Bill Gates: Viac ako polo­vi­ca star­tu­pov v Sili­con Val­ley sú nezmy­sel­né a skra­chu­jú

Šandi / 16. marca 2014 / Tools a produktivita

Zakla­da­teľ Mic­ro­sof­tu Bill Gates sa neobá­va fak­tu, že Sili­con Val­ley sa sta­lo domo­vom via­ce­rý­ch mes­sa­gin­go­vý­ch a iný­ch apli­ká­cií, kto­rý­ch hod­no­ta sa špl­há na nie­koľ­ko miliárd dolá­rov. “Mie­ra ino­vá­cií prá­ve dosa­hu­je v Kali­for­nii svoj abso­lút­ny vrchol. Samoz­rej­me, polo­vi­ca z tých­to spo­loč­nos­tí sú nezmy­sel­ný­mi a dve tre­ti­ny z nich zban­kro­tu­jú. No nie­koľ­kým tuc­tom z nich sa poda­rí pre­sa­diť sa a budú význam­ný­mi fir­ma­mi,’’ pove­dal Gates pre časo­pis Rol­ling Sto­ne.

 "Prečo sa títo bystrí a kvalifikovaní profíci, ktorí by mohli pomôcť pri liečení rakoviny alebo náprave zdravotnej reformy, uchádzajú o pozície pre sextingové aplikácie?’’ opýtal sa spisovateľ Liren Leu v článku Sillicon Valley’s Youth Problem. Na prvý pohľad sa môze zdať, že väčšina z týchto spoločností nerieši žiaden zo skutočných spoločenských problémov. Opak je však pravdou.

Zoberme si napríklad taký Facebook, ktorý vyrástol na tom, že umožňoval sharovať zábavné fotky medzi študentami vysokej školy. Dnes Facebook prispieva obrovským množstvom peňazí na študijné programy amerických vysokých škôl. Zároveň podporuje nadácie zaoberajúce sa transplantáciou ľudských orgánov a buduje nadnárodnú neziskovú organizáciu internet.org, ktorej hlavným cieľom je rozšírenie dostupnosti internetového pripojenia na miesta, kde to doposiaľ nebolo možné. Za týmito spoločnosťami stoja väčšinou ľudia, ktorí rozumejú pojmom vzdelanie, inovácia, zdravie a podpora slabších. Snažia sa vrátiť do spoločnosti hodnoty a pomáhať v podobe nových projektov a filantropie.

Napriek vnútropolitickým, ale aj geopolitickým problémom zostáva Gates optimistom. Naša súčasnoť a moderný život tak, ako ho poznáme, nie sú politickým výtvorom. Pred rokom 1700 bol každý chudobný a život bol krátky a drsný. Nebolo to tým, že by sme nemali vtedy dobrých politikov. Naopak, niektorí boli naozaj skvelí. Technológia, od elektriny až po genetický vývoj, bola tým, čo naozaj dostalo ľudstvo z chudoby. Inovácia je skutočným motorom pokroku. A aj ním vždy zostane.

Zdroj: techcrunch.com

Pridať komentár (0)