame. Počul som, že sa s Bat­su­ite hýbete míľo­vími krokmi dopredu :). Čo máte teda nové? Vidím, že sa váš tím pekne roz­rastá, tak nám ho kľudne pred­stavte. 

Novi­niek máme viac než dosť. Aktu­álne začí­name spo­lu­prácu s Praž­skou úniou nevi­dia­cich a náš biz­ni­sák Peťo Zild­ner sa vrá­til z Tech­no­logy Open Air v Ber­líne. Z tohto podu­ja­tia sa nám práve ozý­vajú možno aj naši budúci coin­ves­tori s ponu­kami a pytač­kami na deck. Uvi­díme, ako to dopadne, kaž­do­pádne pod­pora neja­kého sil­ného inves­tora by sa nám veľmi hodila v rámci EÚ. Či už kvôli tla­če­niu sa na trh, alebo dostá­va­niu sa ku kľú­čo­vým par­tne­rom v tejto doméne.

Pôvodne sme sa ako core team Peter Zild­ner, Pavol Bujna, Michal Maxián a Dušan Zele­ník roz­hodli pokra­čo­vať v tomto zlo­žení. Nedávno sme pri­brali do par­tie aj Jozefa Bar­díka ako angela, ktorý nám veľmi pomáha najmä s finan­ciami a Lucku Pata­kovú, ktorá je záro­veň naša beta-tes­térka, keďže má zhor­šené vide­nie. S ňou tes­tu­jeme nové dizaj­nové pro­to­typy, ktoré nám pomáha vyrá­bať skú­sený Adam Tóth, výherca národ­nej ceny pre expe­ri­men­tálny dizajn.

Venu­jete sa pro­jektu full-timovo alebo ako ho momen­tálne rie­šite? Je tažké nájsť kva­lit­ných ľudí do tímu?

Dvaja sa aktu­álne venu­jeme full-time busi­ness deve­lop­mentu Bat­Su­ite. Ostatní majú svoj job a robia na Bat­Su­ite popri práci, ktorá ich živí. No postupne sa chceme začať veno­vať full time­ovo len tomuto. Ono si to v krát­kej dobe aj bude vyža­do­vať. A čo sa týka ľudí? Mys­lím si, že máme na Slo­ven­sku veľmi schop­ných a pra­co­vi­tých ľudí. Hlavne to spoz­ná­vame, keď nám ľudia radi sem tam niečo pomôžu. Stačí, ze sa im pro­jekt zapáči a keď vedia, tak uro­bia čo treba, aj úplne nezištne. Do tímu by sme naj­rad­šej zobrali všet­kých, skôr je prob­lém s tým ako zames­tan­cov uži­viť pod kríd­lami zatiaľ star­tu­pu­jú­ceho Bat­Su­ite.

Osobne sa mi váš nápad veľmi páči, čo bolo pod­ne­tom pre vznik Bat­su­ite? Maxo, v tomto si mal prsty asi naj­viac ty, aký si mal k tomu pod­net a kde sa všetko začalo? 

Začali sme na Star­tup­We­e­kend Vienna, kde sme išli ako par­tia deve­lo­pe­rov a ja som zobral aj har­dware deve­lop­ment kit. Za víkend sme doká­zali uro­biť MVP a team pra­co­val super tak sme pokra­čo­vali ďalej. Potvr­de­nie bolo, keď nás vybrali do Hardware.co akce­le­rá­tora v Ber­líne, kde sme boli v marci-apríli. Postupne sme sa bavili s ľuďmi, ktorí takúto pomôcku oce­nia, priam chceli kúpiť naše prvé pro­to­typy. To nám len potvr­dilo našu hypo­tézu a roz­hodli sme sa veno­vať pro­jektu viac času a dostať ho na trh.

Neviem si pred­sta­viť, aké to je mať zra­kovú vadu alebo byť úplne nevi­diaci. Skúste mi z vlast­nej skú­se­nosti, popí­sať, ako sú vní­maní zra­kovo pos­ti­hnutí v našej spo­loč­nosti?

Naj­vačší prob­lém je, že ľudia nevi­dia­cim nero­zu­mejú. Často krát sa na nevi­dia­cich dívajú ako na nesa­mos­tat­ných a neši­kov­ných. Neve­dia ako k nim pri­stu­po­vať, ani ako naozaj pomôcť a preto sa im skôr vyhý­bajú. A na dru­hej strane aj nevi­diaci sa skôr zdr­žia­vajú doma, ako v spo­loč­nosti aj preto, že je to pre nich jed­no­duch­šie, ale aj preto, že nechcú na seba tak upo­zor­ňo­vať. Samoz­rejme nie každý. A preto všetko vzniká Bat­Su­ite. Chceme pri­niesť pomôcku, ktorá je nená­padná a pri­tom veľmi nápo­mocná. Nevi­diaci sa tak nebudú cítiť ako iní, či odlišní a ostatní si vlastne tak­mer ani nevšimnú, že je nevi­diaci v okolí.

To je dosť smutné… Je ale super, že sa sna­žíte pomôcť. Pove­dzte mi teda v skratke, aké kon­krétne prob­lémy chcete s Bat­su­ite vyrie­šiť?

Chceme nevi­dia­cim pomôcť lep­šie sa orien­to­vať v pries­tore. Chceme im dať pries­tor na samos­tat­nosť a tým im zjed­no­du­šiť denné fun­go­va­nie.

Sta­viame na troch pilie­roch.

1. Chceme pri­niesť tech­no­ló­giu, ktorá postupne nahradí sta­ro­módnu paličku a pri­ne­sie nové výhody.

2. Chceme vytvo­riť pomôcku, ktorá je nená­padná, vypadá ako šperk, alebo hodinky čím najmä umož­níme nevi­dia­cim ľah­šie zapad­núť, nebudú sa cítiť ako mimo­zemš­ťa­nia, tak ako to je teraz úplne bežné s podob­nými pomôc­kami. Naopak, šperk alebo módny dopl­nok, s našou tech­no­ló­giou vypadá skôr štý­lovo.

3. Chceme vybu­do­vať komu­nitu a teda plat­formu, kde pre našu tech­no­ló­giu vieme nájsť úplne nový roz­mer. Zapo­je­ním do Smart Cities, využi­tie crowd sour­cingu a postupné otvo­re­nie tre­tím stra­nám môže otvo­riť veľmi veľa nových mož­ností.

Mys­líte, že sa vám jed­ného dňa podarí kom­pletne nahra­diť sle­peckú paličku? 

Toto nieje náš cieľ. Chceme aby sme paličku dopĺňali. Aby mohli využí­vať aj paličku aj Bat­Su­ite. Stať sa to môže, ale už teraz vieme, že palička je akési pre­dĺže­nie ruky. Zvuk ťuka­nia vie napo­ve­dať o mate­riá­loch, či tex­túre povr­chu. Vieme pove­dať, že v nie­kto­rých prí­pa­doch je lep­šia palička, v nie­kto­rých Bat­Su­ite, ako kom­bi­ná­cia vedia poslú­žiť nad rámec toho, čo zatiaľ poznáme. S postu­po­va­ním tech­no­ló­gií však možno jed­ného dňa paličku aj úplne nahra­díme. Tak skoro to však nebude.

Ako pri­jala Bat­su­ite zatiaľ komu­nita nevi­dia­cich? Berú ho ako reálnu pomôcku v bež­nom živote?

Bat­Su­ite postupne skú­šame s rôz­nymi ľuďmi. K myš­lienke máme veľmi dobrý feed­back. Naj­lep­šie ohlasy nám dávajú samoz­rejme vidiaci. Nevi­diaci sú už na nás tvr­dší, najmä ak sa bavíme o fun­kci­ona­lite, či dizajne. Nápad sa im páči, ale stále je čo vylep­šo­vať. Od pris­pô­so­bo­va­nia na veľ­kosť ruky, cez umiest­ne­nie až po rôzne nasta­ve­nia. Kaž­do­pádne fakt, ze tento feed­back dostá­vame, nás ženie dopredu a núti nás robiť Bat­Su­ite stále doko­na­lejší.

Viem, že plá­nu­jete do Bat­Su­ite zakom­po­no­vať aj ďal­šie vychy­távky. Čo viete už dnes pred­sta­viť ako vaše plány do budúcna?

Máme roz­ro­bené jed­na­nia s rôz­nymi desig­nermi, ktorí nám navrhujú Bat­su­ite ako šperk, či módny dopl­nok. Pre dámy niečo špor­tovo ele­gantné a pre pánov špor­tový design. Plus by sme chceli spus­tiť prog­ram smart cities, kde by vďaka nášmu prí­stroju ľudia vedeli kde je napr. rekon­štruk­cia chod­níka alebo ozna­mo­va­nie, aký auto­bus pri­chá­dza. Toto by sme chceli pre­pra­co­vať do doko­na­losti, zatiaľ máme iba jed­no­du­ché pro­to­typy ako ove­re­nie kon­ceptu. Postupne budeme zlep­šo­vať sen­zo­riku, ktorú máme a pri­dá­vať nové fun­kcie. Na to postupne nad­vä­zuje napá­ja­nie sa na tele­fón a vytvo­re­nie pries­toru pre vývoj apli­ka­cií využí­va­ju­cich túto sen­zo­riku. Naprí­klad roz­poz­na­nie tváre zo zoznamu pria­te­ľov je dobrý prí­klad využi­tia lep­šej sen­zo­riky. Všetko však treba vytvá­rať postupne a momen­tálne tu máme rela­tívne jed­no­du­ché zaria­de­nie pri­ná­ša­júce veľmi veľa výhod. To musíme vyla­diť čo naj­viac, keďže spĺňa tú naj­kľú­čo­vej­šiu požia­davku zo všet­kých.

Kon­ku­ren­cia nikdy nespí ako sa vraví, ako ste vy natom? Koľko firiem reálne pra­cuje v podob­nom seg­mente a v čom ste iný/lepší?

Pri­stu­pu­jeme k prob­le­ma­tike z via­ce­rých strán. Jedna vec je uro­biť super pro­dukt a druhá vec je vytvo­riť záži­tok so zaria­de­ním v iných sme­roch a to je napr. jeho pou­ži­teľ­nosť, jeho tvar, pocit z drža­nia. Týmto sa líšime od kon­ku­ren­cie.

Veľa sa roz­prá­vame o pro­dukte s tými, čo ho reálne budú potre­bo­vať. Dokonca máme budú­ceho pou­ží­va­teľa priamo v teame. Keď sa Lucie spý­tate prečo si nechce dať na hlavu oku­liare s kame­rou napo­jenú na tele­fón a baté­riu, povie vám, že ona je žena a chce vypa­dať ako žena a nie ako robot z budúc­nosti.

V skratke teda platí, že spo­loč­nosti vyrá­ba­júce pomôcky sú už ďaleko čo sa tech­no­lo­gií týka. My ich hravo dobie­hame (za vikend vo viedni sa to poda­rilo). Avšak v daľ­ších veciach zaos­tá­vajú, čo nám otvára trh.

Tak­tiež som počul, že ste našli super angel inves­tora Doda Bar­díka. Aká je spo­lu­práca s nim? 

Spo­lu­práca s Dodom je skvelá. Dodo má veľa skú­se­ností, ktoré nám odo­vzdáva, čiže okrem inves­tora sme zýs­kali aj skve­lého men­tora. Dodo sa u nás stará o finan­cie, admi­ni­stra­tívu a tak­tiež busi­ness deve­lo­pe­ment. Povinne s nami musí cho­diť na pivo. Berieme ho ako advi­sora a dúfame, že sa na nás z neho čo naj­viac nalepí.

Angel inves­tí­cia zvykne byť v men­ších obno­soch, ktoré sa rýchlo minú, aké budú vaše ďaľ­šie kroky vo fun­drai­so­vaní? 

Na roz­beh har­dware star­tupu je potreb­ných viac peňazí a tie sa sna­žíme zohnať vo VC fon­doch. Zhá­ňame väč­šiu sumu peňazí na jeden až jeden a pol roka. Zatiaľ to vypadá sľubne, črtá sa nám koin­ves­to­va­nie viac VC. Uvi­díme, ako sa nám podarí všetko dohod­núť, teraz je leto, všetko je také, uhor­kové, ale aj napriek tomu robíme stret­nu­tia, či kon­fe­renčné hovory pri­bližne na týž­den­nej báze.

Keď už sme pri finan­ciách, koľko bude finálna ver­zia stáť? Máte už pred­stavu?

Cena bude dostupná pre cie­lovú sku­pinu. V hre je viac mode­lov ako pre­dá­vať túto pomôcku. Spo­čiatku nám všetci hovo­rili, že cena je veľmi nízka, že marža je veľmi nízka. Treba si však uve­do­miť, ze rodiny s nevi­dia­cimi majú skôr prie­merné príjmy. To sa dá však rôz­nymi spô­sobmi pod­po­riť a vo výsledku nemôže byť finálna cena veľmi vysoká. Bat­Su­ite preto nebude drahší ako prie­merný mobilný tele­fón.

Aké ťažké/ľahké je mať na Slo­ven­sku star­tup, ktorý má glo­bálne ambí­cie a je ešte aj zalo­žený na tech­no­ló­giach? Je vôbec možné zo Slo­ven­ska pre­ra­ziť?

Je to výzva. Avšak treba pove­dať, že na Slo­ven­sku je množ­stvo ďaľ­ších star­tu­pov čelia­cich podob­ným výzvam a cel­kom sa držia. Tak­tiež z oko­lia pochá­dzajú tech­no­lo­gické star­tupy, ktoré sa dajú pova­žo­vať za úspešné. My veríme, že máme dobrý team a pro­dukt. Busi­ness model vypadá byť zatiaľ tiež veľmi udr­ža­teľný. Kaž­do­pádne bude to chcieť ešte veľa šťas­tia a náhod, ktoré nás posunú dopredu k tomu, aby sme uspeli na začiatku hlavne v Európe.

S výro­bou by ste chceli začať na Slo­ven­sku alebo sa pokú­site rovno ísť nie­kam, kde to je lac­nej­šie? 

Slo­ven­sko v porov­naní s takou výrobne popu­lár­nou Čínou nie je o moc drah­šie. Hlavne ak si spo­čí­tate chy­bo­vosť a náklady spo­jené s kon­tro­lou kva­lity, pre­vo­zom, stra­chom. Na začiatku je pre nás určite jed­no­duch­šie začať s výro­bou na Slo­ven­sku. Množ­stvo kom­po­nen­tov nám v sku­toč­nosti príde hoto­vých, takže to nebude na začia­tok veľmi pre­dra­žené. Do budúc­nosti budeme musieť prejsť na veľ­ko­vý­robu nie­kam, kde sa nám náklad zníži. Zo spriaz­dne­ného Hardware.co acce­le­rá­tora máme už pri­pra­vené ove­rené a spo­ľah­live kon­takty aj do Ázie. Toto všetko je však ešte budúc­nosť, ktorú máme naplá­no­vanú, avšak veľa sa môže zme­niť.

Čo by ste chceli odká­zať čita­te­ľom star­ti­tup?:)

Keď nás stret­nete, pozvite nás na pivo a my vám poroz­prá­vame aj viac ako sa na týchto pár slov zmes­tilo.

Pridať komentár (0)