Biz­nis v letec­tve z pohľadu slo­ven­skej aero­linky — dlho­dobý plán neexis­tuje

Michal Sorkovský / 9. decembra 2016 / Business

Aktu­álne naj­star­šia slo­ven­ská letecká spo­loč­nosť vznikla po kra­chu väč­ších a zná­mej­ších pred­chod­cov, iba v roku 2010, pod náz­vom AirE­x­plore. Nie je ti tento názov známy? Nečudo, AirE­x­plore sa totiž roz­hodlo neopa­ko­vať chyby skra­cho­va­ných slo­ven­ských aero­li­niek a prišlo s cel­kom iným biz­nis mode­lom, ktorý ho necháva tak tro­chu v úzadí. Svoje lie­tadlá dnes pre­po­ži­čiava iným sve­to­vým aero­lin­kám, pre ktoré sa tak stáva veľmi cen­ným par­tne­rom. O prí­behu firmy, minu­losti, ale aj budúc­nosti letec­tva, sme sa sa bavili s jed­ným zo zakla­da­te­ľov a kona­te­ľov AirE­x­plore, Mar­ti­nom Štu­laj­te­rom.

Ako a kedy AirE­x­plore vzniklo? Aký prí­beh má firma za sebou?

Všetko to začalo v máji 2010, kedy sme dostali AOC — cer­ti­fi­kát, ktorý letec­kým spo­loč­nos­tiam umož­ňuje pou­ží­vať svoje lie­tadlá na komerčné účely. Bolo to v dobe tesne po urči­tých mar­kant­ných zme­nách, ktoré sa stali, či už v slo­ven­skom, alebo aj v medzi­ná­rod­nom letec­tve.

V tom čase sme boli iba par­tia kama­rá­tov a kole­gov, ktorí pred­tým pra­co­vali v rôz­nych iných letec­kých spo­loč­nos­tiach. Keď prišla kríza, vo veľmi krát­kom časo­vom inter­vale ich veľa skra­cho­valo, no a na Slo­ven­sku vznikla veľmi veľká medzera na trhu — nebola tu skoro žiadna fun­gu­júca letecká spo­loč­nosť.

Skra­cho­vali Slo­ven­ské aero­lí­nie, potom Sky Europe, Seagle Air či Air­Slo­va­kia. Zrazu bolo množ­stvo letec­kého per­so­nálu bez práce, či už to boli piloti, palubní sprie­vod­co­via alebo tech­nickí odbor­níci – na trhu bolo veľmi málo pra­cov­ných prí­le­ži­tostí. Naša prvá moti­vá­cia bola preto veľmi jed­no­du­chá — nebolo sa kde zamest­nať, tak sme hľa­dali robotu. Vtedy sme si hovo­rili, že by bolo fakt fajn, keby sme nejakú mali…

airexplore-titulna

foto: airexplore.sk

Ako to vyzerá dnes? Koľko slo­ven­ských aero­li­niek aktu­álne exis­tuje?

Dnes exis­tujú tri funkč­nej­šie slo­ven­ské aero­linky: Jedna sme my, sme v zásade naj­star­šia, čo je trošku vtipné pove­dať, keďže sme vznikli len v roku 2010, ale je to tak. Potom je tu spo­loč­nosť Go2Sky, kto­rej maji­teľ je jeden z našich býva­lých spo­loč­ní­kov, s kto­rým sme sa po roku roz­išli. No a posledná je firma ACG, teda Air Cargo Glo­bal, ktorá pre­vádz­kuje obrov­ské lie­tadla typu Boeing 747 „Jumbo“ na cargo dopravu. Toto sú teda tri slo­ven­ské firmy, ktoré reálne žijú z letec­kej dopravy.

13886932_10153688395746366_5099049027611426375_n

foto: airexplore.sk

Kto teda AirE­x­plore zalo­žil a koľko je vo firme spo­loč­ní­kov dnes?

Spolu nás je dnes asi osem, s tým, že jeden pri­šiel až o niečo neskôr. Väč­šina z nás sú pri­tom Slo­váci, no máme tu aj Srba, ktorý pred­tým pra­co­val pre inú slo­ven­skú leteckú spo­loč­nosť. Velký podieľ na zole­žení spo­ločn­soti majú naši zamest­nanci, ktorí v tom čase išli do nášho pro­jektu aj napriek nie zrovna ružo­vým vyhliad­kám. Išli do toho preto, lebo nám verili a bez nich by sme tu neboli. A to, že tu stále sme, je vďaka špič­ko­vým ľuďom, ktorí pre nás pra­cujú.

Ste teda naj­star­šia slo­ven­ská letecká spo­loč­nosť. Ste ale aj naša naj­väč­šia pokiaľ ide o obrat?

Či sme naj­väčší, pokiaľ ide o obrat, to pove­dať neviem. Môžem pove­dať len to, že máme prav­de­po­dobne naj­viac lie­ta­diel.

_mg_6959

foto: airexplore.sk

Kde ste čer­pali finan­cie na roz­beh spo­loč­nosti? Odkiaľ ste mali prvotný kapi­tál?

Fu, to bolo pomerne dosť kom­pli­ko­vané, bola ešte doba, kedy banky na star­tupy a začí­na­júce firmy veľmi neve­rili. Nebolo ľahké zís­kať peniaze, museli sme pre­sved­čiť inves­to­rov, aby nám poskytli financie/vstupný kapi­tál.

Prečo by vám ich mali dať? Čím ste ich chceli pre­sved­čiť?

Všetci sme vtedy robili v iných fir­mách. Spolu s dru­hým kona­te­ľom firmy sme najprv pra­co­vali v Air Slo­va­kia a neskôr v ďal­ších slo­ven­ských spo­loč­nos­tiach, stále sme ale mali pocit, že sa to dá aj inak.

Mali sme na mysli úplne iný biz­nis model – ACMI, teda pre­ná­jom lie­ta­diel, spolu s posád­kou iným letec­kým spo­loč­nos­tiam. Toto bola len okra­jová služba iných slo­ven­ských aero­li­niek, pre ktoré sme v minu­losti pra­co­vali, no pre nás je to core biz­nis. Nesú­stre­díme sa na char­te­rovú dopravu pre rôzne ces­tovné kan­ce­lá­rie a nemáme ani žiadne vlastné pra­vi­delné liniek ako Sky Europe, len zopár char­te­ro­vých letov.

Naša naj­sil­nej­šia akti­vita je teda práve ACMI. Pre­na­jí­mame leteckú tech­niku s posád­kou, údrž­bou a pois­te­ním iným letec­kým spo­loč­nos­tiam, ktoré z rôz­nych dôvo­dov majú buď krát­ko­dobé, alebo dlho­dobé požia­davky na navý­še­nie svo­jej kapa­city. Pove­dali sme si, že budeme robiť iba toto, keďže sa nám lie­ta­nie zo Slo­ven­ska neo­pla­tilo, tým by sme sa uži­viť neve­deli.

fleet-new

foto: airexplore.sk

Spo­mí­nal si Sky Europe. V čom vní­maš naj­väč­šiu chybu tejto, pred­tým zrejme naj­zná­mej­šej slo­ven­skej letec­kej spo­loč­nosti?

Či Sky Europe spra­vilo nejakú chybu, ktorá by ich odpí­sala, alebo nie, o tom môžeme dlho pole­mi­zo­vať, pre nás to ale nie je zau­jí­mavá téma. Nie sme v pozí­cií tých, ktorí by mali hod­no­tiť to, kto kedy spra­vil a kto nespra­vil chybu.

Roz­hodli ste sa ale neísť ces­tou Sky Europe a zvo­lili ste cel­kom iný biz­nis model. Pra­vi­delná char­te­rová doprava zrejme nie je pre slo­ven­ské firmy to pravé…

Ťažko pove­dať. Vlastne svo­jim spô­so­bom robíme char­te­rovú dopravu aj my — máme jedno lie­tadlo ktoré bázuje na Palaus­kých ostro­voch za Fili­pí­nami. Tak­tiež lie­tame aj do Hong­kongu, kde zabez­pe­ču­jeme char­te­rovú dopravu už tretí rok. Navyše stále robíme aj jed­no­rá­zové lety. Nie­kedy si nás objed­najú naprí­klad fut­ba­lové tímy, ktoré potre­bujú nie­kam ces­to­vať. Stále je to, ale iba takých 10 – 15% z našich letov, zvy­šok je ACMI.

palau

foto: airexplore.sk

Máte skú­se­nosti aj s pre­pra­vou tovaru, alebo iba s pre­pra­vou ľudí? Koľko máte dnes lie­ta­diel?

Pre­pra­vu­jeme a vždy sme pre­pra­vo­vali iba ľudí. Čo sa týka lie­ta­diel, tých máme momen­tálne šesť: Sú to štyri Boeing 737 – 800, ktoré sú 189 miestne a dve 737 – 400, ktoré majú 168 miest.

Lie­tadlá AirE­x­plore dnes často lie­tajú v exo­tic­kej­ších, nie­kedy tro­chu odľah­lej­ších des­ti­ná­ciách. Nie je pre vás už Európa až tak zau­jí­mavá?

Práve naopak. Európa je stále hlavný motor tohto biz­nisu, ako aj pries­tor, kde sa doká­žeme uži­viť. Nie sme to ale tak úplne my, kto si vždy vyberá, kam budeme lie­tať. Celý ACMI fun­guje len kvôli sezo­na­lite, to zna­mená, že v lete sú naše mašiny v Európe potrebné a v zime zas nie. Keby to bolo stále rov­nako, letecké spo­loč­nosti by stále nabe­rali novú tech­no­ló­giu, ktorú by mali celo­ročne a pomo­cou nej aj zará­bali. Lenže ten prin­cíp je v tom, že v lete majú tieto spo­loč­nosti veľa roboty a v zime jej naopak majú menej.

Takže namiesto toho, aby si kúpili ďal­šie lie­tadlo a zamest­nali ďal­ších ľudí len kvôli 4 či 6 mesia­com, si pre­najmú nás. Dajú nám tú prácu na šesť mesia­cov a spo­lu­prácu potom ukon­čia. Ušet­ria a my tak doká­žeme zaro­biť. Naša úloha je preto nájsť si robotu v lete a zaro­biť dosta­točné množ­stvo peňazí, aby sme pre­žili aj zimu. Súčas­ťou našej práce je, ale aj hľa­da­nie alter­na­tív­nych mož­ností, ktoré nám zni­žujú náklady a stratu počas zimy.

_mg_6914

foto: airexplore.sk

Ako si spo­loč­nosť fun­gu­júca na ACMI biz­nis modely hľadá kli­en­tov? Ako to fun­guje u vás vo firme?

Dá sa pove­dať, že cho­díme po svete a zis­ťu­jeme, kde sú pre nás mož­nosti zaro­biť – preto sa voláme AirE­x­plore. To nás doviedlo do rôz­nych pre­krás­nych des­ti­ná­cii. Boli sme pri­bližne rok a pol v Kam­bo­dži a teraz sú to už skoro dva roky, odkedy sme pre­vádz­ko­vali lie­tadlo v Nigé­rii. Ďalej máme lie­tadlo už rok v Iraku, na ostro­voch Palau atď. V opti­mál­nom prí­pade doká­žeme nájsť robotu počas zimy v kra­ji­nách, kde je sezóna opačná, alebo tam len proste aku­rát chýba tech­nika, ktorú my vieme dodať.

Letecký svet je cel­kovo veľmi malý. Firiem v ňom nie je tak veľa, preto prácu väč­ši­nou hľa­dáme cez náš vlastný network ľudí. Často sa nám ozvú aj spro­stred­ko­va­te­lia, kto­rých nejaká firma osloví, s tým, že potre­buje lie­tadlo. Ja sám robím v letec­tve od roku 2003 a ono sa to tak nejak v tomto letec­kom svete rozk­ríkne, keď sa nejaké nové firmy budujú a následne exis­tujú – máme preto dosť ponúk od ľudí či firiem, ktoré oslo­vujú nás.

Prej­dime k tvo­jej his­tó­rii. Hovo­ríš, že si v letec­tve od roku 2003, čím všet­kým si si odvtedy v tomto biz­nise pre­šiel?

Začal som v tejto oblasti pra­co­vať veľmi krátko po stred­nej škole. Istú krat­šiu dobu som ale ešte pred­tým pra­co­val ako čaš­ník. Táto práca mi dala para­doxne dosť veľa a naučila ma jednu z naj­dô­le­ži­tej­ších lek­cií: Buď niečo rob poriadne, alebo to nerob vôbec. Mojim rodi­čom sa ale práca čaš­níka v bare veľmi nepá­čila a chceli, aby som si našiel niečo sluš­nej­šie. Bola to práve mama, kto mi vtedy vyba­vil bri­gádu v Air Slo­va­kia. Keď som tam pri­šiel, strašne ma to oslo­vilo – vtedy mi zachu­tilo letec­tvo. Začal som teda robiť na pre­vádzke a učiť sa úplne novým veciam. Para­dox pri­tom je, že som pred­tým ako čaš­ník zaro­bil za mesiac neja­kých 20 000 korún a v Air Slo­va­kia mi prišla za rov­nakú dobu práce suma iba 3700 korún. Napriek tomu ma to začalo baviť.

Začal som sa podie­ľať na tom, ako lie­tadlo v urči­tom čase, z urči­tého miesta odletí a celom tom cir­kuse okolo toho. To bolo pre mňa niečo fas­ci­nu­júce, a tak som tak nejak viac ink­li­no­val k práci než ku škole. Na výšku som sa úplne vykaš­lal a zamest­nal som sa na trvalo na pre­vádzke. Potom už to išlo samo, s tým, že som vyskú­šal rôzne pozí­cie: Začal som ako sta­tion mana­ger, robil som aj na dis­pe­čingu a cel­kovo som toho vys­trie­dal naozaj dosť. V spo­loč­nosti Air Slo­va­kia som bol pri­bližne do roku 2007, kedy firmu Slo­váci, ktorí ju vlast­nili, pre­dali Indom. Dostal som lep­šiu ponuku v začí­na­jú­com pro­jekte Seagle Air, kde som nastú­pil na pozí­ciu pre­vádz­ko­vého ria­di­teľa. Chcel som vyskú­šať niečo nové, no táto firma vydr­žala iba 2 roky. Potom sme si už zalo­žili AirE­x­plore.

Koľko má dnes AirE­x­plore zamest­nan­cov?

Toto je trošku kom­pli­ko­va­nej­šie. Máme veľa vyško­le­ných ľudí, ktorí lie­tajú na našich lie­tad­lách, ale my ich neza­mest­ná­vame – sú súčas­ťou posádky kli­enta, kto­rému lie­tadlo pre­po­ži­čia­vame. Takže ten akoby dru­hotný efekt je obrov­ský, pre­tože tých ľudí je okolo 300.

Sami ale zamest­ná­vame pri­bližne 200 ľudí. 90% z toho sú Slo­váci, máme ale aj zahra­nič­ných zamest­nan­cov, naprí­klad z Poľ­ska, Česka, nie­koľko ľudí z Bal­kánu…

piloti

foto: airexplore.sk

Ako dnes vyzerá váš mar­ke­ting? Na Slo­ven­sku o vás nie je prí­liš počuť, potre­bu­jete ho vôbec?

Mar­ke­ting sme dote­raz prí­liš nerie­šili. My totiž nepre­dá­vame nejaký pro­dukt, nepre­dá­vame letenky ces­tu­jú­cim, skôr hľa­dáme iné letecké spo­loč­nosti, ktoré potre­bujú vykryť tú sezo­na­litu. Tie musíme pre­sved­čiť o tom, že sme na vyso­kej kva­li­ta­tív­nej a bez­peč­nost­nej úrovni, a to žiadne bill­bo­ardy ani iné reklamy nespra­via.

U nás je to skôr o tom, že musíme vedieť kli­en­tom odpre­zen­to­vať, kto sme, čo robíme a pre­sved­čiť ich o tom, že naša firma je spo­ľah­livá. Teraz sa ale začí­name viac veno­vať aj aktív­nemu pre­zen­to­va­niu, to sme dote­raz v pod­state igno­ro­vali, nebolo to pre nás dôle­žité. Dnes už máme také roz­mery, že sa tomu môžeme začať viac veno­vať.

AirE­x­plore od svojho vzniku zazna­me­nalo jeden neprí­jemný inci­dent, o kto­rom sa vtedy dosť hovo­rilo aj v médiách.…

Áno, bolo to ešte v roku 2010, teda v čase, keď sme začí­nali. Celé nás to tro­chu vystra­šilo, boli sme ešte trau­ma­ti­zo­vaní z kra­chov pre­doš­lých slo­ven­ských spo­loč­ností, mali sme len svoje prvé lie­tadlo a hneď aj prú­ser.

Tuším som bol práve s par­tiou v Tat­rách, keď mi volali z Grécka, že nášmu lie­tadlu, ktoré tam práve pri­stálo, horí motor. Bol to bru­tálny šok. Nako­niec sa ale uká­zalo, že celý ten prob­lém bol tri­viálny: Keď sme to lie­tadlo zobrali, išlo z gene­rál­nej údržby. Nejaký mecha­nik tam prav­de­po­dobne nedo­tia­hol tru­bičku, z kto­rej kvap­kalo palivo rovno na han­dru, ktorú tam zabu­dol. Tá sa potom chy­tila a začala dymiť, na miesto museli prísť požiar­nici a ces­tu­jú­cich museli z lie­tadla eva­ku­ovať. Indi­ká­cia požiaru totiž nie je žiadna sranda. Po dvoch dňoch bolo ale lie­tadlo opra­vené, lebo mu vlastne nič nebolo, mohli sme teda hneď lie­tať ďalej…

maxresdefault

foto: youtube.com

Do akých kra­jín momen­tálne lie­tate?

Máme 6 lie­ta­diel, každé v inej kra­jine: Prvé je už dlho­dobo na spo­mí­na­nom Palau, druhé pre­po­ži­čia­vame Národ­nej aero­linke v Iraku, tre­tie lie­tadlo máme v Malage, štvrté v Poľ­sku, v Kato­vi­ciach, piate v Albásnku, v Tirane a posledné na Casab­lance.

Ako vidíš budúc­nosť AirE­x­plore? Máte nejaký dlho­dobý plán?

Budúc­nosť nikdy nevieme úplne odhad­núť — príde ďalší pol­rok a zrazu nie je žiadna robota. Dlho­dobý plán neexis­tuje práve kvôli tej sezo­na­lite — každý nás potre­buje len na 6 mesia­cov alebo menej. V zásade nikdy nevieme, čo bude, je to preto tak tro­chu rock’n’roll. Vieme pred­ví­dať aku­rát to, že v lete bude kopec roboty a v zime budeme trpieť.

Len teraz sme ale zís­kali úžasný cer­ti­fi­kát IOSA, od kto­rého si veľa sľu­bu­jeme. Trvalo nám rok, kým sme ho zís­kali, stálo nás to obrov­ské množ­stvo práce aj peňazí – tento cer­ti­fi­kát nás ale dostáva do „klubu“ bez­peč­ných aero­li­niek ako Bri­tish Air­ways či Luft­hansa. Zna­mená to pre nás to, že sa dostá­vame o krok pred kon­ku­ren­ciu..

14045909_10153720144466366_6807830048649878171_n

foto: airexplore.sk

13938077_10153686072411366_3536119636987710761_o

zdroj foto­gra­fií: airexplore.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: airexplore.sk

Pridať komentár (0)