Bill Gates: Viac ako polo­vica star­tu­pov v Sili­con Val­ley sú nezmy­selné a skra­chujú

Šandi / 16. marec 2014 / Tools a produktivita

Zakla­da­teľ Mic­ro­softu Bill Gates sa neobáva faktu, že Sili­con Val­ley sa stalo domo­vom via­ce­rých mes­sa­gin­go­vých a iných apli­ká­cií, kto­rých hod­nota sa šplhá na nie­koľko miliárd dolá­rov. “Miera ino­vá­cií práve dosa­huje v Kali­for­nii svoj abso­lútny vrchol. Samoz­rejme, polo­vica z týchto spo­loč­ností sú nezmy­sel­nými a dve tre­tiny z nich zban­kro­tujú. No nie­koľ­kým tuc­tom z nich sa podarí pre­sa­diť sa a budú význam­nými fir­mami,’’ pove­dal Gates pre časo­pis Rol­ling Stone.

Prečo sa títo bys­trí a kva­li­fi­ko­vaní pro­fíci, ktorí by mohli pomôcť pri lie­čení rako­viny alebo náprave zdra­vot­nej reformy, uchá­dzajú o pozí­cie pre sex­tin­gové apli­ká­cie?’’ opý­tal sa spi­so­va­teľ Liren Leu v článku Sil­li­con Valley’s Youth Prob­lem. Na prvý pohľad sa môze zdať, že väč­šina z týchto spo­loč­ností nerieši žia­den zo sku­toč­ných spo­lo­čen­ských prob­lé­mov. Opak je však prav­dou.

Zoberme si naprí­klad taký Face­book, ktorý vyrás­tol na tom, že umož­ňo­val sha­ro­vať zábavné fotky medzi štu­den­tami vyso­kej školy. Dnes Face­book pris­pieva obrov­ským množ­stvom peňazí na štu­dijné prog­ramy ame­ric­kých vyso­kých škôl. Záro­veň pod­po­ruje nadá­cie zaobe­ra­júce sa trans­p­lan­tá­ciou ľud­ských orgá­nov a buduje nad­ná­rodnú nezis­kovú orga­ni­zá­ciu internet.org, kto­rej hlav­ným cie­ľom je roz­ší­re­nie dostup­nosti inter­ne­to­vého pri­po­je­nia na miesta, kde to dopo­siaľ nebolo možné. Za týmito spo­loč­nos­ťami stoja väč­ši­nou ľudia, ktorí roz­umejú poj­mom vzde­la­nie, ino­vá­cia, zdra­vie a pod­pora slab­ších. Sna­žia sa vrá­tiť do spo­loč­nosti hod­noty a pomá­hať v podobe nových pro­jek­tov a filan­tro­pie.

Napriek vnút­ro­po­li­tic­kým, ale aj geopo­li­tic­kým prob­lé­mom zostáva Gates opti­mis­tom. Naša súčas­noť a moderný život tak, ako ho poznáme, nie sú poli­tic­kým výtvo­rom. Pred rokom 1700 bol každý chu­dobný a život bol krátky a drsný. Nebolo to tým, že by sme nemali vtedy dob­rých poli­ti­kov. Naopak, nie­ktorí boli naozaj skvelí. Tech­no­ló­gia, od elek­triny až po gene­tický vývoj, bola tým, čo naozaj dostalo ľud­stvo z chu­doby. Ino­vá­cia je sku­toč­ným moto­rom pokroku. A aj ním vždy zostane.

Zdroj: techcrunch.com

Pridať komentár (0)