Biz­nis­men v Bra­ti­slave potre­buje auto. Áno alebo nie?

Martin Bohunický / 17. septembra 2016 / Zo Slovenska

Isté obdo­bie si mnohí kúpili čo najp­res­tíž­nej­šie auto, často aj za peniaze, ktoré reálne nemali. Dnes pred­su­dok, na základe kto­rého posu­dzu­jeme ľudí podľa auta ustu­puje. Našťas­tie.

Išlo o to uká­zať sa. A áno, aj to vní­ma­nie ľudí bolo tro­chu iné. Ak za tebou pri­šiel biz­nis­men v poriad­nom aute, skôr si s takýmto člo­ve­kom chcel spo­lu­pra­co­vať. Dnes to našťas­tie mnohí už takto nevní­majú a poze­rajú sa pri ľuďoch na úplne iné kva­lity.

Je to tak, Slo­váci dozrie­vajú a postupne sa stá­vame lep­ším náro­dom. Čoraz čas­tej­šie sa obja­vujú ľudia, kto­rým pre­hnane nezá­leží na vymys­le­nom imi­dži a mys­lia aj na prí­rodu a bohat­šie hod­noty.

Potre­buje teda dnes biz­nis­men v Bra­ti­slave auto?

10-1-2012dbc03

foto: engadget.com

Na jed­nej strane stále áno, na dru­hej strane nie.

Všetci vieme, aká dokáže byť doprava po Bra­ti­slave kom­pli­ko­vaná. A úprimne, ak by som nebý­val v cen­tre, ale v nie­kto­rej z okra­jo­vých častí, asi by som s autom nevá­hal ani sekundu. Absen­cia metra je naj­väč­ším trá­pe­ním Bra­ti­slavy a dostať sa MHD-čkou cez celé mesto môže byť obzvlášť v let­ných mesia­coch poriadne boles­tivé. Biz­nis cen­trá navyše často ležia v blíz­kej dostup­nosti obchva­tov, preto je doprava omnoho menej prob­le­ma­tická.

Hor­šie je to, ak ces­tu­ješ za prá­cou zo Sta­rého Mesta, Ruži­nova či Nového Mesta. Nemáš kde zapar­ko­vať doma a prob­lémy s par­ko­va­ním majú mnohí z nás aj v práci. Ak sa člo­vek vybe­rie na roko­va­nie do cen­tra, čaká ho prí­padné par­ko­va­nie v garáži tak drahé, že lac­nej­šie by ho vyšiel Uber tam a späť. Mnohí to už pocho­pili, a preto svoje autá nechá­vajú doma.

Screen Shot 2016-05-09 at 13.46.23

foto: propark.sk

Počas tep­lých dní máme mnohí mož­nosť dochá­dzať do práce na bicykli. Je to zdravé, pomôže to doprave v meste (ak to budeme robiť via­cerí) a šetrí to peniaze. Ako­náhle viem, že mám ten deň dôle­žité roko­va­nie, adek­vátne sa oble­čiem a do práce si vez­mem rad­šej Uber.

Auto už nie je v biz­nis sfére pova­žo­vané za známku úspe­chu, preto ak sa sna­žíš niečo vybu­do­vať, nemal by si ho pova­žo­vať za pri­oritu. Mini­málne v Bra­ti­slave sa stali alter­na­tívne spô­soby oveľa efek­tív­nej­šími a prí­cho­dom na roko­va­nie v Uberi si žiadnu hanbu nespra­víš. Za to zapar­ko­vať, to ťa môže stáť dra­ho­cenný čas a peniaze. A keď na roko­va­nie meš­káš, to už sa za hanbu a mínu­sové body pova­žo­vať dá.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: thegaptravelguide.com

Pridať komentár (0)