Blá­zon či génius? Alebo ako zalo­žiť Star­tUp ?

Lukáš Gašparík jr. / 20. november 2014 / Tools a produktivita

Pove­dzme si na rovinu, že mať svoj vlastný star­tup je v dneš­nej dobe cool. Veď kto by nech­cel byť úspešný a ešte aj so svo­jim vlast­ným nápa­dom?

Skvelé nápady pri­chá­dzajú každý deň. No ťaž­šie je to už s ich rozo­zna­ním, či stoja vôbec za tú námahu. Veľa ľudí si chce v dneš­nej dobe zalo­žiť star­tup iba preto, aby sa mali čím pochvá­liť. Vo svete je veľké množ­stvo nápa­dov na to, ako zbo­hat­núť, ako vyrie­šiť glo­bálne prob­lémy či hla­do­mor v Afrike, no hor­šie je to už však s ich rea­li­zá­ciou.

Ak máte skvelý nápad, pre­ra­ziť do sveta je ľah­šie, to je samoz­rejmé. Ale mno­ho­krát sa podarí spra­viť dieru do sveta aj s úpl­nými nezmys­lami, ktoré môžu síce na prvý pohľad vyze­rať „ že wau“, ale v koneč­nom dôsledku ide o totálnu zby­toč­nosť. Čo môže byť teda tým, čo dokáže vašu myš­lienku pre­me­niť na reálny pro­dukt? Je to jeho správna rea­li­zá­cia od úpl­ného začiatku až po samotný pre­daj.

Návod ako na to sa vám snaží dať séria videí, ktoré môžete fol­lo­wo­vať na you­tube kaná­loch s náz­vom How to start a star­tup. Je samoz­rejmé, že sa nejedná o striktný postup. Viac menej ide o vysvet­le­nie základ­ných prin­cí­pov, ktoré by mal však každý star­tu­pista (či už budúci, alebo aj súčasný) ovlá­dať.

Takže ak vás v budúc­nosti napadne nejaký ďalší skvelí nápad na star­tup, zamys­lite sa hneď aj nad jeho rea­li­zá­ciou. Možno to už nebude až také skvelé, ako na začiatku.

A možno že bude, veď génius od blázna nemá až tak ďaleko! :)

Pridať komentár (0)