Bicy­kel s reko­redne dlhým dojaz­dom

Juraj Butko / 8. november 2016 / Eko

Ak hľa­dáš elek­trický bicy­kel, pri­čom jedi­nou pri­ori­tou je dojazd, tu je odpo­veď.

Spo­loč­nosť Rimac dala svetu jeden z naj­vý­kon­nej­ších elek­tric­kých super špor­tia­kov — Rimac Con­cept One. Teraz pri­chá­dza s ďal­ším zau­jí­ma­vým pro­jek­tom, Greyp Bikes, ktorý má tiež ambí­cie radiť sa medzi špičku vo svo­jom seg­mente.

Tento elek­trický bicy­kel hneď na prvý pohľad zaujme svo­jim pre­ve­de­ním s výraz­ným tru­pom, v kto­rom sa ukrýva veľa z jeho mágie. Model G12S je vyba­vený baté­riou, ktorá spot­re­buje na jedno nabi­tie 1,5 kWh, úplne dobi­tie trvá 80 minút a maxi­málku má na úrovni 70 km/h. Za to dosta­neš až 120 km dojazdu. O niečo pomalší model G12H ponúka dokonca maxi­málny dekla­ro­vaný dojazd 240 km. S tým sa už naozaj dá ísť do lesa, ale čo viac, zvládne to prav­de­po­dobne aj cestu späť.

foto: Greyp Bikes

Na prvý pohľad je tiež jasné, že patrí medzi odol­nej­šie stroje. Celo­odp­ru­žená kon­štruk­cia dáva mož­nosť užiť si jazdu v nie práve naji­de­ál­nej­ších pod­mien­kach. Dolu kop­com to väč­ši­nou ide ľahko a hore kop­com už teraz vlastne tiež. Navyše aj pohodlne, a bez zby­toč­ných obáv o dojazd k elek­tric­kej zásuvke. Nabí­ja­nie trvá 80 minút Je treba záro­veň uviesť, že podľa plat­nej legis­la­tívy každý bike, ktorý dosa­huje rých­losť viac ako 25km/h, je už podľa zákona pova­žo­vaný za malý elek­trický moped. Preto bude dobré zis­tiť si vopred, čo bude obná­šať jeho pri­hla­so­va­nie.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Greyp Bikes

foto: Greyp Bikes

Spo­mí­naný dojazd otvára nový spô­sob cyklo turis­tiky, dáva jej zau­jí­mavý roz­mer. Kľudne môžme ísť bez obáv na celo­dennú cyk­lo­túru naprí­klad z Ban­skej Bys­trice do Bra­ti­slavy a späť, bez obavy, či to … odse­díme? Pre ľudí, ktorí sa radi celé dni túlajú, ako stvo­rené. Význam­ným fak­to­rom určite bude pre mno­hých ľudí jeho cena. Pre­ve­de­nie je naozaj špič­kové, ako sa dá od Rimac pro­jektu čakať. Ak to mys­líš vážne, pri­prav sa na sumu okolo 9000 dolá­rov (cca 8100eur).

Zdroj: Greyp Bikes, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Greyp Bikes

Pridať komentár (0)