Bio­nické šošovky posú­vajú hra­nice ľud­ského tela

Tatiana Blazseková / 25. máj 2015 / Business

Mať nad­ľud­ské schop­nosti nemusí byť len snom malých či veľ­kých super­hr­di­nov. Bio­nické šošovky pred­sta­vujú revo­lú­ciu v medi­cíne, ktorá možno spô­sobí zánik oku­lia­rov, kon­takt­ných šošo­viek či dokonca ope­rá­cii zraku.

Spo­loč­nosť Ocu­me­tics Tech­no­logy Corp. vyvi­nula bez­bo­lestnú 8 minú­tovú pro­ce­dúru, ktorá pri­ne­sie pacien­tom 3 krát lepší zrak ako má člo­vek v súčas­nosti. Gereth Webb, CEO spo­loč­nosti a záro­veň lekár, vyna­šiel gom­bí­kovo tva­ro­vané šošovky, ktoré výrazne ovplyv­nia kva­litu zraku: „Ak ste len s prob­lé­mami dovi­deli na hodiny zo vzdia­le­nosti 10 stôp, s bio­nic­kými šošov­kami dovi­díte na 30 stôp (9met­rov).“

Výskum stál Geretha Webba a jeho spo­loč­nosť 8 rokov života a 3 mili­óny dolá­rov. “Ako 45-ročný som musel nosiť oku­liare, čo pre mňa bolo uráž­livé. Moji hrdi­no­via boli kov­boji a kov­boji predsa oku­liare neno­sia!“ Na roz­diel od kla­sic­kých šošo­viek, bio­nické šošovky nespô­so­bujú bolesť, pále­nie či neprí­jemné bolesti hlavy.

Bio­nické šošovky obsa­hujú paten­to­vané minia­túrne optické sys­témy, ktoré fun­gujú ako malé digi­tálne foto­apa­ráty. Šošovky môžu pre­su­núť pozor­nosť z blíz­kych objek­tov na tie vzdia­le­nej­šie za čas kratší ako to dokáže ľud­ské oko. Postup apli­ká­cie týchto šošo­viek je veľmi podobný ope­rá­cii šedého zákalu. Zahŕňa to odstrá­ne­nie pôvod­nej šošovky a nahra­de­nie bio­nic­kou šošov­kou pomo­cou injek­cie priamo do oka.

Minulý mesiac Webb pre­zen­to­val svoj vyná­lez na kon­fe­ren­cii oftal­mo­ló­gov v San Diegu. Reak­cie boli pozi­tívne a via­cerí lekári sa túžia zapo­jiť do kli­nic­kých poku­sov. Na dru­hej strane sa ozýva aj veľa ško­do­ra­dost­ných ohla­sov, ktoré čer­pajú z neús­peš­ných poku­sov z minu­losti. Kli­nické štú­die sa v súčas­nej dobre už roz­behli a za objekt skú­ma­nia sú využí­vané zvie­ratá a slepí pacienti. Podľa Webba by bio­nické šošovky mohli byť k dis­po­zí­cii už o dva roky.

Zdroj: http://www.iflscience.com/

Pridať komentár (0)