Biz­nis­men v Bra­ti­sla­ve potre­bu­je auto. Áno ale­bo nie?

Martin Bohunický / 17. septembra 2016 / Zo Slovenska

Isté obdo­bie si mno­hí kúpi­li čo najp­res­tíž­nej­šie auto, čas­to aj za penia­ze, kto­ré reál­ne nema­li. Dnes pred­su­dok, na zákla­de kto­ré­ho posu­dzu­je­me ľudí pod­ľa auta ustu­pu­je. Našťas­tie.

Išlo o to uká­zať sa. A áno, aj to vní­ma­nie ľudí bolo tro­chu iné. Ak za tebou pri­šiel biz­nis­men v poriad­nom aute, skôr si s takým­to člo­ve­kom chcel spo­lu­pra­co­vať. Dnes to našťas­tie mno­hí už tak­to nevní­ma­jú a poze­ra­jú sa pri ľuďoch na úpl­ne iné kva­li­ty.

Je to tak, Slo­vá­ci dozrie­va­jú a postup­ne sa stá­va­me lep­ším náro­dom. Čoraz čas­tej­šie sa obja­vu­jú ľudia, kto­rým pre­hna­ne nezá­le­ží na vymys­le­nom imi­dži a mys­lia aj na prí­ro­du a bohat­šie hod­no­ty.

Potre­bu­je teda dnes biz­nis­men v Bra­ti­sla­ve auto?

10-1-2012dbc03

foto: engadget.com

Na jed­nej stra­ne stá­le áno, na dru­hej stra­ne nie.

Všet­ci vie­me, aká doká­že byť dopra­va po Bra­ti­sla­ve kom­pli­ko­va­ná. A úprim­ne, ak by som nebý­val v cen­tre, ale v nie­kto­rej z okra­jo­vých čas­tí, asi by som s autom nevá­hal ani sekun­du. Absen­cia met­ra je naj­väč­ším trá­pe­ním Bra­ti­sla­vy a dostať sa MHD-čkou cez celé mes­to môže byť obzvlášť v let­ných mesia­coch poriad­ne boles­ti­vé. Biz­nis cen­trá navy­še čas­to ležia v blíz­kej dostup­nos­ti obchva­tov, pre­to je dopra­va omno­ho menej prob­le­ma­tic­ká.

Hor­šie je to, ak ces­tu­ješ za prá­cou zo Sta­ré­ho Mes­ta, Ruži­no­va či Nové­ho Mes­ta. Nemáš kde zapar­ko­vať doma a prob­lé­my s par­ko­va­ním majú mno­hí z nás aj v prá­ci. Ak sa člo­vek vybe­rie na roko­va­nie do cen­tra, čaká ho prí­pad­né par­ko­va­nie v gará­ži tak dra­hé, že lac­nej­šie by ho vyšiel Uber tam a späť. Mno­hí to už pocho­pi­li, a pre­to svo­je autá nechá­va­jú doma.

Screen Shot 2016-05-09 at 13.46.23

foto: propark.sk

Počas tep­lých dní máme mno­hí mož­nosť dochá­dzať do prá­ce na bicyk­li. Je to zdra­vé, pomô­že to dopra­ve v mes­te (ak to bude­me robiť via­ce­rí) a šet­rí to penia­ze. Ako­náh­le viem, že mám ten deň dôle­ži­té roko­va­nie, adek­vát­ne sa oble­čiem a do prá­ce si vez­mem rad­šej Uber.

Auto už nie je v biz­nis sfé­re pova­žo­va­né za znám­ku úspe­chu, pre­to ak sa sna­žíš nie­čo vybu­do­vať, nemal by si ho pova­žo­vať za pri­ori­tu. Mini­mál­ne v Bra­ti­sla­ve sa sta­li alter­na­tív­ne spô­so­by ove­ľa efek­tív­nej­ší­mi a prí­cho­dom na roko­va­nie v Ube­ri si žiad­nu han­bu nespra­víš. Za to zapar­ko­vať, to ťa môže stáť dra­ho­cen­ný čas a penia­ze. A keď na roko­va­nie meš­káš, to už sa za han­bu a mínu­so­vé body pova­žo­vať dá.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: thegaptravelguide.com

Pridať komentár (0)